Upravnom vijeću Hanfe još jedan mandat

Datum objave: 08.02.2024.

Sabor Republike Hrvatske prihvatio je prijedlog Vlade te odlučio da će dosadašnje Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa) nastaviti rad u još jednom šestogodišnjem mandatu. Upravno vijeće predvodit će, kao i do sada, predsjednik Ante Žigman, a članovi Upravnog vijeća bit će Jurica Jednačak, Antun Palarić, Tomislav Ridzak te Anamarija Staničić, koja dolazi na mjesto dosadašnje članice Ilijane Jeleč.

“Hanfa će nastaviti djelovati u javnom interesu s posebnom pažnjom na održavanje financijske stabilnosti i zaštite potrošača. Očekuje nas veliki posao na provedbi klimatske tranzicije u financijskom sektoru, uspostavljanju novog nadzora tržišta kriptoimovine, potpori daljnjem razvoju tržišta kapitala, te održavanju stabilnosti tradicionalnog nebankarskog financijskog sektora. U svrhu postizanja tih ciljeva, nastaviti ćemo jačati međunarodnu suradnju sa nama sličnim regulatorima, a posebno s regulatorima u regiji koji su na europskom putu. U novom mandatu biti ćemo čvrsto predani zadacima koji su nam zacrtani zakonom, s time da ćemo se prilagođavati svijetu oko nas koji se mijenja.” izjavio je povodom imenovanja predsjednik Upravnog vijeća Ante Žigman.

Hanfa je regulatorno i nadzorno tijelo u čiju nadležnost spada širok spektar financijskih nebankarskih usluga, od regulacije i nadzora tržišta kapitala, preko tržišta osiguranja do investicijskih i mirovinskih fondova, faktoringa i leasinga. Hanfa je zadužena za imovinu financijskog nebankarskog sektora, koja je krajem trećeg kvartala 2023. iznosila 111,2 milijarde eura i činila 29,6 posto imovine ukupnog financijskog sustava Republike Hrvatske.

Dr. sc. Ante Žigman predsjednik je Upravnog vijeća Hanfe od veljače 2018., a u prethodnom je razdoblju uvelike intenzivirao međunarodne aktivnosti Hanfe. Od lipnja 2023. član je Upravnog odbora Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA), a već od prije i na čelu Upravljačkog odbora za rizike i financijsku stabilnost EIOPA-e. Uz to, član je Izvršnog odbora Međunarodnog udruženja nadzornih tijela u osiguranju (IAIS) kao predstavnik CEET regije (srednje i istočne Europe i Zakavkazja). Samo neke od ranijih funkcija su bile: pomoćnik ministra financija za makroekonomske analize i planiranje, državni tajnik u Ministarstvu financija, potpredsjednik Povjerenstva za fiskalnu politiku Hrvatskog sabora te član Pododbora za javni dug Ekonomskog i financijskog odbora EU-a (ESDM). Značajan dio karijere proveo je u Hrvatskoj narodnoj banci, odakle je, iz Ureda guvernera, imenovan u Upravno vijeće Hanfe.

Jurica Jednačak obnašao je od 2013. godine do stupanja na dužnost člana Upravnog vijeća Hanfe funkciju predsjednika Udruženja za poslovanje i posredovanje na financijskim tržištima pri Hrvatskoj gospodarskoj komori. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1997. do 2000. godine bio je suradnik na Institutu za međunarodne odnose, a od 2001. radio je kao voditelj Odjela za uvrštenje vrijednosnih papira na Zagrebačkoj burzi. U Hrvatskom Telekomu bio je zaposlen od 2003. do 2006. kao pomoćnik direktora Korporativnog sektora riznice, nakon čega prelazi u Direkciju investicijskog bankarstva Zagrebačke banke, gdje je bio voditelj Službe brokerskih poslova za korporativne klijente. Direktor brokerskih poslova u Zagrebačkoj banci postaje 2007. godine, gdje radi do stupanja na dužnost člana Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga u veljači 2018. godine.

Antun Palarić postao je 2009. sudac Ustavnog suda Republike Hrvatske, nakon čega je karijeru nastavio u Hanfi kao član Upravnog vijeća od 2018. godine. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te položio pravosudni i javnobilježnički ispit. Bio je sudski vježbenik te sudski savjetnik Općinskog suda u Dugom Selu, predsjednik Općinskog suda u Klanjcu. Od 1992. do 1995. bio je šef Kabineta ministra pravosuđa i uprave te šef Kabineta ministra pravosuđa. Od 1995. radio je kao pomoćnik ministra u Ministarstvu uprave. Od 1999. do 2000. godine bio je ravnatelj Državnog ravnateljstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, nakon čega vrši dužnost tajnika Ministarstva poljoprivrede i šumarstva. Godine 2004. postaje državni tajnik Središnjeg državnog ureda za upravu, a 2009. godine sudac Ustavnog suda Republike Hrvatske. Obnašao je i funkciju člana/predsjednika niza državnih povjerenstava i komisija, poput Komisije Vlade Republike Hrvatske za rješavanje sporova o pravima županija, gradova i općina, Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za granice jedinica lokalne samouprave, Hrvatskog arhivskog vijeća i dr.

Dr. sc. Tomislav Ridzak imenovan je članom Upravnog vijeća Hanfe 2018. godine, a na tu je funkciju došao iz Hrvatske narodne banke s mjesta direktora Direkcije za financijsku stabilnost. Tu je funkciju obnašao od 2012. do 2018., godine, a u HNB-u je bio zaposlen od 2009. Nakon diplomiranja i magistriranja na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, završio je poslijediplomski studij ekonomije i financija na University of York u Ujedinjenoj Kraljevini, a titulu doktora znanosti stekao na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli. Karijeru je započeo kao znanstveni novak na Ekonomskom institutu, Zagreb, a od 2003. do 2009. radio je u društvu Interkapital vrijednosni papiri d.o.o. te društvu ICAM d.o.o. kao voditelj upravljanja imovinom, voditelj portfelja te trgovac na tržištu vrijednosnih papira.

Anamarija Staničić na poziciju članice Upravnog vijeća Hanfe dolazi s funkcije direktorice Sektora za harmonizaciju propisa i međunarodnu suradnju, koju je obnašala od početka 2018. do sada. Nakon diplomiranja na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu zaposlila se kao pripravnik u Hanfi, u studenom 2006. Nakon toga, s mjesta stručnog suradnika postupno je napredovala, preko mjesta višeg i glavnog savjetnika, do funkcije direktorice Sektora. Na toj je poziciji do sada bila odgovorna za nacionalnu regulativu i regulativu EU-a te međunarodnu suradnju Hanfe. Između ostalog, Hanfina je predstavnica u više odbora Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) te u radnim skupinama Vijeća EU-a.

 

Natrag