;

Nelikvidnost i novi nameti guše osiguravače

Datum objave: 01.01.1970. Broj 6 | Godina 2014

Ukupna premija Lovćen osiguranja u prošloj godini iznosila je 29,6 miliona evra što je tri odsto više nego godinu dana ranije. Udeo bruto premije osiguranja i saosiguranja koje su Lovćen osiguranje i Lovćen životna osiguranja prošle godine ostvarili u portfelju Triglav grupe iznosio je 3,4 odsto. Društvo je ostalo lider na crnogorskom tržištu sa tržišnim udelom od 42 odsto. Radenko Purić, izvršni direktor Lovćen osiguranja zadovoljan je ostvarenim rezultatima, ali ističe da je i dalje jedan od najvećih problema sa kojima se suočavaju nelikvidnost privrede što ugrožava i samu likvidnost osiguravača. U toj oblasti je, prema njegovim rečima, situacija možda i pogoršana u odnosu na godinu dana ranije. Pored toga, novi nameti i ograničenja dodatno otežavaju poslovanje. S druge strane, u Crnoj Gori se realizuju ili će biti realizovani veliki infrastrukturni projekti pa se naročito u tom segmentu očekuje rast premije osiguranja. Pored prikupljanja premije u imovinskom osiguranju, Lovćen osiguranje će svoje snage usmeriti i na životno osiguranje.
“Nastojaćemo da uradimo sve što je u našoj moći da dalje razvijamo segment životnih osiguranja gdje naša prisutnost nije na željenom nivou kao i da prilagođavamo naše prodajne aktivnosti tržištu na ostalim poljima neživotnih osiguranja u kojima postoji naš poslovni interes”, kaže Radenko Purić u intervjuu za Svet osiguranja.

Lovćen osiguranje je u prošloj godini zabeležilo rast premije od tri odsto. Kako ste zadovoljni postignutim rezultatima?

Društvo Lovćen osiguranje je osiguravajuće društvo kojemu vjeruje daleko najveći broj osiguranika u Crnoj Gori i uprkos ulasku brojnih stranih osiguravajućih društava na tržište Crne Gore u posljednjih deset godina Lovćen osiguranje u Crnoj Gori i dalje ostaje sinonim za povjerenje i sigurnost kao i za finansijsku stabilnost. O navedenom govore i rezultati poslovanja koji su uprkos otežanim uslovima poslovanja dobri. Lovćen osiguranje je 2013.godinu ponovo završilo kao apsolutni lider na tržištu sa dominantnim tržišnim učešćem od oko 42 odsto što je u uslovima teške privredne situacije i jake konkurencije odraz povjerenja osiguranika koji znaju da u Lovćen osiguranju tradicionalno dobiju najbolje osiguravajuće pokriće rizika kojima su ispostavljeni kao i maksimalno profesionalan i ekspeditivan pristup u svim fazama osiguravajućeg procesa. Uprkos rastu premije sam mišljenja da još uvijek ostaju neiskorišteni potencijali pogotovo kod osiguranja imovinskih rizika kao i životnog osiguranja i naš zadatak ubuduće ostaje i dalje uticati na svijest građana o potrebi zaštite od nepredvidivih događaja koji mogu nepovoljno uticati na njihovo imovinsko i finansijsko stanje.

Nelikvidnost privrede stvara mnogo problema osiguravačima pri održavanju sopstvene likvidnosti


U kojim vrstama osiguranja ste postigli najbolje rezultate i da li ste u tom pogledu ostvarili planove?
U Lovćen osiguranju su potrebe klijenata na prvom mjestu i pošto želimo sve naše klijente u tom pogledu zadovoljiti imamo formirane proizvode u svim vrstama osiguranja. Mislim da mogu slobodno reći da u Lovćen osiguranju posjedujemo najbolje stručne kapacitete u pogledu osiguranja u Crnoj Gori i možemo u bilo kom trenutku i u veoma kratkom roku prilagoditi našu ponudu potrebama klijenta. To je jedan od razloga da u nekim vrstama osiguranja na tržištu učestvujemo i sa 100 odsto. U tom pogledu možemo biti jako zadovoljni. Međutim, ukoliko treba istaći vrstu osiguranja u kojoj smo postigli najviše i u dijelu rasta premijskog prihoda i u dijelu mjerodavnog rezultata možemo izdvojiti požarna osiguranja.

