;

Pušu neki novi, europski vjetrovi

Datum objave: 01.04.2015. Broj 3 | Godina 2015

Likvidacija štete nastale za trajanja osiguranja veliki je test za svako osiguravajuće društvo. O tome kako će se osiguravajuće društvo odnositi prema svom osiguraniku u postupku naknade nastale štete, nerijetko ovisi hoće li osiguranik i dalje ostati klijent tog društva i hoće li o tom društvu prenositi pozitivna ili negativna iskustva. Drugim riječima, način i brzina rješavanja štete pokazatelji su kvalitete nekoga osiguravajućeg društva. 

O tome kakva je praksa domaćih osiguratelja u postupku rješavanja šteta i pitanjima, ali i problemima koji se u tom postupku javljaju, razgovaramo s Danijelom Šaban, članicom Uprave Jadranskog osiguranja, i Predragom Krstanovićem, direktorom Sektora za upravljanje naknadama šteta Croatia osiguranja.
Za početak, naši sugovornici slažu se s ocjenom da je odnos osiguratelja prema osiguraniku u postupku rješavanja šteta značajan za poslovanje svakoga osiguravajućeg društva, iako se donekle razilaze u ocjenama tog značaja.
 
Danijela Šaban: Postupak naknade nastale štete sastavni je dio svake osigurateljne djelatnosti i svakog društva za osiguranje. S gledišta pojedinca kao potrošača koji u određenom trenutku postaje osiguranik, odnosno korisnik osiguranja, osigurateljna djelatnost omogućuje mu ekonomsku sigurnost kako bi za relativno mali iznos uplaćene premije bio zaštićen od relativno velikih i neizvjesnih financijskih gubitaka. 
Postupak obrade i likvidacije nastale štete svakako može utjecati na subjektivnu percepciju osiguranika, odnosno korisnika, ali ne bi trebao biti presudan u donošenju odluke o kvaliteti pojedinog osiguratelja. 
Djelatnici osiguranja koji rade na poslovima rješavanja odštetnih zahtjeva danas u Hrvatskoj trebaju poznavati i europsko pravo osiguranja
Puno je važnije kvalitetu osiguratelja sagledavati u širem kontekstu cjelokupne zaštite korisnika osiguranja. Pritom mislim, s jedne strane, na sposobnost osiguratelja da potrošačima pruži što bolji uvid u osigurateljne proizvode i stimulira tržišno natjecanje primjerenom cijenom i kvalitetom svojih proizvoda i usluga te s druge strane, na sposobnost i spremnost potrošača kao klijenta da prihvati ponuđene osigurateljne proizvode.Zadovoljan klijent u postupku naknade štete nešto je što dolazi na kraju cjelokupnog procesa osigurateljne zaštite u situaciji kad nastane budući i neizvjestan osigurani rizik.
 
Predrag Krstanović: Isplata štete trenutak je u kojem osiguratelj ispunjava očekivanja klijenta, a sama obrada odštetnog zahtjeva je "trenutak istine" koji određuje iskustvo klijenta (engl. customer experience). Upravo zbog vaše uvodne konstatacije Croatia osiguranje provodi optimizaciju obrade šteta, pri čemu smo imali na umu da su štete "srce svakog osiguranja", definirane trenutkom "uozbiljenja" odnosa između osiguratelja i klijenta. Isplata štete trenutak je u kojem osiguratelj ispunjava očekivanja svog klijenta. 
Svako osiguravajuće društvo neprestano djeluje u smjeru poboljšanja svih procesa likvidacije šteta, a osobito u smjeru podizanja učinkovitosti i ubrzanja procesa obrade šteta, reduciranja vremenskog ciklusa rješavanja šteta te automatiziranja samog procesa.
Ustrojavanjem središnjega servisnog centra obrade šteta postižemo, pored učinkovitosti rješavanja štete, i jednostavnost i pristupačnost u komuniciranju s našim klijentom, te podižemo njegovo zadovoljstvo pruženom osigurateljnom uslugom. Svrha takvog pristupa je da se što jednostavnijim postupcima likvidacije štete približimo klijentu te da svaki naš odgovor bude personaliziran i usmjeren prema klijentu. 
 
