U složenim vremenima osiguranje je sigurna luka

Datum objave: 31.05.2020. Broj 5 | Godina 2020

U ovim složenim vremenima samo se još više ističe potreba za minimiziranjem rizika kojima se naši što postojeći, što potencijalni klijenti, fizička i pravna lica, svakodnevno izlažu ili u budućnosti mogu izložiti, a zaključenjem polisa osiguranja eventualne posledice mogu značajnije umanjiti

U protekloj godini „Triglav osiguranje” je ostvarilo najveći rast premije na tržištu osiguranja Srbije i učvrstilo petu poziciju, kaže dr Dragan Marković, predsednik Izvršnog odbora „Triglav osiguranja” i član Upravnog odbora Udruženja osiguravača Srbije, u intervjuu za časopis „Svet osiguranja”. Iako će ekonomske posledice virusa COVID-19 biti dalekosežne, Marković, smatra da će rast premije u ovoj godini biti usporen, ali ne i ugrožen što pokazuje i trend rasta premije ove kompanije u prvom tromesečju 2020. Naime, „Triglav osiguranje” Beograd je zabeležilo dvocifreni rast obračunate bruto premije osiguranja od 18% u dinarima – neživotna osiguranja su rasla 16 odsto, a životna osiguranja 62 odsto u odnosu na isti period prethodne godine.

„U ovim složenim vremenima samo se još više ističe potreba za minimiziranjem rizika kojima se naši što postojeći, što potencijalni klijenti, fizička i pravna lica, svakodnevno izlažu ili u budućnosti mogu izložiti, a zaključenjem polisa osiguranja eventualne posledice mogu značajnije umanjiti”, kaže Marković, koji je ujedno i član Upravnog odbora Košarkaškog saveza Srbije, a „Triglav osiguranje” je i generalni sponzor te organizacije do 2023.

Neminovno je da razgovor počnemo od pandemije uzrokovane virusom SARS-CoV-2 odnosno bolešću COVID-19. Pandemija će snažno pogoditi ekonomije širom sveta. Kako će, prema Vašem mišljenju, proći osiguranje – u smislu prodaje?

Osiguranje je uvek snažno vezano za privredna kretanja jedne države i teško je našu industriju posmatrati izolovano od toga. Međutim, osiguranje nije samo ekonomski posao, ono ima i izraženu socijalnu komponentu. Upravo zato će pandemija koja je pogodila čitav svet, nadamo se podići svest ljudi o tome koliko je važno da budemo odgovorni prema samima sebi i svojim najbližima. Po našem mišljenju to će dovesti i do redistribucije prioriteta. Vreme za koje se nadamo da je iza nas, pokazalo je da nam je za vrednosti koje smo stvorili, kao i za brigu o zdravlju potreban odgovoran partner, a mi smo uvereni da je to upravo „Triglav osiguranje” Beograd. Izvesno je da ćemo svi kao građani ove države drugačije gledati na svet oko sebe, tražiti meru i balans između privatnog i poslovnog i još snažnije čuvati ono što nam je najbitnije.

Svaki čovek, kome je stalo do bezbrižnije budućnosti i sigurnosti porodice će, nakon ove pandemije i budućih dešavanja ovog tipa, mnogo više razmišljati i usmeriti fokus na osiguranje života

Šta možemo da očekujemo u pogledu prinosa na investicije?

Uvažavajući važeće propise, društva za osiguranje mogu investirati u državne hartije od vrednosti neograničeno, dok u inostrane fondove, municipalne i korporativne obveznice, akcije i udele, nepokretnosti i investicione jedinice, kao i u depozite poslovnih banaka, investiraju u okviru propisanih ograničenja.

Investiranje u državne hartije od vrednosti jedan je od najsigurnijih, a i najzastupljenijih vidova investiranja osiguravajućih društava na domaćem tržištu. Osim toga, podržavamo i koncept diverzifikacije finansijske imovine osiguravajućeg društva.

Jedna od novina u budućem periodu, nakon usvajanja odgovarajuće podzakonske regulative, jeste i mogućnost ulaganja u alternativne investicione fondove.