Bližimo se i kraju drugog kvartala ove godine. Šta biste nam mogli reći na osnovu dosadašnjih rezultata poslovanja – hoće li očekivanja biti ispunjena? Da li je ova godina donela neka iznenađenja – bilo pozitivna ili negativna?
Osim uvođenja odnosno povećanja poreza na usluge osiguranja, 2014. nije donijela neka iznenađenja. Na osnovu dosadašnjih rezultata možemo očekivati ispunjenje zacrtanih ciljeva u svim segmentima poslovanja.

U kom segmentu očekujete najveći rast u 2014? Na šta je Lovćen osiguranje stavilo akcenat? Šta će Vam biti ciljevi?
Pošto Lovćen osiguranje drži dominantno učešće na tržištu teško je govoriti o planovima za rast premije. U društvu imamo zbog toga dva jasna fokusa. S jedne strane radimo na održavanju poslovnog odnosa sa velikim klijentima,dok smo s druge strane svjesni da je potrebno diverzificirati portfelj pa već nekoliko godina radimo na razvoju naše interne zastupničke mreže. S obzirom na potencijal koji nudi tržište kod osiguranja imovine fizičkih lica i preduzetnika, kao i kod životnog osiguranja smatramo da na tom polju možemo raditi još bolje pa će jedan od fokusa u 2014. biti nastavak razvoja i širenja interne zastupničke mreže.

Tržišni udeo Lovćen osiguranja ipak se poslednjih godina smanjuje. Gde vidite osiguravajuću kuću na čijem ste čelu u narednih pet godina?
U saradnji sa matičnom kompanijom, Zavarovalnicom Triglav, smo prošle godine ažurirali petogodišnju strategiju poslovanja. U njoj smo definisali da želimo do kraja 2017. godine održati dominantno tržišno učešće i poslovati pozitivno iz osnovnog posla. Tome bi dodao da iza mene stoji motivisan tim najkompetentnijih ljudi iz oblasti osiguranja u Crnoj Gori koji uz pravi takt sa vrha može odgovoriti svim zahtjevima koji će tržište postaviti pred njih i mislim da će Lovćen osiguranje za pet godina biti u još boljoj formi nego što je sada.

Nedavno ste rekli da će najveći izazov za osiguravače biti edukacija građana. Koliko same osiguravajuće kuće rade na edukaciji građana što je pored porasta standarda jedan od glavnih uslova za rast ukupne premije osiguranja? Da li osiguravačima treba podrška u tom poduhvatu i ko bi trebalo da je pruži? Da li država dovoljno pomaže?
Na žalost o osiguranju se najčešće govori prilikom prirodnih katastrofa kao što su katastrofalne poplave koje su ove godine pogodile Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku. Kada se strasti smire pitanje osiguranja ponovo ode u zaborav. Slično je bilo i kod poplava koje su zadesile Crnu Goru krajem 2010. U Lovćen osiguranju posle tih događaja nismo evidentirali veću tražnju za proizvodima koji pruže zaštitu od poplava. Prema tome možemo ponovo zaključiti da svijest građana u tom pogledu još uvijek nije dovoljno razvijena pogotovo kada imamo u vidu poređenje da je osiguranje kuće od požara sa dopunskim rizikom od poplave u velikom broju slučajeva jeftinije od osiguranja automobila od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima. Kod individualnih imovinskih šteta, kod tzv. “katastrofika” u savremenom ekonomskom okruženju nije više realno očekivati pomoć opštine ili države jer se isplata šteta po takvim događajima uglavnom svela iz socijalne na ekonomsku kategoriju. Na tom polju je neophodna adekvatna reakcija države kako u dijelu podizanja svijesti, tako i konkretnim potezima putem subvencioniranja premije i raznim poreskim olakšicama tokom perioda prilagođavanja.