Stručnost i edukacija
Zbog važnosti načina i brzine likvidacije nastalih šteta osiguratelji u pravilu imaju vlastite odjele za rješavanje ili likvidaciju šteta. Rad u tim odjelima zasigurno zahtijeva i određenu stručnost, pa se odmah nameće pitanje o kakvom profilu zaposlenika je riječ, kakva je njihova edukacija i kako se ocjenjuje njihov rad. Evo što o tome kažu naši sugovornici:
 
Predrag Krstanović: Croatia osiguranje oduvijek je imalo stručan i snažan kadar specijalista u osiguranju, koji su izravno utjecali na stvaranje dobre osigurateljne prakse na hrvatskom tržištu. Takvim pristupom – stvaranjem tima specijalista koji u svakom trenutku u integriranom sustavu obrade šteta omogućuju jednostavniji i brži proces rješavanja šteta – ostvarujemo uvjete za povećanje razine razumijevanja klijenta i njegovih zahtjeva. Stoga smo razvili interni sustav edukacije kao primaran oblik osposobljavanja zaposlenika, a uz to permanentno aktivno sudjelujemo na stručnim seminarima. Tijekom optimizacije, razvijamo novi sustav praćenja rada likvidatora, koji je u potpunosti informatiziran.
Zaštita osiguranika, odnosno korisnika osiguranja u hrvatskom pravnom korpusu je sveobuhvatna, kvalitetna i u skladu sa suvremenim trendovima u zaštiti potrošača

Danijela Šaban:
Postupak prijave, obrade i likvidacije štete dio je osigurateljne djelatnosti koji se odnosi na izvršavanje obveze po sklopljenom ugovoru o osiguranju. U takvom se postupku donosi odluka o imovinsko-pravnom zahtjevu osiguranika, odnosno oštećene osobe. Utvrđuje se je li postavljeni zahtjev pravno osnovan te koliko iznosi visina nastale štete. Izvansudski postupak obrade odštetnog zahtjeva traži da društvo ima educirane djelatnike koji u svakom trenutku mogu stručno, profesionalno i kvalitetno, na temelju pozitivnih pravnih propisa, poštujući pritom Kodeks osigurateljne i reosigurateljne etike i drugih dobrih poslovnih običaja te temeljnih standarda struke, donijeti odluku u postavljenom odštetnom zahtjevu. Uobičajena je praksa u našem društvu da su djelatnici koji rade na poslovima postupka obrade i likvidacije šteta osobe s visokom naobrazbom pravnoga, medicinskoga, prometnog, odnosno drugoga tehničkog smjera.
 
Sveobuhvatna zaštita
Poznavanje pozitivnih pravnih propisa u svakodnevnom radu djelatnika koji sudjeluju u postupku prijave, obrade i likvidacije štete podrazumijeva poznavanje onih zakonskih propisa kojima se u Republici Hrvatskoj uređuje djelatnost osiguranja (Zakon o osiguranju), propisa kojima se uređuje materija ugovora o osiguranju (Zakon o obveznim odnosima, odsjek 27.) te ostalih zakonskih propisa kojima se određene vrste osiguranja propisuju kao obvezne, kao što je to Zakon o obveznim osiguranjima u prometu kojim se uređuje postupak rješavanja odštetnih zahtjeva proizašao iz osiguranja od automobilske odgovornosti. O tome što još od zakonodavne regulative obvezuje osiguratelje u postupku rješavanja šteta, naši sugovornici kažu:
 
Danijela Šaban: Ovdje svakako treba spomenuti kako je ulaskom Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije pred domaća društva za osiguranje, ali i ostale sudionike u postupku rješavanja odštetnih zahtjeva (sudove), postavljen dodatan zahtjev poznavanja i pravne 
stečevine EU na području osiguranja. 
 
