Prilikom izbora reosiguratelja financijska snaga i stabilnost moraju biti glavni kriterij izbora, a ne povoljna cijena

Datum objave: 28.04.2021.

Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa) donijelo je Smjernice za reosiguranje, koje pobliže opisuju način procjene i izbora reosiguratelja, a kako bi se zadržala primjerena stabilnost osiguranja. Smjernice su namijenjene osigurateljima koji sklapaju ugovore o reosiguranju, ali i reosigurateljima koji prenose višak rizika na drugog reosiguratelja.

Neodgovorno upravljanje reosiguranjem može ugroziti financijsku stabilnost osiguratelja pa će donošenje Smjernica doprinijeti učinkovitijem upravljanju rizicima u procesu reosiguranja, a to znači i osigurati i očvrsnuti financijsku stabilnost osiguratelja.

U Smjernicama se, između ostalog, naglašava da se prilikom izbora reosiguratelja mora voditi računa o kriterijima izbora te da povoljna cijena ne smije biti jedini i isključivi kriterij, već se u obzir mora uzimati financijska snaga i stabilnost reosiguratelja. Naime, povoljna cijena ne mora istovremeno značiti i najsigurniju uslugu.

Uz financijsku snagu i stabilnost reosiguratelja kao primarne kriterije za izbor reosiguratelja, kao kriteriji su pored ovlaštenja za obavljanje poslova reosiguranja navedena i ostala saznanja i raspoložive informacije o reosiguratelju te dostupnost i prethodno uspješno iskustvo u poslovnoj suradnji, ako je ona postojala.

Uz navedene kriterije prilikom izbora reosiguratelja važno je utvrditi i dodatne kriterije za sigurnost, a to su veličina, reputacija i vlasnička struktura te razina kreditnog rejtinga ili slične ocjene jednog neovisnog izvora ili više njih.

Ocjena reosiguratelja treba se zasnivati na objektivnoj i neovisnoj analizi i mišljenjima koja su rezultat konzistentne i predvidljive metodologije. Pritom je važno znati i na temelju kojih je kriterija vanjska institucija za procjenu kreditnog rizika reosiguratelja ocijenila reosiguratelja, a osiguratelj treba koristiti i vlastite metodologije procjene te se ne bi trebao oslanjati samo i isključivo na ocjene kreditnog rejtinga.

Hanfa nadzor osiguratelja i reosiguratelja temelji na pristupu utemeljenom na riziku i provjerava jesu li uspostavljene odgovarajuće strategije, politike, sustavi i postupci za njihovu provedbu te nadzire njihovu primjenu i područja koja predstavljaju specifičan i značajan rizik, a navedeno uključuje i unutarnje kontrole i izvještavanje.

Osiguratelji i reosiguratelji dužni su uskladiti svoje poslovanje sa Smjernicama te zaključivati ugovore o reosiguranju i pojedinačne ugovore o reosiguranju u skladu s njima, a što će biti i predmet budućih nadzora od strane Hanfe.

Sva društva za osiguranje na tržištu osiguranja Republike Hrvatske prenose na reosiguravatelje dio svojih izloženosti rizicima te time stabilnije posluju, lakše podnose katastrofalne štete i imaju mogućnost proširiti svoju paletu osigurateljnih proizvoda. U 2020. godini na tržištu osiguranja Republike Hrvatske 10 posto od ukupno zaračunate bruto premije društva za osiguranje (koja iznosi oko 10,5 milijardi kuna) predaju u reosiguranje. Udjel reosiguranja u likvidiranim štetama društava za osiguranje istodobno je iznosio devet posto, a udjel reosiguranja u tehničkim pričuvama društava za osiguranje sedam posto.

Natrag