Pitanje čitatelja: Ozljeda na stroju nije priznata kao ozljeda na radu

Datum objave: 02.07.2020.

Čitateljici nije priznata ozljeda na radu koja se dogodila u proizvodnom pogonu prilikom rada na stroju, iz razloga što je radnica navodno učinila propust u proceduri prilikom rada, te se zato ozlijedila. Nije joj priznata ozljeda na radu pa zato nema pravo na 100 posto bolovanja. Napisala je prigovor ali je odbijen, zanima je što dalje može učiniti.

Odgovara: Blaženka Musulin,
Odvjetničko društvo
Musulin i suradnici
https://www.odvjetnicki-ured-musulin.hr

Prvenstveno je važno utvrditi kakav je postupak proveo Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. Naime postupak se može provesti i usmenom raspravom gdje se mogu saslušati ozlijeđena radnica i svjedoci ozljeđivanja. Pitanje da li je bilo propusta u postupanju radnika može se utvrđivati u postupku, a prilikom odlučivanja uzima se u obzir Prijava o ozljedi na radu, ali i očitovanje poslodavca, radnice i svjedoka o načinu ozljeđivanja. Odredbom čl. 25. Zakona o zaštiti na radu propisano je da ozljeda na radu i profesionalna bolest koju je radnik pretrpio obavljajući poslove za poslodavca smatra da potječe od rada i poslodavac za nju odgovara po načelu objektivne odgovornosti.

Poslodavac može biti oslobođen odgovornosti ili se ta odgovornost može umanjiti ako je šteta nastala zbog više sile, namjerno ili krajnjom nepažnjom ranika ili neke treće osobe, a poslodavac na navedeno nije mogao utjecati niti je posljedice mogao izbjeći i to sve unatoč provedenoj zaštiti na radu.
Poslodavac je dužan radnika osposobiti za rad na siguran način. Zakonom o zaštiti na radu regulirana je obveza poslodavca da planira, priprema i provodi radne postupke i razradi tehnologiju rada tko da ne ugrožava sigurnost i zdravlje radnika. Osobito uvažavajući najvišu moguću razinu zaštite od rizika na radu i u vezi s radom, a u skladu s pravilima zaštite na radu.

Protiv odluke o nepriznavanju ozljede na radu osiguranik može uložiti žalbu ukoliko smatra da je takvo Rješenje doneseno protivno zakonu, te da su tijekom postupka zbog pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava povrijeđena prava na štetu radnice.

Iz Prijave o ozljedi na radu i izjave ozlijeđene radnice vidljivo je na koji se način radnica ozlijedila, npr. na radnom mjestu, tijekom redovnog radnog vremena prilikom rada na stroju, koji je razlog ozljeđivanja, te koje je tjelesne ozljede zadobila.

U obrazloženju Rješenja koje ste dobili trebalo bi biti navedeno da li je zatraženo očitovanje poslodavca na okolnost radnog procesa uslijed kojeg je došlo do ozljeđivanja, te kako je obrazloženo kakvi poremećaji u tehnološkom procesu rada su se dogodili i čijom krivnjom/odgovornošću. Na temelju dobivenog očitovanja poslodavca da li je radnica bila osposobljena za rad na siguran način i da je primjenjivala odgovarajuća osobna zaštitna sredstva, te da li je postupala s dužnom pažnjom ili se dogodio propust, a na temelju navedenog HZZO može donijeti zaključak da je do ozljede na radu došlo zbog nesavjesnog i neodgovornog ponašanja osiguranice.

Pitanje je da li je ozlijeđena radnica obavlja svoj posao na isti način kao i svi ostali radnici, sukladno uputama poslodavca, dakle obavljala na uobičajeni način i s dužnom pažnjom te je vodila računa o sigurnosti i zaštiti zdravlja, stoga se u postupku može dokazivati da je postupila savjesno i odgovorno.

Naime, člankom 67. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju je propisano da se ozljedom na radu ne smatra ozljeda do koje je došlo zbog skrivljenog, nesavjesnog ili neodgovornog ponašanja na radnome mjestu, odnosno pri obavljanju djelatnosti, kao i na redovitom putu od stana do mjesta rada i obrnuto (npr. tučnjava na radnom mjestu ili u vremenu dnevnog odmora, namjerno nanošenje povrede sebi ili drugome, obavljanje poslova pod utjecajem alkohola ili opojnih droga, upravljanje vozilom pod utjecajem alkohola ili opojnih droga i sl.)

Slijedom svega navedenog, ako je ozlijeđena radnica pretrpjela neposredno i kratkotrajno mehaničko djelovanje, uslijed kojeg je zadobila ozljedu prouzročenu naglim promjenama položaja tijela uz veliko opterećenje, te obzirom je predmetnu ozljedu osiguranica zadobila na radnom mjestu tijekom redovnog radnog vremena, smatram da bi čitateljici trebalo priznati ozljedu na radu primjenom čl. 66 Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju.

Obzirom je čitateljica već uložila žalbu koja je odbijena, u ovoj fazi postupka moguće je jedino pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od primitka odluke kojom je žalba odbijena. Za pokretanje sudskog postupka bolje bi bilo angažirati stručnu pomoć odvjetnika.

 

Natrag