Osiguratelj vodi stranku kroz sve faze obrade štete u kojima se utvrđuje što je osigurano i s kakvim pokrićem, a u svim fazama obrade bitni su vrijeme, odnos prema osiguraniku i primjena ugovorenih uvjeta
Djelatnici osiguranja koji rade na poslovima rješavanja odštetnih zahtjeva 
danas u Hrvatskoj trebaju poznavati i europsko pravo osiguranja. Postoje brojne direktive EU koje naglašavaju poštivanje procedure u rješavanju odštetnih zahtjeva, sve s ciljem usporedivog postupanja i veće zaštite osiguranika, odnosno oštećenih osoba. Europsko nadnacionalno pravo posebno je prisutno na području osiguranja automobilske odgovornosti. Tu ne treba zaboraviti niti poznavanje sudske prakse Suda EU, koji zauzima sve značajniju ulogu u tumačenju, ali i stvaranju prava EU na području osiguranja.
 
Predrag Krstanović: Držimo da je zaštita osiguranika, odnosno korisnika osiguranja u hrvatskom pravnom korpusu sveobuhvatna, kvalitetna i u skladu sa suvremenim trendovima u zaštiti potrošača. Osim spomenutih zakona, tu treba svakako dodati i Hanfin Pravilnik o postupanju društava za osiguranje s pritužbama osiguranika, ugovaratelja osiguranja i korisnika iz ugovora o osiguranju kojim su normirani zaštitni mehanizmi i alati koje omogućuju striktnu primjenu svih propisa i odredaba ugovora o osiguranju kojeg je osiguranik potpisao. Uz to, Hanfine regulatorne i nadzorne ovlasti, kao i ustrojavanje Pravobraniteljstva za osiguranje pri HUO-u, omogućuju učinkovito štićenje osiguranika i njegovih prava, odnosno primjenu zakonskih propisa u svakom pojedinom slučaju. 
 
Pravila postupanja
Konkretan postupak prijave, obrade i likvidacije odštetnih zahtjeva svako društvo za osiguranje propisuje samostalno vlastitim internim aktima, odnosno internim procedurama, vodeći pritom računa o tome da su interni akti usklađeni s mjerodavnim zakonskim odredbama. O tome kako su ključne faze u rješavanju šteta postavljene u njihovim osiguravajućim društvima naši sugovornici kažu: 
 
Predrag Krstanović: Osiguratelj vodi stranku kroz sve faze obrade štete u kojima se utvrđuje što je osigurano i s kakvim pokrićem, a u svim fazama obrade bitni su vrijeme, odnos prema osiguraniku i primjena ugovorenih uvjeta. Obrada i isplata zahtjeva za naknadu štete, odnosno osigurnine, regulirani su ponajprije zakonskim propisima – Zakonom o obveznim odnosima, Zakonom o obveznim osiguranjima u prometu i drugima. Uz te zakonske propise, obradu i isplatu šteta normirali smo i pravilnicima za obradu šteta, kao i ugovorima, odnosno uvjetima osiguranja, te poštujemo zakonom propisane rokove za obradu i isplatu odštetnih zahtjeva.
Međutim, ako prijava štete nije potpuna, kasni se s obradom; ako očevid nije obavljen na vrijeme ili osiguratelju nisu dane sve okolnosti o nastanku štete te se očevid mora ponoviti, kasni se s obradom štete; ako osiguranik nije svjestan što osiguranje pokriva, mora mu se posebno obrazložiti obračun naknade. Kod oštećenja stvari (štete na automobilima), ako oštećeni zahtijeva naknadu štete po računu popravka, trajanje obrade štete ovisi i o vremenu koje je potrebno za popravak oštećene stvari. U slučajevima kad se zahtijeva naknada štete zbog povrede prava osobnosti na tjelesno i duševno zdravlje, odnosno zadobivenih ozljeda, trajanje obrade štete ovisit će i o činjenici je li liječenje u trenutku podnošenja zahtjeva završeno ili još traje. Dakle, svaki odštetni zahtjev trebao bi biti potkrijepljen dokumentacijom na temelju koje se traži naknada štete ili osigurnina, a trajanje obrade štete ovisi o tome je li oštećena osoba uz zahtjev dostavila dokumentaciju kojom dokazuje osnovanost i visinu odštetnog zahtjeva. Ako navedena dokumentacija nije dostavljena ili je nedostatna, njezino prikupljanje zahtijeva određeno vrijeme, što utječe na trajanje obrade štete. 
Prema evidencijama Jadranskog osiguranja, ali i prema službenim podacima Hrvatskog ureda za osiguranje, broj novih tužbi iz osiguranja već treću godinu zaredom opada
U pojedinim slučajevima, a posebno kad je u tijeku liječenje oštećenika i kad nismo u mogućnosti obračunati konačan iznos odštete, oštećenicima isplaćujemo predujam  kao trenutačno neprijeporan dio štete. Naposljetku, u slučaju pritužbe, sve navode razmatra posebno povjerenstvo za pritužbe, u kojem je obvezno pravnik, a nakon toga donosimo konačnu odluku. U slučajevima kad odštetni zahtjevi nisu osnovani, detaljno objašnjavamo razloge zbog kojih ne postoji osigurateljna obveza, što dovodi do smanjenja broja pritužbi i sudskih sporova.
 
