;

Poverenje osiguranika je temelj našeg uspeha

Datum objave: 26.05.2019. Broj 5 | Godina 2019

Biti priјаtеlј i u dоbru i u zlu prеdstаvlја mоtо pоd kојim pоsluјеmо skоrо pеdеsеt gоdinа. Stоtinе i stоtinе hilјаdа prоdаtih pоlisа i stоtinе i stоtinе hilјаdа rеšеnih zаhtеvа zа nаknаdu štеtа pоkаzuјu vеru kојu grаđаni i privrеdа Rеpublikе Srbiје imајu u nаšu kоmpаniјu. Nаšа snаgа lеži u stručnоsti i оdgоvоrnоm rаdu

Kompanija “Dunav osiguranje” već godinama čvrsto drži primat na srpskom tržištu osiguranja. Na čelnoj poziciji završila je i poslovnu godinu za nama, sa zavidnim učešćem od 27,5 odsto u ukupnoj premiji osiguranja, s brojem prodatih polisa koji je nadomak dvomilionitog, s bruto premijom koja je premašila iznos od 230 miliona evra, sa znatno ojačanim tehničkim rezervama i ostvarenom dobiti od 1,73 milijarde dinara”, kaže mr Mirko Petrović, predsednik Izvršnog odbora ove osiguravajuće kuće i predsednik Upravnog odbora Udruženja osiguravača Srbije. Povod za ovaj intervju je i jubilej koji Kompanija obeležava 31. maja ove godine – 45 godina poslovanja.

“Dunav osiguranje” ove godine slavi 45 godina poslovanja. Kako biste ocenili razvoj Kompanije “Dunav osiguranje” u tom periodu?

Tako je. Kompanija 31. maja ove godine obeležava 45 godina poslovanja pod imenom “Dunav osiguranje”. Međutim, treba imati u vidu da se koreni našeg poslovanja vezuju za prvu deceniju dvadesetog veka. Ideja iz ranih sedamdesetih godina prošlog veka o spajanju dva državna zavoda “Jugoslavija” i “Beograd” u jedan poslovni sistem pokazala se vizionarskom. U skoro pola veka “Dunav osiguranje” je poslovalo u različitim državnim zajednicama, u dijametralno suprotnim ekonomskim uređenjima, u različitom poslovnom ambijentu i društvenom i socijalnom okruženju. I za sve to vreme koje se meri decenijama, u bilo kojim socijalnim i ekonomskim uslovima, u bilo kojoj državnoj zajednici u kojoj je poslovao, “Dunav” je čvrsto zauzimao lidersku poziciju i po svim poslovnim pokazateljima bio i ostao najveća i najjača osiguravajuća kuća. Ime naše kompanije skoro da je postalo sinonim za delatnost osiguranja u Srbiji. Kako potvrđuju marketinška istraživanja, građani Srbije, kad govore o osiguranju, najčešće misle na “Dunav osiguranje”, a kad govore o našoj kompaniji, misle na delatnost osiguranja. Dve imenice – Dunav i osiguranje, skoro da se potpuno izjednačavaju u svojim značenjima na ovim prostorima.

Šta je najvažnije u poslovanju jedne kompanije da bi opstala gotovo pola veka na tržištu, bila na prvoj poziciji i visoko rangirana u Jugoistočnoj Evropi?

Poverenje je temelj našeg trajanja i našeg uspeha. Biti prijatelj i u dobru i u zlu predstavlja moto pod kojim poslujemo skoro pedeset godina. Stotine i stotine hiljada prodatih polisa i stotine i stotine hiljada rešenih zahteva za naknadu šteta pokazuju veru koju građani i privreda Republike Srbije imaju u našu kompaniju. Naša snaga leži u stručnosti i odgovornom radu. Nema danas skoro nijedne osiguravajuće kuće u Srbiji u kojoj ne rade zaposleni koji su svoje prve korake u osiguranju napravili u našoj kompaniji. Mnogi stručnjaci sa univerziteta, iz regulatornih tela, nadležnih agencija, svoja prva iskustva sticali su u “Dunav osiguranju”. Za ovih pet decenija poslovanja Kompanija je u svoju misiju utkala principe dobročinstva, tj. vraćanja dela profita društvenoj zajednici u kojoj posluje i u kojoj se taj profit ostvaruje. Skoro da nije bilo značajnijeg projekta u nauci, prosveti, kulturi, zdravstvu i sportu, a da materijalnu podršku tom projektu nije dala naša kompanija. Građani Srbije su to prepoznali i to je još više učvrstilo poverenje privrede i stanovništva u nas.