Konkretno, „Triglav osiguranje”, kontinuirano i s pažnjom prati strukturu raspoloživog investicionog fonda, prevashodno s aspekta ispunjenja uslova definisanih Investicionom politikom i Izjavom o apetitu za rizicima, a uz sve to poštujući Odluku Regulatora o investiranju sredstava osiguranja. Investiciona politika nam nalaže kontinuiranu adekvatnu likvidnost, kao i valutnu i ročnu usklađenost sredstava i obaveza. S obzirom na disperziju oblika ulaganja, Društvo procenjuje da permanentnim praćenjem i pravovremenim intervencijama u slučaju značajnih promena na tržištu kapitala, može održati investicioni portfolio u granicama adekvatne izloženosti tržišnim, kamatnim i likvidnosnim rizicima.

Ukratko, osnovni postulat Grupe „Triglav” u novonastaloj situaciji, a s aspekta investiranja sredstava, jeste obezbediti likvidnost, sigurnost investicionog fonda i na kraju prinos na sredstva.

Kako ste u kompaniji „Triglav osiguranje” pristupili novim okolnostima poslovanja? Kako su reagovali Vaši klijenti? I kakve su vaše procene (s obzirom na to da osiguravači moraju da procenjuju rizike), hoće li biti drugog talasa pandemije ovog virusa?

„Triglav osiguranje” je, kao svaka ozbiljna kompanija koja vodi računa o svojim klijentima i svojim zaposlenima, poštujući sve preporuke državnih organa i struke, preduzela niz mera zaštite kojima smo na prvo mesto stavili njihovo zdravlje i zdravlje njihovih porodica. Naravno, sve ovo je učinjeno uz očuvanje neophodnog kontinuiteta poslovnog procesa.

Klijentima je omogućen sigurniji kontakt sa našim zaposlenima prilikom odlaska u neku od naših poslovnica, u slučaju finansijskih poteškoća omogućeno im je odloženo plaćanje premije osiguranja, kao i onlajn plaćanje ukoliko klijent nije u mogućnosti da ode u banku i gotovinski izvrši uplatu svoje obaveze po polisi.

Što se tiče zaposlenih, već pri nagoveštaju pandemije uspostavili smo određene procedure i imenovali odgovorne osobe zadužene da koordiniraju sve procese koji su povezani sa posledicama pandemije, a još pre uvođenja vandrednog stanja većini je omogućen nesmetan rad od kuće.

Ono na šta moram da skrenem pažnju je činjenica da i u ovim izazovnim i izmenjenim okolnostima klijenti nisu ni u jednom trenutku bili uskraćeni za uslugu ili informaciju od strane „Triglav osiguranja”, a koja im je bila potrebna u datom trenutku.

Procene stručnjaka u vezi izvesnosti drugog talasa pandemije ove vrste su različite, jer se ceo svet još uvek bavi različitim istraživanjima, od potencijalnog obima, vremenske i prostorne dimenzije, unapređenja terapija i ostalim pitanjima. Svakim danom saznajemo sve više o predmetnoj pandemiji, te očekujemo da i ukoliko eventualno dođe do drugog talasa, isti ćemo dočekati iskusniji i sa manjim posledicama, jer se pandemije ovih razmera dešavaju jednom u više decenija.

„Triglav osiguranje” je u 2019. godini učvrstilo 5. poziciju na tržištu osiguranja ostvarivši 6,85 milijardi RSD premije osiguranja, odnosno 58,1 milion evra. U apsolutnom iznosu rast premije Društva za više od milijardu dinara je drugi najveći apsolutni rast premije od svih osiguravača koji posluju na tržištu osiguranja u Republici Srbiji

Prekid poslovanja jedan je od vodećih rizika koje su privrednici prepoznali u gotovo svim anketama tokom 2019. Međutim, prekid poslovanja usled pandemije nije bio prepoznat kao rizik, pa ni osiguravači u svojoj ponudi nemaju ovo pokriće. Šta je uzrok tome? Da li očekujete veće interesovanje i osiguravača i kompanija za ovu vrstu osiguranja?

Da, u pravu ste. Ne postoji objašnjenje za to iz ove perspektive, posebno uzimajući u obzir na koji način je pandemija sada uticala na prekid poslovanja pojedinih preduzeća. Značajan broj preduzeća je bio prinuđen da privremeno obustavi svoje poslovanje. Siguran sam da će se sada tržište trgnuti i da će osiguravači adekvatno odreagovati, budući da će se interesovanje uvećati za ovu vrstu osiguranja.

Postoje određene inicijative na međunarodnom tržištu osiguranja i reosiguranja vezano za kreiranje novih proizvoda vezanih za COVID-19 koje su uglavnom usmerene na određena pokrića koja se tiču samih obolelih.

