Osiguratelji u FBiH: Implementacija Solventnost II moguća 2024., realno od 2026. godine

Datum objave: 24.01.2023.

Agencija za nadzor osiguranja FBiH krajem 2022. provela anketno istraživanje o Solventnosti II, piše portal Profitiraj.ba

Većina (devet) osiguravajućih društava u Federaciji BiH, od 12 anketiranih u istraživanju koje je provela Agencija za nadzor osiguranja u FBiH, smatra vjerovatno mogućim za implementaciju Solventnosti II na kraju izvještajne godine 1.1.2026. godine, dok sedam društava smatra da je rok od 1.1.2024. godine eventualno moguć.

Većina društava u istraživanju također smatra da ima dovoljno vremena da implementira sistemsku tehnologiju, potrebnu za Solventnost II (fokus je na povećanju kapitala i upravljanju rizicima kojima je osiguravajuće društvo izloženo), u periodu naredne dvije financijske godine.

Velika većina anketiranih (re)osiguratelja izvijestila je da nisu potpuno pripremljeni za implementaciju Solventnosti II, naročito za ORSA procjenu rizika i solventnosti u sektoru osiguranja (samo dva društva su se izjasnila da su u fazi usklađenosti preko 75%, ostali su ispod 50%).

Vezano uz pripremljenost za Solventnost II u pogledu izračuna potrebnog solventnog kapitala (SCR) i minimalnog solventnog kapitala (MCR), većina sudionika smatra da je djelomično tehnički pripremljena za izračune. Kod izračuna tehničkih rezervi pet osiguratelja navelo je da ima visoku tehničku pripremljenost za izračune, pet sudionika djelomičnu pripremljenost dok su dva društva izrazila da imaju nisku tehničku pripremljenost.

Svi ispitanici su se izjasnili da imaju uspostavljen centralni registar rizika, pokazalo je istraživanje. Ipak, opći je zaključak istraživanja, da bh. osiguravajuća društva nisu dovoljno pripremljena za implementaciju režima Solventnosti II, koji u sektoru osiguranja podrazumijeva potpuno usklađivanje regulatornog okvira sa EU.

Na tom europskom putu, prethodno su u Federaciji BiH nakon stupanja na snagu Zakona o osiguranju (2017. godine), u ostavljenom roku od pet godina društva za osiguranje povećala minimalni kapital i to: za neživot s 5 na 10 milijuna KM, za život s 3 na 6 milijuna KM, za reosiguranje s 3 na 6 milijuna KM, te su se na taj način uskladila s minimalnim pragom kapitala definiranim Direktivom Solvency II zemalja članica EU. Zakon o osiguranju zapravo predstavlja svojevrsnu međufazu, pripremu postupnog prelaska iz sadašnjeg režima Solvency I u Solvency II, koji se zasniva na kvantitativnom i kvalitativnom definiranju i mjerenju glavnih grupa rizika i proporcionalnog utvrđivanja potrebnog iznosa kapitala za pokriće definisanih (izmjerenih) rizika (re)osiguravajućih društava.

Na sadašnjem nivou gospodarskog razvoja, BiH i kada bi postala punopravna članica EU (što je trenutno osnovno ograničenje za obligatornu primjenu novih pravila Solventnost II), bi kao glavnu prepreku imala postojeću ograničenu ekonomsku moć ukupne privrede, uključujući i sektor osiguranja i reosiguranja u BiH.

Ozbiljna je prepreka i organizacijska i financijska usitnjenost osiguratelja, tako da se očekuje i dalje ukrupnjavanje i spajanja internih poslovnih potencijala društava za osiguranje. Podijeljenost ukupnog tržišta u BiH, uključujući i domaće tržište osiguranja po entitetima, također je moguća prepreka jedinstvenog koncipiranja i primjene novog režima u BiH, navodi regulator osiguranja.

Natrag