;

Poslovanje osiguravajućih kompanija u 2018. godini

Datum objave: 17.07.2019. Broj 7/8 | Godina 2019

Prema podacima Agencije za privredne registre (APR) od 20 osiguravajućih kompanija 19 je ostvarilo dobit u poslovnoj 2018. godini, dok je samo jedna kompanija poslovala sa gubitkom. Pored dobiti ili gubitka veoma važan pokazatelj poslovanja osiguravača je iznos tehničkih rezervi

U finansijskim knjigama osiguravajućih kuća na kraju prošle godine upisan je pozitivan rezultat od 8,8 milijardi dinara, što je oko 40 odsto više nego 2017. godine kad je ostvarena dobit od šest milijardi dinara. Od 20 osiguravajućih kompanija lane je 19 ostvarilo dobit, dok je samo jedna kompanija, Sava životno osiguranje, poslovalo sa gubitkom.

Zanimljivo je, što se može videti u izveštajima Agencije za privredne registre, da postupak stečaja još uvek nije završen kod četiri osiguravajuća društva kojima je dozvola za rad uzeta još nakon usvajanja Zakona o osiguranju iz 2004. godine.

U ovoj temi broja analizirali smo šta je uticalo na finansijski rezultat osiguravača?

Na krajnji rezultat u bilansu uspeha, prema rečima stručnjaka, utiče iznos prihodovane premije i ostvareni prinos na investiciona sredstva rezervi, zatim troškovi sprovođenja osiguranja, broj i iznos šteta koje su se desile. Međutim, posebno važan pokazatelj je iznos tehničkih rezervi jer povećanje rezervacija za štete smanjuje ukupan rezultat osiguravajuće kuće na kraju poslovne godine, ali je veoma bitno sa stanovišta zaštite osiguranika.

Najprofitabilniji

Prvi po profitabilnosti u Srbiji iz godine u godinu je Generali osiguranje sa ostvarenom dobiti od 3,8 milijardi dinara u 2018. godini, prema podacima APR-a. Sledi, kompanija Dunav osiguranje koja je ostvarila profit od oko 1,5 milijardi dinara prošle godine (lista svih kompanija je u tabeli sa ukupnim rezultatom). Dunav osiguranje je isplatilo dividendu akcionarima (5. jula ove godine) po osnovu dobiti utvrđene u godišnjim finansijskim izveštajima kompanije za 2018. godinu i država kao najveći pojedinačni akcionar dobila je 671,03 miliona dinara.

Odluku o raspodeli dobiti Dunav osiguranja za 2018. godinu na osnovu isplate dividende, u bruto iznosu od 1,48 milijardi dinara, donela je Skupština akcionara, saopštila je ta kompanija. Pravo na dividendu imaju i ostali akcionari koji su na dan 15. april 2019. godine bili upisani kao zakoniti vlasnici akcija Dunav osiguranja, a njima je dividenda uplaćena preko Centralnog registra u neo iznosu od 39,97 miliona dinara.

Popravljanje rezultata

Prema podacima APR-a Sava životno osiguranje jedina je kompanija koja je poslovala sa gubitkom od 19,9 miliona dinara u 2018. godini. Bojan Mijailović, predsednik Izvršnog odbora Sava životnog osiguranja kaže da je kompanija ostvarila gubitak usled potrebe za dostizanjem nivoa premijskih prihoda koji će omogućiti dugoročno stabilno poslovanje.

“Takođe, kompanija je pored rasta ostvarenog od 27 odsto višestruko snizila gubitak iz 2017. godine. Značajan uticaj na ostvareni rezultat imalo je i snižavanje vrednosti domaće valute u odnosu na 2017. godinu”, kaže Mijailović za Svet osiguranja.

Prema njegovoj oceni, Sava životno osiguranje iz godine u godinu unapređuje svoje poslovanje i finansijski rezultat. Prvu polovinu 2019. godine ta kompanija, kako on ističe, završava sa više od 30 odsto rasta premijskih prihoda i stabilnim finansijskim poslovanjem.

“U prethodnoj i ovoj godini smo osiguranicima ponudili više proizvoda sa istaknutom dodatom vrednošću za pojedinca. Poslovnu 2019. godinu planiramo da završimo uspešno sa nastavkom snažnog rasta i da se pozicioniramo na tržištu osiguranja kao inovativna kompanija okrenuta potrebama osiguranika”, kaže Mijailović.

Tržište osiguranja u 2018. godini, kako on ocenjuje, obeležili su izazovi približavanja proizvoda sigurnosti klijentima, potrebom za dodatnim uslugama vezanim za polise osiguranja, kao i potreba za novim kanalima prodaje. Takođe, u prošloj godini, kako on navodi, nastavljen je trend nedostatka adekvatnih mogućnosti za plasmane kao rezultat kretanja na svetskom tržištu kapitala koje se oslikavaju i na naše tržište.