Tokom pandemije klijenti su se upućivali na onlajn, između ostalog. Da li mislite da će se neke navike potrošača promeniti, te da će više stvari kada je osiguranje u pitanju pokušati da završe putem interneta?

Digitalizacija je proces koji je već deceniju prisutan u našim životima, kako poslovnim tako i privatnim. Fokus na klijente, njihove potrebe i brza isporuka usluge kroz digitalne kanale su i u redovnim uslovima naša strateška orijentacija. Pandemija, tačnije preporuka o izbegavanju bliskih kontakata, nije nas u tom smislu posebno iznenadila jer su i neki proizvodi osiguranja i komunikacija sa Društvom već bili dostupni onlajn. Budući da će se ponašanje ljudi u narednim vremenima neminovno promeniti, verujem da će onlajn kanal u industriji osiguranja zabeležiti značajan rast.

Da li mislite da bi građani mogli da se upravo shvatajući da je sve više rizika kojima su izloženi okrenu osiguranju, posebno životnom koje kod nas nije zastupljeno, ali i drugima jer smo izloženi sve više katastrofalnim štetama uzrokovanim klimatskim promenama?

Naravno. Svaki čovek, kome je stalo do bezbrižnije budućnosti i sigurnosti porodice će, nakon ove pandemije i budućih dešavanja ovog tipa, mnogo više razmišljati i usmeriti fokus na osiguranje života. „Triglav osiguranje” osluškuje dešavanja, prati tržišne trendove i svojom ponudom omogućava klijentima maksimalnu sigurnost ukoliko se odluče za ovu vrstu osiguranja.

Kako bismo izbegli situacije koje smo ranije imali na tržištu da se neposredno nakon određenih prirodnih katastrofa intenzivno govori o značaju osiguranja, ali se nakon nekoliko meseci to ne odrazi na stvarnu potražnju za osiguranjima u obimu koji je bio očekivan, neophodno je da se i dalje radi na promociji osiguranja i na edukaciji građana o benefitima koja osiguranja donose.

Uz adekvatno informisanje o rizicima koji postoje oko nas i o preventivnim aktivnostima kojima možemo da ih smanjimo, ali i o osiguranju kojim možemo, ako ne u potpunosti, onda bar značajno smanjiti posledice ukoliko se takvi rizici ostvare, imaćemo višestruku korist za društvo: građani će biti bolje obezbeđeni, a društvo i država će biti rasterećeni velikog dela troškova u slučaju takvih događaja.

„Triglav osiguranje” veliki fokus stavlja na osiguranje poljoprivrede, a Vi se i lično zalažete za promociju u toj oblasti. Ovo je upravo period godine kada se intenzivno prodaje osiguranje poljoprivrede. Kakve su informacije sa terena u smislu prodaje?

Za ovu godinu se već sada može reći da će biti puna izazova i teška za rad u našoj delatnosti, a osiguranje poljoprivrede je pandemija virusa pogodila baš u vreme kada bi trebalo da se na terenu najaktivnije sprovode prodajni razgovori i nudi ovaj vid osiguranja. Pored činjenice da su sami poljoprivredni proizvođači bili pritisnuti problemima u vezi sa mogućnošću rada, i sam proces zaključivanja osiguranja koji iziskuje i rad na proceni rizika na terenu, samim tim i direktan kontakt sa klijentima je bio jako otežan.

Ovakva situacija je dovela do blagog prolongiranja zaključenja polisa osiguranja useva i plodova u odnosu na isti period prošle godine.

Međutim, evidentno je da interesovanje postoji kod poljoprivrednika. Ugovaranjem osiguranja oni mogu da sa liste izazova i rizika koji ih čekaju ove godine skinu bar rizike pokrivene polisom, kao što su, primera radi kašnjenje u setvi ili nesigurnost mogućnosti prodaje.

Koje je sve inovacije „Triglav osiguranje” lansiralo u proteklom periodu kako bi unapredilo svoje proizvode i usluge i da li postoje neki planovi za dodatne inovacije tokom ove godine?

„Triglav” je već duže vreme fokusiran na digitalizaciju procesa i pojednostavljenje proizvoda i njihovo približavanje kupcima, pre svega fizičkim licima. Pre nepune dve godine pokrenuli smo onlajn prodaju putnog zdravstenog osiguranja, koja je naišla na veoma pozitivan prijem naših klijenata i od tada beležimo stalni rast broja ugovorenih osiguranja.

