;

Posvećeni smo dizanju rejtinga struke osiguranja u BiH

Datum objave: 16.09.2019. Broj 9 | Godina 2019

Ideja o organiziranju konferencije “Dani osiguranja u BiH“ je posljedica, rekao bih, sazrijevanja spoznaje kod osiguravatelja da će njihove inicijative možda ipak biti podržane i da će se neko možda početi sistemski baviti stanjem osiguranja kao djelatnosti ukoliko se uspostavi neka vrsta foruma za raspravu o aktuelnom trenutku u struci osiguranja u Bosni i Hercegovini.Konferencija “Dani osiguranja u BiH“ bi trebala postati upravo to: mjesto gdje će stručni ljudi iz osiguravajućih društava, institucija koje reguliraju tržište i akademske zajednice moći prezentirati naše dosege, našu sadašnju poziciju i našu perspektivu

Udruženje društava za osiguranje u Federaciji BiH organizira prvu konferenciju “Dani osiguranja u Bosni i Hercegovini”. O ciljevima ovog skupa i temama koje će biti prezentirane te o aktivnostima Udruženja razgovarali smo sa Erminom Čengićem, generalnim sekretarom UDO F BiH koji se nalazi na ovoj funkciji više od dvije godine.

Prva konferencija Dani osiguranja u BiH održava se 26. i 27. rujna u Sarajevu. Šta stoji iza ideje organiziranja ove konferencije?

Osiguranje kao djelatnost u Bosni i Hercegovini već godinama ima trend rasta i on se ogleda ne samo kroz povećanje premijskog prihoda ili broja stabilnih i perspektivnih društava za osiguranje nego i kroz potrebu da se industrija osiguranja snažnije pozicionira unutar ekonomskih tokova u državi. U okvirima Udruženja društava za osiguranje u Federaciji BiH, kao najveće i najznačajnije strukovne institucije u branši osiguranja u BiH, već godinama smo posvećeni dizanju rejtinga struke, kako interno kroz podupiranje napora za uređenje tržišta osiguranja, tako i eksterno, kroz aktivnosti koje imaju za cilj jačanje svijesti o važnosti usluga osiguranja među najširom populacijom. Ideja o organiziranju konferencije „Dani osiguranja u BiH“ je posljedica, rekao bih, sazrijevanja spoznaje kod osiguravatelja da će njihove inicijative možda ipak biti podržane i da će se neko možda početi sistemski baviti stanjem osiguranja kao djelatnosti ukoliko se uspostavi neka vrsta foruma za raspravu o aktuelnom trenutku u struci osiguranja u Bosni i Hercegovini. Konferencija “Dani osiguranja u BiH” bi trebala postati upravo to: mjesto gdje će stručni ljudi iz osiguravajućih društava, institucija koje reguliraju tržište i akademske zajednice moći prezentirati naše dosege, našu sadašnju poziciju i našu perspektivu.

Šta su glavne teme konferencije?

Namjera Upravnog odbora Udruženja i organizacionog odbora konferencije je bila napraviti idealan spoj diskusija odnosno interaktivnih sadržaja sa prezentacijama zanimljivih tema. Željeli smo da o dešavanjima na tržištu osiguranja diskutuju oni koji ga najbolje poznaju, a to su top menadžeri najvećih osiguravajućih kuća u BiH. O usklađivanju sa EU regulatornim okvirom, regulatornoj perspektivi i harmonizaciji propisa osiguranja u BiH govorit će vodeći ljudi državne i entitetske agencije za osiguranje. Eksperti iz struke, predstavnici međunarodnih organizacija uključenih u procese borbe protiv prirodnih katastrofa te univerzitetski profesori razmatrat će pitanja i dileme u vezi sa inicijativom za uvođenje obaveznosti osiguranja imovine i od prirodnih katastrofa kao što su poplave i zemljotres, a koje posljednjih godina eskaliraju i nanose sve više štete stanovništvu i u BiH i u regionu. Naravno, želimo da kažemo nešto više i o našoj kampanji “Ne riskiraj, profitiraj!” koju je Udruženje pokrenulo početkom ove godine sa ciljem podizanja svijesti o značaju usluga osiguranja i informisanja o rizicima kojima smo okruženi a ponajviše putem digitalnih medija i socijalnih mreža.