Danijela Šaban: U Jadranskom osiguranju točno su propisana pravila postupanja i dužnosti svih djelatnika koji sudjeluju u postupku rješavanja odštetnih zahtjeva. Pravila postupanja obuhvaćaju svaku fazu rješavanja odštetnog zahtjeva – prijavu, obradu i likvidaciju štete – te definiraju način komunikacije i davanje informacija korisnicima osiguranja, odnosno oštećenim osobama, način i opseg prikupljanja potrebne dokumentacije za donošenje odluke o odštetnom zahtjevu, te rokove u kojima se postupa u svakoj pojedinoj fazi. 
Tako postupak prijave obuhvaća radnje evidentiranja odštetnog zahtjeva u Društvu, traženje nužne dokumentacije za donošenje odluke, bilo od korisnika bilo od nadležnih tijela, te utvrđivanje i fotografiranje nastalih oštećenja na predmetu osiguranja.
Kad se radi o postavljenom odštetnom zahtjevu oštećene osobe koja je u osiguranom slučaju pretrpjela tjelesne ozljede u izvansudskom postupku, utvrđuju se i njihove posljedice uvidom u medicinsku dokumentaciju te liječničkim pregledom oštećene osobe. Postupak obrade i likvidacije odštetnih zahtjeva obuhvaća prikupljanje daljnje potrebne dokumentacije, donošenje odluke o osnovanosti i visini nastale štete te u konačnici isplatu utvrđenog iznosa štete.
 
Sudske štete u padu
Iako u Hrvatskoj postoje institucije za alternativno (izvansudsko) rješavanje sporova u osiguranju, kao što su Centar za mirenje i Pravobranilaštvo osiguranja pri Hrvatskom uredu za osiguranje,  osiguranici su još uvijek skloni čestom korištenju sudskog puta za ostvarivanje 
svojih prava. To se posebno odnosi na štete u automobilskom osiguranju, tako da sljedeće pitanje našim sugovornicima glasi zašto je tome tako i u kojem postotku štete u automobilskom osiguranju sudjeluju u ukupnim štetama njihovih društava.    
 