Vi gotovo uvek ističete značaj edukacije građana o osiguranju. Koji je, po vašem mišljenju, način da se unapredi finansijska pismenost našeg stanovništva?

Na finansijskom opismenjavaju mlađih generacija mora se raditi u toku obrazovnog procesa. Preko obrazovnog sistema moramo učiti mlade naraštaje i podsticati ih na razmišljanje o svim onim instrumentima koji im omogućavaju da lakše prolaze kroz razne životne situacije i okolnosti, za šta su im na raspolaganju mnoge usluge kako životnih tako i neživotnih osiguranja. Finansijski obrazovani građani imaju odgovoran odnos prema sebi i svojoj porodici, a znaju koliko je važno da i kod svoje dece, počev od najmlađeg uzrasta, razviju svest o različitim finansijskim instrumentima, a pogotovo o značaju osiguranja. Osim mladih, neophodno je i privredi i stanovništvu neprestano ukazivati na značaj i potrebu za osiguranjem. Stalno podizanje nivoa i kvaliteta znanja neophodno je i kod zaposlenih u osiguravajućim društvima, naročito ako imamo u vidu nove, visoke tehnologije, kao i novi regulatorni ambijent.

Kakve je rezultate ostvarilo “Dunav osiguranje” u 2018. u pogledu premije?

“Dunav” je u prethodnoj godini ostvario ukupnu premiju od 27,6 milijardi dinara i sa tržišnim učešćem od 27,5% zadržao je lidersku poziciju na srpskom tržištu osiguranja. Premija je povećana za 2,6 milijardi tj. 10,6% u odnosu na prethodnu godinu. Naročito smo ponosni na međugodišnju stopu rasta od 41% ostvarenu u oblasti životnih osiguranja, što je rezultat niza aktivnosti preduzetih u prethodnom periodu. Dobit je ostvarena u iznosu od 1,73 milijarde dinara, a to je za 501 milion ili čak 41 odsto više nego što je ostvareno u prethodnoj godini. Tehničke rezerve kao garant stabilnosti društva i sigurnosti za klijente iznose 27,2 milijarde, što je za 3,03 milijarde ili 12,5 odsto više nego na kraju 2017, dok je investiciona aktiva povećana za skoro tri milijarde i danas iznosi 28,44 milijarde dinara. Kompanija je prodala blizu dva miliona polisa, rešila 152.000 odštetnih zahteva, i isplatila više od 90 miliona evra svojim osiguranicima.

Kako biste s pozicije predsednika Upravnog odbora Udruženja osiguravača Srbije ocenili tržište osiguranja i njegove najveće mane, ali i prednosti, i u tom kontekstu ulogu “Dunav osiguranja”?

Tržište osiguranja u Srbiji ostvarilo je u 2018. godini rast fakturisane premije od 7,32%. Iako je ostvarena stopa rasta tržišta sektora osiguranja dvostruko viša od stope rasta BDP-a, učešće premije osiguranja u BDP-u, prema poslednjim raspoloživim podacima, iznosi oko 2,1%, što je znatno manje od učešća u najrazvijenijim državama članicama EU (7,4%), a nešto manje od ostvarenja srednje razvijenih ekonomija Centralne i Istočne Evrope. Međutim, s druge strane, navedeni indikator nam pokazuje da postoji značajan prostor i potencijal za rast delatnosti osiguranja u narednom periodu, što predstavlja najznačajniju prednost domaćeg sektora osiguranja. Ekonomski razvoj i standard građana izvori su rasta tržišta osiguranja i veoma su važni za formulisanje strategije poslovanja. Započeti investicioni ciklusi i veliki infrastrukturni projekti predstavljaju impuls za rast privredne aktivnosti, povećanje zaposlenosti i ekonomski razvoj Srbije. Jedan od strateških ciljeva Kompanije “Dunav osiguranje” jeste održavanje liderske pozicije, i u tom smislu ona će, kao najpouzdaniji partner osiguranika, pokušati da apsorbuje najveći deo očekivanog rasta.

Ono što je takođe pozitivno na našem tržištu jeste uvođenje evropskih standarda poslovanja u skladu s direktivama Solventnost I i II, Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja MSFI 17, Direktivom o distribuciji osiguranja, Opštom uredbom o zaštiti podataka o ličnosti, čija primena predstavlja osnovu zdravog finansijskog tržišta.