U petogodišnjoj strategiji smo definisali da želimo do kraja 2017. godine održati dominantno tržišno učešće i poslovati pozitivno iz osnovnog posla

Da li crnogorska država dovoljno koristi potencijale industrije osiguranja i gde sve osiguravači mogu da budu partneri državi?
Bilo koju oblast odnosno vrstu osiguranja da pogledate postoji mogući model saradnje odnosno partnerstva sa državom. Stvar je samo u postojanju interesa za razvoj odnosno unapređenje saradnje. Prije smo pričali o katastrofalnim rizicima, pa ukoliko postoji interes za širenje svijesti o takvoj zaštiti, sa državom se uvijek može dogovoriti sistem subvencionisanja premije osiguranja ili neki drugi model saradnje koji bi rezultirao u povećanju obima zaštite od takvog rizika. Od primjera saradnje sa državom mogu istaći da je Lovćen osiguranje na sajmu hrane u Budvi u martu 2012. godine u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i ruralnog razvoja potpisao sporazum o sufinansiranju premije osiguranja za osiguranje poljoprivredne proizvodnje registrovanih poljoprivrednih proizvođača od osnovnih rizika pri čemu Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja učestvuje u visini 50 odsto premije. Navedeno ukazuje na to da smo u Lovćen osiguranju otvoreni za svaku vrstu saradnje koja bi podigla osiguravajuću zaštitu stanovnika odnosno privrednika u Crnoj Gori.

Pre godinu dana u intervjuu za Svet osiguranja rekli ste da je najveći problem na tržištu nelikvidnost privrede. Kako se to odražava na osiguravače? Postoji li docnja u plaćanju premija i kako se Lovćen osiguranje bori sa tim problemom? U kojoj meri je on danas izražen?
Prema našem iskustvu i podacima stanje se nije značajno poboljšalo. Prije obrnuto. Ta situacija stvara mnogo problema osiguravačima pri održavanju sopstvene likvidnosti. Sa problemom naplate se borimo na klasične načine od opominjanja klijenata do zaključivanja sporazuma o plaćanju pa kao krajnji vid naplate vršimo kompenzacije. Problem plaćanja premije je posebno izražen kod rizika koji prevazilaze naš samopridržaj jer smo za te rizike obavezni platiti reosiguranje što kao pouzdan partner naših reosiguravača u inostranstvu uradimo na teret prinosa od slobodnih sredstava društva.

Da li su osiguravajuće kompanije u Crnoj Gori dovoljno inovativne u pogledu proizvoda pa i kanala prodaje?
Kao osiguravajuća društva se krećemo unutar okvira koji su nam dozvoljeni prema strogim pravilima zakonodavstva koja reguliše našu djelatnost i shodno ograničenjima koja su vezana za razvijenost tržišta i kupovnu moć privrede i stanovništva. Smatram da su proizvodi koje nude osiguravajuća društva u Crnoj Gori odgovarajući za stepen razvijenosti tržišta i da u okviru postojeće lepeze proizvoda postoje velike neiskorišćene mogućnosti prodaje. Što se kanala prodaje tiče može se konstatovati da su ti koji se koriste u Crnoj Gori standardni i u razvijenom svijetu. Tome su doprinijela i zakonska rješenja. Prije svega Izmjene i dopune zakona o osiguranju iz avgusta 2012. godine koji je predvidio i banke kao kanal prodaje. Podzakonski propis koji je bliže definisao oblast tzv. “bankoosiguranja” i koji je u stvari bio neophodan za primjenu zakonskih normi i za uvođenje ovog kanala prodaje bio je donijet krajem 2012. godine.U posljednjim mjesecima u toku su intenzivne aktivnosti između banaka i osiguravajućih društava u cilju prve produkcije polisa osiguranja preko banaka kao kanala prodaje još do kraja ove godine.