Danijela Šaban: Sukladno zakonskim propisima te propisanim internim procedurama, svako društvo za osiguranje u izvansudskom postupku ima definiran i tzv. drugostupanjski postupak za donošenje odluke po pritužbi, odnosno prigovoru osiguranika ili oštećene osobe. U slučaju da se nastali spor između korisnika osiguranja i društva ne riješi niti u drugom stupnju, osiguranik, odnosno oštećena osoba ima pravo obratiti se Centru za mirenje, kao i Pravobraniteljstvu osiguranja pri HUO-u. U svim uvjetima osiguranja dostupnim javnosti, potencijalni korisnici osigurateljnih proizvoda i usluga, kao i buduće oštećene osobe, obaviješteni su o takvoj mogućnosti.
U situaciji kad se nastali spor između dviju strana ne uspije završiti niti pred jednom od institucija za alternativno rješavanje spora, posve je normalno i životno razumljivo posegnuti za ostvarivanjem svog prava sudskim putem.
Ne bih se složila s tvrdnjom kako su osiguranici, odnosno oštećene osobe, još uvijek skloni čestim korištenjem upravo sudskog puta. Prema evidencijama Jadranskog osiguranja, ali i prema službenim podacima Hrvatskog ureda za osiguranje, broj novih tužbi iz osiguranja već treću godinu zaredom opada. Tako Jadransko osiguranje na kraju 2014. bilježi 25 posto manji broj tužbi nego u 2013. godini, a čak 60 posto manji broj u odnosu na broj tužbi u 2012. godini. Takav trend djelomično se poklapa i s ulaskom Hrvatske u EU, pa je očigledno kako se pod europskim utjecajem mijenja i kultura te sklonost naših osiguranika, odnosno oštećenih osoba u percepciji mogućnosti ostvarenja svojih prava u izvansudskom postupku.
Kvalitetnija informiranost oštećenih osoba i razumijevanje izvansudskog postupka još bi više pomogli u ostvarenju cilja da se gotovo svaki odštetni zahtjev po polici osiguranja od automobilske odgovornosti rješava izvan suda
Kad je riječ o štetama u automobilskom osiguranju, kao što sam već navela, očigledno je da u Republici Hrvatskoj na području osiguranja,  posebno u osiguranju od automobilske odgovornosti "pušu neki novi europski vjetrovi". Jadransko tako za 2014. bilježi europske postotke broja utuženih predmeta u broju svih prijavljenih šteta ispod 3 posto, a u pogledu najzastupljenijeg osiguranja u svom portfelju – osiguranja od automobilske odgovornosti – bilježi broj novih tužbi od 5 posto.
 
Predrag Krstanović: Ovih dana osiguratelji predlažu da se u školski odgoj uvede predmet kojem bi gradivo bila financijska pismenost. I držim da je tu osnovni problem zbog kojeg naši klijenti pribjegavaju korištenju sudskog puta za ostvarivanje svojih prava. A tijela koja ste naveli u pitanju su nepobitno centri izvrsnosti u osiguranju.
Mirenje potiče i razvija kvalitetnu pozitivnu komunikaciju između klijenta i osiguratelja, razvija povjerenje, omogućuje slobodu dogovaranja i sporazumijevanja. Mirno rješavanje sporova ne samo da bitno jača i podiže stanje međusobnog povjerenja osiguratelja i klijenta, nego stvara veći osjećaj zaštićenosti na strani korisnika, što u konačnici predstavlja dva ključna elementa u poslovima osiguranja u kojima želite postići visoku razinu razumijevanja i uvažavanja. U razdoblju od donošenja novog Zakona o obveznim odnosima 2005. do danas u Croatia osiguranju broj sudskih tužbi iz ugovora o osiguranju, odnosno naknade štete je u smanjenju. Najbrojnije štete u sudskom postupku su iz obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti prema trećim osobama, oko 54 posto.
A evo i njihovih odgovora na pitanje postoji li, osim u osiguranju od automobilske odgovornosti, još neki segment u osiguranju gdje su sudske štete prisutne u značajnijoj mjeri:
 
Predrag Krstanović: U svim osiguranjima od odgovornosti (obveznim i dobrovoljnim), koja su u ekspanziji, došlo je do povećanja broja tužbi (odgovornost liječnika, arhitekata, javnih bilježnika i sl.). Te tužbe povećavaju udio u ukupnom broju sudskih šteta (oko 20 posto) i smatram da je potrebna pojačana pozornost zbog  značajnosti VPS-a, kao i percepcije javnosti.
 
