Pitali ste – odgovaramo

Datum objave: 10.12.2020. Broj 3 | Godina 2020

Punomoć

Čitatelja zanima bi li punomoć pot­pi­sana po predstavniku suvlasnika bila valjana punomoć u postupku smetanja posjeda?

Sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15, 94/17), za pokretanje takvog postupka potrebno je ovlaštenje svakog suvlasnika.

Predstavnik suvlasnika sukladno Međuvlasničkom ugovoru između suvlasnika ovlašten je u ime i za račun suvlasnika sklopiti ugovor o upravljanju kojim će regulirati, između ostalog, i zastupanje suvlasnika pred sudom i drugim tijelima državne vlasti u postupcima koji proizlaze iz upravljanja, dok parnični postupak radi smetanja posjeda nije postupak koji proizlazi iz upravljanja stambenom zgradom, već se u takvom postupku radi o postupku zaštite suposjeda svakog pojedinog suposjednika, dakle njegovog osobnog prava da vrši faktičnu vlast na stvari.

Osiguranje imovine

Čitatelj bi želio osigurati stan, ali i stvari koje ima, pa ga zanima što sve može i od čega osigurati? Zbog poplava i izlijevanja vode uništen je njegov stambeni objekt u koji je uložio, a informirao se da postoji mogućnost osiguranja koje bi pokrilo štetu i na stvarima.

Svakako je dobro imati osiguranje kojom se osigurava imovina, a prilikom odabira osiguravajuće društva s kojim se polica zaključuje važno je provjeriti što sve takva polica pokriva i kakve Uvjete koji se odnose upravo na takvu policu osiguravajuće društvo primjenjuje.

Uplatom iznosa premije označavaju se u ponudi i zaključenoj polici osiguranja rizici za koje je Polica sklopljena, a imovina je osigurana za rizike koji su taksativno nabrojani i označeni kao osigurani, te je za isto i uplaćeno.

U Uvjetima koje se uz policu osiguranja primjenjuju objašnjeno je kako se šteta prijavljuje i što je sve potrebno dostaviti osiguravajućem društvu, ali je isto tako i navedeno za koje rizike postoji isključenje, odnosno za koje događaje i slučajeve se odšteta ne isplaćuje.

Prilikom ugovaranja police osiguranja može se ugovoriti osiguranje i za pokretne stvari u kućanstvu, kao što su npr. namještaj, kućanski aparati i uređaji, odjeća i obuća, sportska oprema, glazbeni instrumenti, itd.

Također je, osim u stalno nastanjenom stanu, stvari moguće osigurati i u nenastanjenom stanju, kao npr. vikendici i vinogradskoj klijeti.

Osnovnim osiguranjem pokriveno je mnoštvo rizika od kojih su neki nažalost u posljednje vrijeme vrlo učestali, npr. požar i udar groma, oluja, tuča/led, pa čak i pad letjelice, manifestacije i demonstracije, eksplozija, poplave i bujice, klizanje tla i odronjavanje zemljišta, snježne lavine, izlijevanje vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi, provalne krađe, razbojstva, obične krađe i odgovornosti.

Svakako bi bilo dobro takvo osiguranje ugovoriti što prije kako bi barem djelomično pokrili štete koje mogu nastati kroz jesensko uobičajeno kišno razdoblje.

Obavezni prekršajni nalog

Čitatelj je primio od policije Obavezni prekršajni nalog, u kojem stoji da mu je izrečena novčana kazna u iznosu od 2.000,00 kn, i uz to još i zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom B kategorije u trajanju od šest mjeseci! Spreman je platiti kaznu ali profesionalni je vozač i ako ostane bez vozačke, ne može raditi. Čuo je da se na odluku suda ne može žaliti, pa ga zanima kako je to moguće?

Obavezni prekršajni nalog i naplata novčane kazne na mjestu počinjenja prekršaja regulirana je Prekršajnim zakonom (Narodne novine broj:107/7, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i 118/19 koji je stupio na snagu 1.1.2019.g.) a za donošenje takvog naloga u svakom konkretnom slučaju potrebno je da budu ispunjeni opći uvjeti za izdavanje. Bitno je istaknuti da se obavezni prekršajni nalog može za fizičku osobu izdati samo za prekršaj propisan zakonom za koji je kao kazna propisana samo novčana kazna do 5.000,00 kuna.

S obzirom na to da navodite kako ste spremni kaznu platiti ali vas muči gubitak vozačke dozvole, osobito je važno da prije plaćanja kazne pažljivo pročitate pouku o pravnom lijeku, jer tamo stoji da se plaćanjem novčane kazne prije podnošenja prigovora ili nakon što je prigovor podnesen, smatra kako se okrivljenik odrekao od prava na podnošenje prigovora, odnosno smatra se odustajanjem od već podnesenog prigovora protiv prekršajnog naloga.

Dakle ukoliko prihvaćate svoju odgovornost za počinjeni prekršaj samim činom plaćanjem kazne ostajete bez vozačke dozvole.

Ukoliko želite zadržati vozačku dozvolu svakako je potrebno u roku osam dana uložiti prigovor protiv obaveznog prekršajnog naloga, a isti se podnosi tijelu koje ga je izdalo. Ulaganjem prigovora protiv Obveznog prekršajnog naloga, prekršajni nalog bi Sud trebao staviti izvan snage, te provesti postupak u kojem možete predložiti dokaze kojima argumentirate svoju obranu, a možete angažirati i stručnu pomoć odvjetnika.

Zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom izrečena vam je temeljem čl. 58 Prekršajnog zakona, a primjenjuje se u slučaju kad postoji opasnost da će počinitelj prekršaja ponovno počiniti isti prekršaj.

Točno je da sukladno odredbama čl. 244. st. 1. Prekršajnog zakona protiv presude prekršajnog suda u postupku protiv obveznom prekršajnog naloga nije dopuštena žalba.

Zaštitna mjera oduzimanja vozačke dozvole počinje teći slijedećim danom kada je okrivljeniku nadležno tijelo uredno dostavilo obavijest o upisu izrečene mjere u evidenciju izdanih vozačkih dozvola.

Na vaša pitanja odgovara – Blaženka Musulin, dipl. iur.

Natrag