U kojoj je meri u osiguranju važno da se bude inovativan i da li je to uopšte imperativ u Srbiji, zemlji u kojoj osiguravajući sektor nije toliko razvijen?

Inovativnost ne bih posmatrao u kontekstu razvijenosti. Inovativnost ima za rezultat određene prednosti po osiguranike u vidu pružanja bolje usluge, prilagođenije ponude osiguranja, veće dostupnosti klijentima itd. ili može imati određene prednosti po kompanije u pogledu povećanja efikasnosti procesa, snižavanja troškova i na kraju, posledično, povećanja profitabilnosti. Inovativnost u okviru delatnosti osiguranja je važna, moramo je posmatrati kao jedan od osnovnih faktora rasta.

Sve se više govori o polisama “na klik”, o digitalizaciji procesa unutar samih kompanija. Hoće li tehnologije zameniti ljude – zaposlene, agente prodaje? U kojoj je meri to ostvarljivo u osiguranju? I šta bi tom kontekstu bila i poruka zaposlenima u “Dunavu”?

Digitalna transformacija je neminovnost i proces kojem Kompanija pažljivo pristupa jer u njemu vidi šansu za razvoj tržišta osiguranja, kao i šansu za učvršćivanje svoje liderske pozicije. Pritom, digitalizaciju pojedinih procesa ne posmatra izolovano, već analizira širi kontekst koji za rezultat ima blage korekcije poslovnog modela i znatno povećanje korisničkog iskustva. Ono što je naročito važno istaći jeste da su za realizaciju strategije digitalne transformacije zaposleni ključni resurs, pa je poruka zaposlenima u našoj kompaniji da nove tehnologija neće zameniti zaposlene. One će im samo pomoći da lakše uspostave kontakt s osiguranikom, na bolji način razumeju njegove potrebe, brže i kvalitetnije obrade štete, i još mnogo toga drugog što će im pojednostaviti rad. A kad su klijenti u pitanju, naše usluge će im, zahvaljujući digitalizaciji, postati dostupnije, te ćemo im u još većoj meri biti prijatelj prisutan na svakom mestu i u svakom trenutku.

Kakvo poslovanje očekujete u 2019? Kakvi su ciljevi Kompanije?

Kvalitet usluge i zadovoljstvo naših klijenata uvek su nam prioriteti. Naravno, liderska pozicija na tržištu, povećanje dobiti, rast tehničkih rezervi i investicione aktive jesu ciljevi koji se iz godine u godinu postavljaju pred našu kompaniju. Da bi se ovako postavljeni visoki ciljevi mogli realizovati, Kompanija veliku pažnju posvećuje edukaciji zaposlenih i prijemu visokoobrazovanog kadra. Namera nam je da proširimo portfelj personalnih osiguranja, posebno na polju životnog i zdravstvenog osiguranja, gde smo već tokom 2018. godine zabeležili vidan napredak.

Kako vidite “Dunav osiguranje” u narednih pet ili deset godina? Konkurencija je jaka, ima li Kompanija snage da zadrži lidersku poziciju?

Ako budemo istrajali na našem motou da smo prijatelji i u dobru i u zlu i budemo imali adekvatan stručni kapacitet, u skorijoj budućnosti ne vidim rizike koji mogu da dovedu u pitanje uspešno poslovanje naše kuće.

Na čelu ste velike finansijske institucije, kako vidite perspektivu za rast i razvoj tržišta osiguranja?

Mere ekonomske politike i fiskalne konsolidacije koje je preduzela Vlada Republike Srbije, kao i mere monetarne politike koje je preduzela Narodna banka Srbije, obezbedile su privredni rast i finansijsku stabilnost u poslednjih nekoliko godina. Pozitivna ekonomska kretanja iskazana rastom društvenog proizvoda, direktnim stranim investicijama, otvaranjem novih radnih mesta, smanjivanjem broja nezaposlenih stvorila su poslovni ambijent za razvoj delatnosti osiguranja, o čemu rečito govori podatak da je bruto premija tržišta u 2018. godini iznosila skoro 100 milijardi dinara i da životno osiguranje ima učešće u ukupnoj premiji od skoro 25%.

Verujem da su stvoreni ozbiljni preduslovi da delatnost osiguranja narednih godina napravi relevantan iskorak u jačanju našeg sektora i približavanju standardima koje danas drže srednje razvijene države članice Evropske unije.

Razgovarala: Vesna Lapčić

 

Natrag