Stupile na snagu izmjene i dopune Zakona o alternativnim investicijskim fondovima

Datum objave: 25.10.2021.

U Hrvatskoj su 21. listopada 2021. stupile na snagu izmjene i dopune Zakona o alternativnim investicijskim fondovima kojim bi se hrvatski regulatorni okvir za tržište kapitala uskladio s pravnom stečevinom EU-a te smanjila administrativna i regulatorna opterećenja za te fondove, koji su mogući alternativni način financiranja oporavka gospodarstva.

Konačne izmjene koje su donijele regulatorno rasterećenje, prvenstveno se odnose na:

Propisivanje novih pragova za male i srednje UAIF-ove na način da se oni povećavaju čime se otvara mogućnost za kvalifikaciju novih malih UAIF-ova koji su trenutno klasificirani kao veliki ili srednji, kao i novih srednjih UAIF-a koja su trenutno klasificirani kao veliki. S ovom opcijom se također otvaraju veće mogućnosti za osnivanje novih UAIF-ova, s manjim regulatornim opterećenjem, prikladnim njihovom (nižem) profilu rizika.

Dodatno regulatorno rasterećenje malih i srednjih UAIF-a u kojem smislu se, između ostalog, propisuje smanjenje najnižeg iznosa temeljnog kapitala za male UAIF-ove s postojećih 500.000,00 kuna kada je UAIF imenovan kao vanjski upravitelj AIF-a na 400.000,00 kuna, kao i pojedina rasterećenja kod imenovanja članova uprave.

Promjena koncepta odobrenja osnivanja AIF-ova s privatnom ponudom i to kroz ubrzani postupak izdavanja odobrenja u sklopu kojeg postupka Hanfa ne odobrava pravila AIF-ova koji se nude isključivo profesionalnim i kvalificiranim ulagateljima.

Omogućavanje osnivanja zatvorenog AIF-a s pravnom osobnošću sada i u obliku komanditnog društva čime se slijedi ustaljena inozemna praksa za pojedine vrste AIF-ova.

Jedinstvena definicija kvalificiranog ulagatelja pri čemu se ukida trenutna definicija kvalificiranog ulagatelja u AIF rizičnog kapitala.

Omogućavanje članovima uprave i zaposlenicima UAIF-a da ulažu u AIF s privatnom ponudom kojim taj UAIF upravlja ako u ti zaposlenici izravno uključeni u investicijske aktivnosti tog AIF-a s privatnom ponudom ili se radi o zaposlenicima na višim funkcijama s iskustvom u pružanju usluga upravljanja imovinom.

Omogućavanje investicijskom društvu da bude depozitar AIF-a s privatnom ponudom pod za to propisanim uvjetima kapitalne adekvatnosti i izdavanja odobrenja za obavljanje poslova skrbništva i s tim povezanih usluga.

Zamjenu obveze ishođenja odobrenja na izbor ili promjenu depozitara s obvezom obavještavanja Hanfe o izboru depozitara (koji naravno mora ispunjavati zakonske uvjete).

Regulatorno rasterećenje u dijelu izvještavanja za male UAIF-ove (primjerice rasterećenje od obveze izrade i dostave izvještaja u odnosu na upravljanje likvidnošću, polugodišnje dostavljanje izvješća o udjelničarima AIF-a za AIF s privatnom ponudom, obveze izrade i dostave polugodišnjih financijskih izvještaja UAIF-a i AIF-a i polugodišnjeg izvještaja UAIF-a o regulatornog kapitalu, obveze izrade i dostave polugodišnjih i godišnjih dodatnih izvještaja AIF-ova i drugih, a koji se zamjenjuju ad hoc izvještavanjem po potrebi.

Naknade i troškove za AIF-ove s privatnom ponudom koji se sada uređuju isključivo pravilima AIF-a.

Hanfa smatra kako su se ovim regulatornim rasterećenjim uvažila i pojedina očitovanja i prijedlozi zainteresiranih strana unutar jasnih ograničenja koja su propisana relevantnim odredbama Direktive 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011 i u EU propisima druge razine, ali i interesi ulagatelja i tržišta u cjelini, te se postigao uravnotežen zakonski okvir koji reguliranim subjektima omogućava uređeno, a istovremeno i konkuretno zakonodavno okruženje. Sada predstoji i dodatna prilagodba podzakonskih akata u za to propisanim rokovima.

Natrag