Danijela Šaban: Najznačajniji udio u portfelju Jadranskog osiguranja ima obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti s udjelom u zaračunatoj premiji od 65,07 posto. Slijede ga osiguranje od nezgode s udjelom od 10,10 posto, kasko osiguranje cestovnih vozila s 8,85 posto, dok ostale vrste osiguranja, pojedinačno gledano, imaju udio manji od 4 posto. S obzirom na navedeno, razumljivo je da je najveći broj sudskih postupaka od ukupnog broja u Društvu proizašao iz polica osiguranja od automobilske odgovornosti. S druge strane, broj utuženih predmeta u ostalom portfelju sveden je na zanemariv broj. 
Prema službenim podacima HUO-a, broj novih tužbi iz osiguranja već treću godinu zaredom opada. Takav trend djelomično se poklapa i s ulaskom RH u EU, pa je očigledno kako se pod europskim utjecajem mijenja i kultura te sklonost naših osiguranika izvansudskom rješavanju spora
Odgovor na pitanje zašto se štete po nekim vrstama osiguranja jednostavnije i brže rješavaju, a druge malo manje jednostavnije, može se dati jedino ako se shvate pravila kako pojedini postupak rješavanja odštetnih zahtjeva funkcionira. I dok su pravila o rješavanju odštetnog zahtjeva kod ugovora o osiguranju koji se odnosi na kasko osiguranje, osiguranje od nesretnog slučaja ili kod osiguranja imovine jasno definirana samim ugovorom o osiguranju, odnosno pripadajućim uvjetima osiguranja, kod osiguranja od izvanugovorne odgovornosti za štetu, a posebno kod osiguranja od automobilske odgovornosti, odgovornost za štetu osiguranika prema trećoj oštećenoj osobi te donošenje odluke o osnovanosti odštetnog zahtjeva oštećene osobe, prosuđuje se u okviru općih pravila o odgovornosti za štetu propisanih Zakonom o obveznim odnosima.
 
Iskorišteno pravo
Jedna od dobrih stvari koja nam se dogodila na području automobilskih osiguranja ulaskom u EU jest mogućnost da građani Hrvatske koji su oštećeni u prometnim nesrećama nastalim u nekoj od zemalja članica EU mogu svoja prava na naknadu štete ostvariti podnošenjem odštetnog zahtjeva ovlaštenom predstavniku inozemnog osiguratelja štetnika u Hrvatskoj i obratno. Zanimalo nas je koliko se to pravo i koristi.
 
Danijela Šaban: Oštećene osobe koje su sudjelovale u prometnoj nesreći u RH, a imaju prebivalište u nekoj od država članica EU, gotovo se u 99 posto slučajeva javljaju našem ovlaštenom predstavniku u svojoj državi prebivališta. U takvom slučaju, postupak rješavanja odštetnog zahtjeva odvija se u okviru postupka i tromjesečnog roka, kojeg je propisala AO Direktiva 2009/103/EZ. U obrnutoj situaciji, kad se građanima RH dogodi prometna nesreća u nekoj od država članica EU, oštećene osobe upućuju se sa svojim odštetnim zahtjevom onim ovlaštenim predstavnicima koje je konkretni inozemni osiguratelj imenovao u Hrvatskoj.
Predrag Krstanović: Predmetno pravo proizlazi iz tzv. Direktive o zaštiti posjetitelja (Direktiva EU br. 2009/103/EZ). Koliko se to konkretno pravo koristi, ovisi prvenstveno o informiranosti naših građana da svoje pravo, osim u državi nastanka prometne nezgode, mogu ostvariti i u Hrvatskoj. 
U svakom slučaju, postoji tendencija da se sve veći broj građana s prijavljenim boravištem na području naše države, u slučaju prometne nezgode u inozemstvu, odlučuje ostvariti pravo na naknadu štete u Hrvatskoj. Nasuprot tome, oštećeni s prebivalištem u nekoj od "starijih" članica EU su definitivno informiraniji o svojim pravima, što je donekle logično s obzirom na to da se tzv. Direktiva o zaštiti posjetitelja u EU primjenjuje već dugi niz godina.
 
