;

Srpsko tržište je jedno od najperspektivnijih u regionu

Datum objave: 01.01.1970. Broj 4 | Godina 2014

Novi menadžment Triglav Osiguranja proslavio je godišnjicu poslovanja pre nekoliko meseci. Zadovoljni su ostvarenim rezultatima, ali Dragan Marković, izvršni direktor ove kompanije, postavio je visoke lestvice ka kojima teži Društvo i za koje je siguran da će u narednom periodu biti dostignute. “Cilj Triglava u Srbiji je stabilno poslovanje sa povećanjem tržišnog učešća u skladu sa strategijom Triglav Grupe, i to bazirano na imovinskim i životnim osiguranjima. Strateški cilj Društva je tržišno učešće od 10 odsto u Srbiji i to sa izbalansiranim portfeljom”, samo je jedan od ciljeva Triglav Osiguranja. U intervjuu za magazin Svet osiguranja Marković priča o postignutim rezultatima kao i o daljim planovima ove kompanije na srpskom tržištu.

U proteklih nešto više od godinu dana od kad ste na čelu kompanije Triglav Osiguranje imali ste “pune ruke posla”. Šta ste sve promenili u poslovanju kompanije i gde su napravljeni najveći pomaci?
Menadžment Triglav Osiguranja u Srbiji je preuzeo Društvo krajem 2012. godine. U kratkom vremenu je urađeno mnogo na unapređenju procesa poslovanja i ujednačavanja sa standardima Triglav Grupe.
Društvo je reorganizovalo prodajnu mrežu sa definisanjem regiona i prodajnih jedinica unutar njih. Kao rezultat, dobili smo povećanje prodajnih aktivnosti u 2013. godini i osnovu za dobro poslovanje u 2014. godini.
Unapredili smo ponudu neživotnih osiguranja, zaključili nekoliko ugovora sa značajnim privrednim subjektima u zemlji i pozicionirali Društvo kao ozbiljnog i respektivnog učesnika na tržištu osiguranja Srbije.

Strateški cilj Društva je tržišno učešće od 10 odsto u Srbiji, i to sa izbalansiranim portfeljom

U domenu životnih osiguranja smo, takođe, izvršili unapređenje organizacije prodaje sa novim pristupom praćenju zastupnika i njihovih rezultata, kao i samoj edukaciji zastupnika. Očekujemo da životna osiguranja Triglav Osiguranja u 2014. godini imaju viši rast od rasta tržišta i da u budućem periodu tako kumulirana sredstva matematičke rezerve ostvaruju značajne prinose na ulaganje.
Uložili smo veliku energiju i u poboljšanje zadovoljstva osiguranika kroz ažurniju likvidaciju i bržu isplatu šteta. Na unapređenje ovih procesa uticalo je i preseljenje Društva na novu lokaciju u toku 2012. godine, gde smo u mogućnosti da osiguranicima u Beogradu ponudimo uslugu prijave i snimanja šteta, efikasno i u skladu sa standardima Triglav Grupe.

U kojim vrstama osiguranja ste postigli najbolje rezultate i da li ste u tom pogledu ostvarili planove?
Triglav Osiguranje je u 2013. godini ojačalo položaj na srpskom tržištu. Povećan je obim obračunate premije osiguranja i poboljšan tržišni udeo, koji iznosi tri procenta, pa se trenutno nalazi na osmom mestu među osiguravajućim kompanijama u Srbiji. Društvo, koje je 2006. godine postalo deo Triglav Grupe, je u prošloj godini obračunalo za oko sedam procenata veću premiju osiguranja u odnosu na 2012. godinu, odnosno ukupna obračunata premija je iznosila 1.942 miliona dinara. U strukturi obračunate premije osiguranja i saosiguranja Triglav Grupe, ova premija učestvuje sa dva procenta.
Društvo je u 2013. godini za skoro pet procenata snizilo troškove sprovođenja osiguranja.
Protekla godina je bila posvećena konsolidaciji i stabilizaciji poslovanja Društva, kako sa aspekta tržišne pozicije, tako i u pogledu unutrašnje reorganizacije i racionalizacije, a sve u cilju dostizanja respektivnog nivoa poslovanja.
Takođe, Društvo je u prethodnoj godini učinilo velike napore da snizi učešće osiguranja autoodgovornosti u svom portfelju i time smanji zavisnost od nepovoljnih uslova pribave ove vrste osiguranja koje vlada na tržištu. Navedeno snižavanje je sprovedeno kroz povećanje imovinskih osiguranja.
Društvo je u imovinskim osiguranjima (osim osiguranja autoodgovornosti) u 2013. godini ostvarilo rast premije od 12 odsto u odnosu na prethodnu poslovnu godinu, i to uprkos teškoj situaciji u privredi.
Sagledavajući prethodno, Društvo je zadovoljno postignutim u 2013. godini, uz obavezu da u 2014. godini kapitalizuje rad koji je u prethodnom periodu učinjen, i to kroz rast premije i profitabilno poslovanje.