Početkom jeseni prethodne godine pojačali smo ponudu osiguranja koja se mogu zaključiti onlajn uključivanjem kombinovanog osiguranja stanova, kuća i stvari domaćinstva.

Tokom perioda izmenjenih uslova poslovanja, a u obezbeđivanja dostupnosti osiguranja svim našim klijentima bez dovođenja u opasnost direktnog kontakta, omogućili smo olakšano ugovaranje osiguranja bez kontakta. Naravno, s obzirom na hitnost obezbeđivanja ove usluge koja se tada postavila kao glavni cilj, sada nam predstoji fino unapređivanje procesa, tako da je u našim operativnim planovima za ovu godinu upotpunjavanje ove usluge koja može zaista olakšati proces zaključivanja osiguranja.

Takođe, i u delu prijave šteta omogućili smo proces podnošenja odštetnih zahteva na daljinu, odnosno elektronskom poštom.

U majskom broju tradicionalno radimo i Analizu strukture portfelja osiguravača. Nismo imali ranije priliku da Vas pitamo, pa koristimo sada – kako ste zadovoljni prošlogodišnjim poslovanjem „Triglav osiguranja” i šta biste izdvojili kao najznačajnije rezultate?

Poslovna 2019. godina za „Triglav osiguranje” a.d.o. Beograd bila je veoma uspešna. Društvo je u 2019. godini učvrstilo 5. poziciju na tržištu osiguranja ostvarivši 6,85 milijardi RSD premije osiguranja, odnosno 58,1 milion evra. U apsolutnom iznosu rast premije Društva za više od milijardu dinara je drugi najveći apsolutni rast premije od svih osiguravača koji posluju na tržištu osiguranja u Republici Srbiji. Rast premije od 18,1 odsto u odnosu na 2018. godinu je značajno veći od rasta tržišta osiguranja od 7,4 odsto. U 2019. godini zabeležili smo najveći rast tržišnog učešća (0,6 procentnih poena) od svih učesnika na tržištu osiguranja, tako da smo 2019. godinu završili sa tržišnim učešćem od 6,4 odsto, gotovo ravnomernim rastom tržišnog učešća u svim osiguranjima, osim u autoodgovornosti, sa tendencijom smanjenja ove vrste osiguranja u ukupnoj premiji.

Usredsređenošću na klijente dinamično razvijamo nove načine poslovanja koji su temelj našeg odgovornog dugoročnog razvoja i istovremeno poslujemo profitabilno i bezbedno. Poštujući osnovne strateške vrednosti: agilnost, jednostavnost i pouzdanost, stvaramo sigurniju budućnost za naše klijente i zaposlene. Klijenti prepoznaju naše proizvode i usluge, koje nudimo svim kanalima, kao jednostavne i poželjne.

Koliko je pandemija promenila Vaše ovogodišnje planove i da li će biti moguće ostvariti zacrtane ciljeve s obzirom na to da će BDP zabeležiti pad?

S obzirom da će rast BDP-a, usled globalne pandemije prouzrokovane virusom COVID-19 biti smanjen, rast Društva će biti usporeniji, ali ne i ugrožen, imajući u vidu nastavak trenda iz 2019. godine i u prvom tromesečju 2020. godine. Društvo je pravovremenom reakcijom prilagodilo poslovne procese novonastaloj situaciji, poštujući preporuke državnih organa Republike Srbije, vodeći brigu o klijentima i zaposlenima. U ovim složenim vremenima samo se još više ističe potreba za minimiziranjem rizika kojima se naši što postojeći, što potencijalni klijenti, fizička i pravna lica, svakodnevno izlažu ili u budućnosti mogu izložiti, a zaključenjem polisa osiguranja eventualne posledice mogu značajnije umanjiti.

Šta su srednjoročni ciljevi „Triglav osiguranja” u Srbiji?

Dinamično razvijamo nove načine poslovanja koji će biti u vrhu trendova digitalizacije. Dobro smo pozicionirani u dinamičnim mrežama poslovnih ekosistema, efikasno upravljamo rizicima i obezbeđujemo finansijsku stabilnost Društva. Naši procesi su svakim danom sve fleksibilniji, jednostavniji, tehnološki napredniji i troškovno efikasniji. Posvećeni poslu i visoko stručni zaposleni temelj su naše kulture otvorenosti i saradnje, kao i našeg održivog, usmerenog i prema svim zainteresovanim stranama, odgovornog razvoja.

Razgovarala: Vesna Lapčić

Natrag