Za razliku od Sava životnog, kompanija Sava neživotno osiguranja, čiji je vlasnik isti, poslovala je pozitivno, sa ostvarenom dobiti od oko 124 miliona dinara. Kako komentariše Milorad Bosnić, predsednik Izvršnog odbora Sava neživotnog osiguranja prošla godina je za tu kompaniju bila rekordna, ne samo po ostvarenoj dobiti, već i po mnogim parametrima koji su važni za poslovanje osiguravajućih kompanija.

Podatak koji govori o rastu kompanije, premija osiguranja, u 2018. godini u odnosu na prethodnu godinu porasla je za 14,1 odsto, prema njegovim rečima, što je 72 odsto više u odnosu na rast tržišta neživotnih osiguranja (8,2 odsto).

“U apsolutnom iznosu, premija je porasla za 284,3 miliona dinara u odnosu na 2017. godinu. Na ostvarenu dobit u prošloj godini, pored dominantnog uticaja porasta portfelja kompanije, značajan doprinos omogućilo je i povećanje efikasnosti poslovanja. Takođe, na rezultate kompanije uticalo je i pripajanje Energoprojekt Garant osiguranja našoj kompaniji, krajem 2018. godine”, kaže Bosnić.

Prema njegovoj napomeni, Sava neživotno osiguranje u 2018. godini ostvarilo je najveći iznos dobiti, od početka rada pod imenom Sava osiguranje, koja posle oporezivanja, iznosi više od jedan milion evra.

Osim toga, napominje da kompanija raspolaže se adekvatnim nivoom tehničkih rezervi koje su na poslednji dan prošle godine iznosile 2,3 milijarde dinara, koliko je iznosila i bruto fakturisana premija za istu godinu. Pored toga, na kraju prošle godine raspoloživa margina solventnosti Sava neživotnog osiguranja bila je za četiri puta veća od zakonski propisane, što je potvrda veoma visokog nivoa adekvatnosti kapitala, ukazuje on.

Poslovanje tržišta po vrstama osiguranja

Uprkos smanjenju kamatnih stopa na državne obveznice u koje osiguravajuća društva uglavnom ulažu svoja sredstva, osiguravači koji se bave osiguranjem života uvećali su profit u odosu na 2017. godinu za oko 40 odsto. Zanimljivo je da je i u najzastupljenijem, obaveznom osiguranju auto-odgovorosti ostvaren značajno bolji rezultat posmatrano po profitabilnosti. Čini se da su najmanje isplative vrste osiguranja, bar kada se posmatra po kriterijumu profit/gubitak, osiguranje plovila i vazduhopolova.

Tržište ide napred

Povećanje premije na tržištu osiguranja ukazuje na poboljšano poslovanje sektora, napominju stručnjaci.

“Rast premije tržišta osiguranja od 8,2 odsto u 2018. u odnosu na prethodnu godinu, potvrđuje da je sektor osiguranja napredovao i da sve više doprinosi rezultatima finansijskog tržišta Srbije, ali i pozitivno utiče na unapređenje poslovnog i investicionog ambijenta zemlje”, ocenjuje Milorad Bosnić.

Prema njegovoj oceni, sektor osiguranja može da bude zadovoljan postignutim rezultatima u 2018. godini, kao i drugi učesnici na finansijskom tržištu, jer uticaj tržišta osiguranja na poslovni ambijent nije zanemarljiv.

Razvijen sektor osiguranja predstavlja, kako on ukazuje, osnov za dalji razvoj privrede, ali istovremeno obezbeđuje zaštitu imovine države, kompanija i građana.

Treba napomenuti da je kod gotovo svih kompanija finansijski pokazatelj profitabilnost. Međutim, kako je u jednom od svojih prethodnih tekstova objasnio profesor Vladimir Njegomir, kod osiguravajućih društava veoma je važan kriterijum solventnosti bez koje osiguravajuća društva ne bi mogla da posluju. Ipak, kako dalje navodi, osnovni cilj poslovanja i osiguravajućih društava jeste profitabilnost. “Maksimizacija profita u interesu je vlasnika osiguravajućih društava ali mora biti ostvarena uz poštovanje zaštite osiguranika”.

Ono što je najvažnije, međutim, društva za osiguranje u Srbiji su likvidna što znači da mogu da ispune svoje obaveze prema osiguranicima što Narodna banka Srbije svakako kontroliše kroz svoj nadzor.

Piše: Olivera Bojić

Natrag