Kako bi država mogla više da iskoristi potencijale industrije osiguranja?
Potencijal tržišta osiguranja u Srbiji zasigurno postoji i treba ga razvijati u dva pravca: širenju obaveznih osiguranja i uvođenju i unapređenju ponude osiguranja. Država širenjem obaveznih osiguranja povećava nivo zaštite širokih slojeva stanovništva i u isto vreme smanjuje svoje rashode u smislu troškova zdravstvenog sistema i sličnih, obzirom da je rizik prenet na osiguravajuće društvo.
Takođe, smatram i da tržište ima kapaciteta i za nešto soficiranije proizvode i usluge koje bi društva ponudila osiguranicima. Verujem da će kroz rast standarda i jačanje svesti građana da im je zaštita koju razne vrste osiguranja nude neophodna, povećati i potražnja za osiguranjima koja su izvan onih osnovnih pokrića i koja pružaju širu zaštitu osiguranika.
Da bi se prethodno i ostvarilo, neophodno je podstaći razvoj nedovoljno razvijenih vrsta osiguranja i raditi na permanentnoj edukaciji stanovništva u pogledu benefita koje donosi osiguranje.
Na kraju, država mora da napravi korake na razvijanju finansijskog tržišta. Od strane države je potrebno izdavanje obveznica na duži period kako bi osiguravajuće kompanije kupile i mogle da pokriju svoje obaveze prema klijentima po dugoročnim ugovorima o osiguranju.

Nekoliko banaka je propalo, naplata potraživanja je jedan od gorućih problema privrede. Kako se nelikvidnost odražava na sektor osiguranja i može li ga ugroziti?
Sigurno je da su nelikvidnost i naplata potraživanja, jedni od najvećih problema srpske ekonomije, pa samim tim i osiguravajućih društava. Tržište osiguranja nije ugroženo, ali trpi značajne posledice zbog nelikvidnosti domaće privrede. Povećanje privredne aktivnosti uz poštovanje propisanih rokova za plaćanje će postepeno rešavati ovaj, za sve privredne subjekte, gorući problem.

Dugo se već čeka i novi zakon o osiguranju. Koja rešenja on prema vašem mišljenju treba da donese?
Očekujemo da u ovoj godini bude usvojen novi zakon o osiguranju, kako bi posle devet godina on ponovo postao savremen zakon sa respektivnim trajanjem. Zakon treba da reši pitanje kompozitnih društava jer ako postoji neizvesnost u vezi podele kompozitnih društava, ta neizvesnost ne doprinosi razvoju osiguranja i društva su sputana u donošenju poslovnih odluka. Naše Društvo se zalaže da zatečeno stanje kod kompozitnih društava ne treba menjati. Na taj način se neće pogoršati uslovi poslovanja društvima koja posluju kao društva koja se bave životnim i neživotnim osiguranjima. Time bi se i ispunio zadatak države da treba da poboljša uslove poslovanja, a ne da ograničava i pravi administrativne barijere.

Društvo je u prethodnoj godini učinilo velike napore da snizi učešće osiguranja autoodgovornosti u svom portfelju i time smanji zavisnost od nepovoljnih uslova pribave ove vrste osiguranja koje vlada na tržištu

Takođe, očekujemo da novi zakon uvede nova rešenja u delu koji se odnosi na upravljanje rizicima i približavanje odredbama direktive Solvency II kojoj se naše Društvo već prilagođava, obzirom da pripada poslovnoj grupi koja posluje u Evropskoj uniji.
Očekujemo u ovoj godini i promene Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju kojim bi se regulisalo tržište osiguranja autoodgovornosti i omogućilo Društvima da se ponašaju na način koji im omogućava transparentno i tržišno poslovanje.