Zasad bez velikih šteta 
Ulaskom Hrvatske u EU gotovo deseterostruko su povećani iznosi minimalnih svota za nematerijalne štete. U praksi domaći sudovi drže se dosadašnjih iznosa
pri određivanju visine naknade za 
pretrpljenu štetu. Međutim, u slučajevima teških prometnih nesreća s velikim brojem ozlijeđenih i mrtvih, osiguratelji bi morali posegnuti u džep mnogo dublje nego dosad. 
Uz zakonsku regulaciju djelatnosti osiguranja i prisutnost nadzornog tijela u praćenju dostatnosti premija kako u pogledu osiguranja od automobilske odgovornosti tako i u pogledu kasko osiguranja, vrlo je teško zamisliti scenarij nemogućnosti isplate štete
Zanimalo nas je jesu li se društva u kojima naši sugovornici rade već susrela s takvim slučajevima i kako bi oni mogli utjecati na rezultate poslovanja osiguratelja. 
Predrag Krstanović: Nisu povećani iznosi naknade štete nego su povećani limiti, odnosno minimalne osigurane svote, 
pa najniža osigurana svota temeljem ugovora od automobilske odgovornosti u slučaju štete zbog smrti, tjelesne ozljede i oštećenja zdravlja iznosi 42.750.000 kuna (6,5 milijuna eura) po štetnom događaju, bez obzira na broj oštećenih osoba. Visinu naknade neimovinske štete utvrđuju hrvatski sudovi, odnosno praksu ujednačava Vrhovni sud RH putem orijentacijskih kriterija, pa će naknada štete ostati na dosadašnjoj razini. Povećanje minimalnih osiguranih svota znači sigurnost oštećenima, ako ih ima više, da će svi dobiti potpunu naknadu štete. Dakle, praksa je ista kao i do sada, samo što su ograničenja limita drukčija. 
 
Danijela Šaban: U postupku rješavanja odštetnih zahtjeva kako u izvansudskom tako i u postupku pred sudom, nije došlo ni do kakvih promjena u kriterijima određivanja naknada. Ono što se promijenilo, ponovno pod utjecajem usklađivanja nacionalnih propisa s pravom EU, a u cilju veće zaštite svih oštećenih osoba u prometnim nesrećama, odnosilo se na povećanje minimalnih iznosa osiguranja, koji predstavljaju gornju granicu obveze društva za osiguranje iz ugovora o osiguranju. S obzirom na to da nadzorno tijelo u razdoblju od 2005. do 2013. nije iskoristilo zakonsku mogućnost predlaganja postupnog povećanja osiguranih svota iz godine u godine, društva za osiguranje danom ulaska RH u EU suočila su se s deseterostrukim povećanjem osiguranih svota.
 
Bez straha od liberalizacije
Samo u prva dva mjeseca premija AO urušila se za još 90 milijuna kuna. Mnogi poznavatelji prilika u osiguranju upozoravaju da bi, uz sadašnje rušenje, premija AO moglo doći i do nemogućnosti osiguratelja da isplate nastale štete. Jesu li takva upozorenja opravdana, posljednje je pitanje koje smo uputili našim sugovornicima. 
Danijela Šaban: Svako društvo za osiguranje koje posluje na području RH ima dužnost svoju djelatnost obavljati u skladu s točno propisanim zakonskim obvezama u pogledu adekvatnosti kapitala, upravljanja likvidnošću, formiranja tehničkih pričuva osiguranja te provođenja drugih mjera upravljanja rizicima, poput planiranog reosiguranja.Uz takvu zakonsku regulaciju djelatnosti osiguranja, kao i prisutnost nadzornog tijela u praćenju dostatnosti premija kako u pogledu osiguranja od automobilske odgovornosti tako i u pogledu kasko osiguranja, vrlo mi je teško zamisliti scenarij nemogućnosti isplate štete.
 
Predrag Krstanović: Premije na tržištu obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti urušile su se u godini dana za gotovo 593 milijuna kuna. To je definitivno najbrži pad premije, uspoređujući se s ostalim državama EU koje su prošle isti proces. Opasnost od preniske premije, uz povećanje troškova poslovanja, može voditi do ugroženosti poslovanja osiguravajućih društava. Samo ona društva koja će u ovako kratkom vremenu pada cijena premija biti u stanju staviti troškove poslovanja pod kontrolu te na taj način pronaći financijskog prostora, moći će uredno podmiriti obveze u smislu isplate šteta, koje su preuzete ugovorom o osiguranju. Croatia osiguranje dobro upravlja rizicima poslovanja, izračuni premija strogo su u skladu sa osigurateljnom strukom i aktuarskim izračunima. Upravo prolazi temeljno restrukturiranje i konsolidaciju poslovanja te je kapitalno snažna kompanija. U tom smislu ne očekuju se problemi u isplati obveza prema osiguranicima, odnosno klijentima. 
Natrag