Namjera Upravnog odbora Udruženja i organizacionog odbora konferencije je bila napraviti idealan spoj diskusija odnosno interaktivnih sadržaja sa prezentacijama zanimljivih tema

Ko su planirani govornici, možete li izdvojiti neko ime?

Kada su u pitanju govornici, spomenuo bih možda prof. Karela Van Hullea, istaknutog predavača, vanrednog profesora na Ekonomskom fakultetu Katoličkog univerziteta Leuven u Belgiji i počasnog profesora na Sveučilištu Goethe u Frankfurtu kojeg u krugovima osiguravatelja često zovu “ocem Solvency II” i koji će govoriti o perspektivama osiguranja i novih regulatornih zahtjeva EU. Prostor nam ne dozvoljava da nabrajamo sva zvučna imena industrije osiguranja BiH koja će učestvovati u svojstvu govornika ili moderatora, ali bih želio posebno istaći održavanje panel diskusije čiji će učesnici biti vodeći ljudi udruženja osiguravatelja iz Slovenije, Hrvatske, Srbije i Crne Gore i na kojoj ćemo pokušati sagledati perspektive osiguranja u BiH iz ugla tržišta u regionu.

Šta javnost, odnosno građani u BiH ali i predstavnici institucija vlasti, mogu očekivati od ovakvog skupa?

Ključna poruka koja bi trebala da dopre do naših klijenata, osiguranika ali i onih koji donose propise iz oblasti osiguranja je to da je ova djelatnost od iznimne važnosti za normalno funkcioniranje društva, ekonomski razvoj i podizanje životnog standarda u svakoj državi pa tako i u BiH. Svjesni smo da osiguranje nema neki osobit rejting u javnosti ali nam je jako stalo da pokažemo kako je svaki segment života usko vezan za potrebu da postoji ta zaštita od rizika i finansijska podrška koju dobivamo kroz policu osiguranja. Ovaj skup je prevashodno namijenjen stručnoj javnosti, ali nećemo propustiti priliku da stručno i argumentirano iznesemo ideje i prijedloge koji nisu svrha sami sebi ili nama koji radimo u osiguranju, nego služe za dobrobit osiguranika i cijelog društva i države. Osiguranje u BiH, kao uostalom i u bilo kojoj drugoj državi, pa i onim najrazvijenijim, nema perspektivu ukoliko ne prati interese i potrebe građana i ukoliko osiguravatelji nisu svakodnevno prisutni i, da tako kažem, pri ruci osiguranicima, ali i onima koji to nisu.

Obzirom da već imamo slovenačke, hrvatske i srpske dane osiguranja, koliko će se formatom ove konferencije razlikovati od konferencije koju vi organizirate u Sarajevu?

Iskreno, nismo željeli pobjeći od onoga što godinama na visokom nivou rade kolege u Sloveniji, Hrvatskoj, a unazad dvije godine i u Srbiji. Sam naziv konferencije jasno asocira na tu poveznicu i želja nam je da pored lokalnog, ovaj skup ima i snažan regionalni okvir te podršku kolega iz susjednih zemalja. Naše Udruženje ima jako dobre odnose sa strukovnim udruženjima svih država nastalih raspadom SFRJ i svakako da nam je stalo da sva pozitivna iskustva koja možemo od njih prikupiti, adekvatno primjenimo u BiH. U tom smislu nemamo nikakvih kompleksa, a lično vjerujem da se i od ljudi koji se stručno bave osiguranjem u BiH ima šta naučiti te da je korist od saradnje obostrana. Očekujemo naravno učešće i prisustvo kolega iz regiona koji će na ovom mjestu imati jedinstvenu priliku da vide presjek dešavanja i aktuelnih tema na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini.

Stiče se utisak da vaše Udruženje ima veliki broj aktivnosti u posljednje vrijeme. Šta je to što biste izdvojili kao posebno bitno za vaše članove i struku osiguranja koju predstavljate?

