Prijave za seminar “Osiguranje osoba – Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i osiguranje života” otvorene su još samo šest dana

Datum objave: 01.02.2023.

Seminar će se održati 8. veljače 2023. godine u prostorijama Hrvatskog ureda za osiguranje, s početkom u 8,30 sati. Predavač je dr.sc. Marijan Ćurković, izvanredni profesor, koji je cijeli svoj radni vijek proveo u osiguranju.

Cilj seminara je upoznati sudionike sa posebnostima ugovora o osiguranju od posljedica nesretnog slučaja, njegovim značajem za osiguratelje i osiguranike, problemima u (sudskoj) praksi, te s najvažnijim specifičnostima ugovora o osiguranju života.

Trajanje semimara je 6 nastavnih sati.

Mjesto održavanja je Hrvatski ured za osiguranje, Martićeva 71/1. kat

Rok za prijavu je 6.2.2023..

Glavna pitanja i teme u fokusu seminara:

A) Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja

Mjesto osiguranja od nesretnog slučaja u sustavu osiguranja:

 • prema Zakonu o osiguranju,
  prema Zakonu o obveznim odnosima.

Značaj osiguranja od posljedica nesretnog slučaja u osigurateljnom portfelju zemalja EU i posebno Republike Hrvatske

Ugovor o osiguranju od posljedica nesretnog slučaja:

 • forma ugovora,
 • ugovorne stranke, : individualno osiguranje, kolektivno osiguranje
 • osiguranik: osiguranje maloljetnika, osiguranje već invalidnih osoba
 • definicija rizika nesretni slučaj,
 • karakteristike rizika nesretni slučaj: iznenadnost, nasilnost, djelovanje izvana na tijelo osiguranika, neovisnost o volji ugovaratelja osiguranja i/ili osiguranika, posljedice
 • ograničenje osiguranog rizika: prema Zakonu o obveznim odnosima, prema ugovoru o osiguranju (uvjetima osiguranja),
  isključenja iz osiguranja
 • ocjena trajne invalidnosti, postupak u praksi, tablice invalidnosti
 • kumuliranje prava na osigurninu i prava na isplatu naknade štete,
 • regres osiguratelja u osiguranju od posljedica nesretnog slučaja;
 • rok ustaljenosti kao uvjet obveze osiguratelja na plaćanje osigurnine,
 • premija osiguranja od posljedica nesretnog slučaja, utuživost premije?

B). Neke važne specifičnosti kod ugovora o osiguranju života:

 • Imenovanje korisnika I opoziv korisnika,
 • Obveza ugovaratelja da osiguratelja informira o svim značajnim okolnostima,
 • Otkup police životnog osiguranja,
 • Predujam isplate osigurane svote,
 • Isključenja iz osiguranja života,
 • Rizik samoubojstva u osiguranju života,
 • Dopunsko osiguranje nezgode uz osiguranje života

Seminar je namijenjen svima koji rade ili će raditi na poslovima osiguranja od posljedica nesretnog slučaja, distributerima osiguranja, liječnicima-cenzorima, likvidatorima šteta iz osiguranja od posljedica nesretnog slučaja

Naknada za sudjelovanje:

▪ za polaznike zaposlene u društvima koja su članovi Hrvatskog ureda za osiguranje iznosi 132,72 € (1.000,00 kn).
▪ naknada za sudjelovanje za sve ostale polaznike iznosi 185,81 € (1.400,00 kn), s tim da pravna osoba koja uputi više od 1 polaznika ostvaruje sljedeće popuste: za drugog polaznika naknada za sudjelovanje iznosi 159,27 € (1.200,00 kn), a za trećeg i svakog sljedećeg naknada iznosi 132,72 € (1.000,00 kn).
▪ u cijenu seminara su uključena predavanja, materijali, popis sudionika seminara s podacima za daljnje kontakte, piće i hrana u stankama

Prijava

 

Natrag