Na čemu će biti fokus tokom ove godine kako u pogledu vrste osiguranja kojima ćete dati naglasak tako i u pogledu samog poslovanja kompanije? Šta su vam ciljevi?
Naše prodajne aktivnosti su u 2014. godini još više usmerene ka klijentima jer nam je želja da, pre svega, poštujemo želje korisnika osiguravajućih usluga. Cilj Triglava u Srbiji je stabilno poslovanje sa povećanjem tržišnog učešća u skladu sa strategijom Triglav Grupe, i to bazirano na imovinskim i životnim osiguranjima. Strateški cilj Društva je tržišno učešće od 10 odsto u Srbiji, i to sa izbalansiranim portfeljom.
Društvo je u proteklom periodu unapredilo izbalansiranost vrsta osiguranja u svom portfelju, a sve u cilju povećanja udela imovinskih osiguranja. Nastavljajući u tom pravcu, naše Društvo planira da osiguranicima u Srbiji ponudi proizvode osiguranja koji će sadržati različite nivoe pokrića usklađene sa potrebama i mogućnostima osiguranika i koji će za relativno nizak nivo premije zaštititi njihovu imovinu od različitih rizika. Društvo se u proteklom periodu sa pažnjom odnosilo prema korporativnim klijentima. Takođe, na isti način, kroz razvoj mreže filijala, koje smo započeli u 2013. godini, želimo da povećamo učešće osiguranja fizičkih lica i da na taj način diverzifikujemo izloženost Društva velikim rizicima.

Triglav Grupa je zabeležila dobro poslovanje i dobit veću od planirane. Šta i koliko konkretno Vama, ćerki-kompaniji znači dobro poslovanje matice?
Uprkos teškim ekonomskim prilikama u 2013. godini, Zavarovalnica Triglav i Triglav Grupa su poslovale veoma uspešno, što je rezultovalo premašenim planovima uz zadržan visok nivo finansijske stabilnosti. Dobro poslovanje matične kuće je za nas od izuzetnog značaja, pogotovu imajući u vidu benefite koje možemo ostvariti na polju prenosa znanja, iskustava i visokih evropskih standarda, koji su razvijeni u matičnoj kompaniji, Zavarovalnici Triglav.
Srpsko tržište osiguranja je jedno od najperspektivnijih među zemljama nekadašnje Jugoslavije. Na ovom području živi oko sedam miliona stanovnika, pokrivenost populacije osiguranjem, koja je trenutno niska, bi se sa razvojem kulture osiguranja povećavala, dok je spektar proizvoda još uvek uzak. Očekujemo da će se približavanjem EU poboljšati životni standard, što će, takođe, dati i više mogućnosti za povećanje premije po glavi stanovnika.
Tržišta osiguranja u regionu, među kojima i srpsko, za našu matičnu kuću pružaju niz mogućnosti za razvoj poslovanja, veliki potencijal i priliku za napredak i rast. Triglav Grupa će i u narednom periodu nastaviti da sledi svoju Strategiju, koja je fokusirana na osnovnu delatnost osiguranja uz postizanje što veće profitabilnosti i sigurnosti poslovanja, što je u proteklom periodu donelo dobre rezultate. Dobri rezultati će i u budućnosti omogućiti Triglav Grupi da sačuva vodeći položaj na slovenačkom tržištu, ali i da jača svoju prisutnost na ciljnim tržištima u regionu jugoistočne Evrope, što je za nas od izuzetnog značaja.

Na Kopaonik biznis forumu ste jedan od retkih koji je rekao da su i same kompanije delimično krive zbog toga što premija ne raste, između ostalog i zbog nedovoljno dobrog pristupa prodaji. Kako vi unapređujete prodaju i na koji način osiguravači treba i mogu da se približe građanima, a i preduzećima?
Ulazak velikih osiguravajućih kuća na tržište u prethodnom periodu, kao i privredna kriza koja traje od 2008. godine, uticali su na to da se neka društva za tržišnu poziciju u velikoj meri nadmeću premijom osiguranja. Često se na tržištima dešava da velike osiguravajuće kuće svoju poziciju grade na osvajanju tržišta da bi kasnije došle do profita. Navedeni pristup i nedostatak inovativnih pristupa prodaji i nedostatak novih proizvoda doveli su do stagniranja premije osiguranja.

Ojačali smo položaj na srpskom tržištu, povećan je obim obračunate premije osiguranja i poboljšan tržišni udeo, koji iznosi tri procenta, pa se trenutno nalazimo na osmom mestu među osiguravajućim kompanijama

Očekujem u narednom periodu okrupnjavanje tržišta osiguranja i nestajanje ovakvog načina sticanja premije. Sa strane našeg osiguravajućeg Društva, u 2014. godini ćemo nastaviti primenu novog pristupa prodaji u smislu široke ponude usluga osiguranja iz koje će osiguranik ostvariti punu zaštitu od rizika.
Verujem da će se kroz pojačani privredni rast u narednom periodu i jačanje svesti građana da im je zaštita koju razne vrste osiguranja nude neophodna, povećati i potražnja za osiguranjima koja su izvan onih osnovnih pokrića i koja pružaju širu zaštitu osiguranika, sa konačnim ciljem porasta nivoa premije osiguranja u Srbiji.

Vesna Lapčić

Natrag