Udruženje postoji već skoro 13 godina i od osnivanja je poduzimalo niz aktivnosti koje su rezultirale činjenicom da je UDO FBiH danas nezaobilazan faktor u industriji osiguranja u BiH. Pored učešća u kreiranju i predlaganju brojnih zakonskih rješenja te intenzivnog djelovanja i saradnje sa regulatornim agencijama na uređenju tržišta, posebno u segmentu obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti, naročito se ističe period od 2015. godine kada je uspješno okončana implementacija aplikacije “Lista štetnika” u svrhu pravilne primjene odredbi o bonusu/malusu Uslova osiguranja i Premijskog sistema X-AO. Od 2017. godine i imenovanja Upravnog odbora kao novog tijela koje je dalo snažan impuls za sveobuhvatniji angažman Udruženja, te djelomične profesionalizacije Udruženja, aktivnosti se intenziviraju i kao posljedicu imamo činjenicu da smo u ovoj godini kao asocijacija primljeni u pridruženo članstvo evropske asocijacije “Insurance Europe”, da uspješno provodimo kampanju podizanja svijesti građanstva “Ne riskiraj, profitiraj!”, da organiziramo konferenciju “Dani osiguranja u BiH”, da smo nedavno imenovali članove specijalnog odbora za provođenje edukacijskih aktivnosti čime dajemo do znanja da želimo snažnije iskoračiti u segment edukacije djelatnika naših članica, da smo potpisali sporazum o saradnji u edukaciji sa Agencijom za nadzor osiguranja, Hrvatskim uredom za osiguranje te da je dogovoreno potpisivanje sličnog sporazuma i sa Ekonomskim fakultetom u Sarajevu. Uz pobrojano učestvujemo u monitoringu svih segmenata tržišnih aktivnosti, pratimo kretanja u struci i kod nas i regionu i u EU i pokušavamo biti aktivni učesnik, prije nego pasivni posmatrač, u onome što se zove kreiranje ambijenta za osiguravateljni biznis. A da ne bude da su stvari oko nas samo pozitivne, postoji i mnogo razloga za nezadovoljstvo jer se naš glas, glas Udruženja ili glas struke u mnogo slučajeva ne čuje u mjeri u kojoj bi to trebalo, ali na tome ćemo raditi u budućnosti. I to je jedan od razloga zašto smo se odlučili na organiziranje konferencije Dani osiguranja u BiH.

UDO FBiH danas je nezaobilazan faktor u industriji osiguranja u BiH. Pored učešća u kreiranju i predlaganju brojnih zakonskih rješenja te intenzivnog djelovanja i saradnje sa regulatornim agencijama na uređenju tržišta, posebno u segmentu obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti, naročito se ističe period od 2015. godine kada je uspješno okončana implementacija aplikacije “Lista štetnika” u svrhu pravilne primjene odredbi o bonusu/malusu Uslova osiguranja i Premijskog sistema X-AO

Kako danas izgleda lična karta Udruženja?

Udruženje broji 18 članova od toga 10 društava za osiguranje i jedno reosiguravajuće društvo sa sjedištem u Federaciji BiH, zatim šest društava za osiguranje sa sjedištem u Republici Srpskoj, kao i jedno društvo sa sjedištem u Distriktu Brčko. Broj članova se posljednjih godina stalno mijenja, kako zbog osnivanja novih društava tako i zbog pripajanja, gašenja i akvizicija, tako da do kraja godine očekujemo svakako da dobijemo nove članove, ali i da možda izgubimo jednog postojećeg. Pored generalnog sekretara, organi Udruženja su Skupština u kojoj svaki član ima po jednog predstavnika te Upravni odbor koji broji sedam članova, od čega je pet društava sa najvećim ukupno ostvarenim premijskim prihodom i dva društva koja se biraju glasanjem na Skupštini. Predsjednica Skupštine u ovoj godini je gđa Sabina Mujanović, direktorica Vienna osiguranja, a predsjednik Upravnog odbora je gospodin Damir Hadžić, predsjednik Uprave Euroherc osiguranja d.d. Sarajevo. Pored rada pomenutih organa, Udruženje realizira svoje aktivnosti i putem četiri stalna odbora (život, neživot, motorna vozila i pravna pitanja) te nekoliko povremenih odbora kao i odbor za provođenje edukacijskih aktivnosti koji je nedavno formiran. Administrativni dio je relativno mali obzirom da je u Udruženju zaposleno dvoje profesionalaca.

Vjerujem da će u najskorije vrijeme i tu doći do određenih pomaka i da će članovi Udruženja sa svoje strane maksimalno podržati jačanje i etabliranje strukovne asocijacije u svim segmentima pa tako i kroz jačanje materijalne osnove i pozicioniranje UDO FBiH na nivo približan onome kakav su već dosegla udruženja osiguravatelja u najbližem okruženju. n

Natrag