Šta je to što bi već u ovom trenutku mogli da urade osiguravači, država i Nacionalni biro u cilju stimulisanja rasta ukupnog tržišta?
Prije svega je potrebno apsorbovati razna destimulisanja tržišta nastala putem uvođenja raznih dodatnih nameta i ograničenja osiguravačima i osiguranicima od strane države. Mimo toga smatram da rast tržišta osiguranja zavisi uglavnom od dvije stvari. To su svijest građana o potrebi za osiguranjem i kupovna moć. Smatram da su cijene osiguranja od osnovnih rizika kod osiguranja nepokretnosti, osiguranja od nezgode ili rizika smrti i sl. već danas pristupačne velikom dijelu stanovništva Crne Gore i da je glavni razlog za nezaključivanje ovakvih osiguranja nezainteresovanost odnosno nedostatak edukacije i svijesti građana o potrebi osiguranja. U tom dijelu moraju svoju ulogu odigrati svi činioci tržišta osiguranja, tj. osiguravači, država i Nacionalni biro. Ovo je dugotrajan proces i ne možemo očekivati promjene preko noći. Isto važi i za rast premije po osiguravajućim produktima koji su značajni za razvijenija tržišta, npr. mješovito životno osiguranje, penzijsko osiguranje, dopunsko zdravstveno osiguranje i sl. Sa povećavanjem kupovne moći stanovništva doći će i do značajnijeg razvoja i prodaje takvih proizvoda ali nas do toga, po mojem mišljenju, razdvaja još prilično dugačak niz godina. Lično očekujem da će, na kratak rok, premija na tržištu porasti zbog infrastrukturnih projekata i ostalih velikih ulaganja u Crnu Goru od strane stranih i domaćih investitora. Navešću samo nekoliko projekata koji su već aktivni odnosno koji se planiraju aktivirati u bliskoj budućnosti. To su II. blok termoelektrane Pljevlja, izgradnja autoputa Bar-Boljare, izgradnja malih hidroelektrana, projekat vjetrenih elektrana, turistički kompleks Kumbor, izgradnja hotela Hilton Podgorica.

Zbog niske polazne osnovice na crnogorskom tržištu se očekuje rast životnog osiguranja, s druge strane očekuju se i investicije u nekretnine te rast neživotnog osiguranja. Kom segmentu Vi dajete prednost?
Lovćen osiguranje i Lovćen životna osiguranja imaju kadrovske i ostale poslovne kapacitete da isprate potrebe tržišta u oba segmenta koji pominjete, zbog toga ćemo nastojati da uradimo sve što je u našoj moći da dalje razvijamo segment životnih osiguranja gdje naša prisutnost nije na željenom nivou kao i da prilagođavamo naše prodajne aktivnosti tržištu na ostalim poljima neživotnih osiguranja u kojima postoji naš poslovni interes. U svakom slučaju smatrali bi neuspjehom eventualno neiskorištavanje ukazanih šansi i u životnom i u neživotnom osiguranju.

U Crnoj Gori posluje 11 osiguravača. Ima li prostora za sve? Da li se na tržištu osiguranja u Crnoj Gori mogu očekivati akvizicije?
U dijelu neživotnih osiguranja u Crnoj Gori u narednom periodu ne očekujem bitnijih promjena u dijelu strukture konkurencije. To znači da ne vjerujem da će u narednom srednjeročnom periodu doći do spajanja, akvizicija ili napuštanja tržišta. Takođe, smatram da u dijelu neživotnih osiguranja za sada neće biti ulazaka novih društava na crnogorsko tržište. Što se tiče životnih osiguranja nisam baš tako siguran jer Izmjene i dopune zakona o osiguranju iz 2012. godine postavljaju mnogo visočije kapitalske zahtjeve za društva koja se bave životnim osiguranjima. Prethodnim zakonom o osiguranju je bio propisan minimalni akcijski kapital u visini 800.000 evra, a sa Izmjenama i dopunama zakona predviđeno je da mora isti iznositi 3.000.000 evra sa prelaznim periodom od sedam godina i sa godišnjim usklađivanjem prema dinamici propisanoj u Zakonu.
Ova visina će možda nekom od društava predstavljati preveliku prepreku odnosno značiti preveliko ulaganje pa je možda u tom pogledu moguće očekivati promjene u strukturi konkurencije na tržištu. Samo da podsjetim da se jedna akvizicija na polju životnih osiguranja u posljednje dvije godine u Crnoj Gori već sprovela i to je bila prodaja portfelja polisa životnih osiguranja Delte Generali kojeg je kupilo društvo Uniqa životna osiguranja.

Vesna Lapčić

Natrag