;

Ne bojimo se strane konkurencije

Datum objave: 01.01.1970. Broj 5 | Godina 2012

[Lela Saković]

Prema zvaničnim podacima, ukupan akcijski kapital društava za osiguranje u Crnoj Gori u 2011. godini bio je veći za 1,45 odsto u odnosu na godinu ranije; bruto premija je porasla za 4,19 odsto, a premija životnog osiguranja za 8,25 odsto. Gotovo polovinu tržišnog učešća zauzima kompanija Lovćen osiguranje, koja je u većinskom vlasništvu društva Triglav INT, i koja je već tradicionalno najveća kompanija na crnogorskom tržištu.

Sa izvršnim direktorom Lovćen osiguranja, dr Radenkom Purićem, razgovarali smo o uslovima u kojima se danas nalazi ovaj sektor u Crnoj Gori, o mogućnostima daljeg razvoja s obzirom na činjenicu da je Crna Gora okarakterisana kao država sa najvećim prilivom direktnih stranih investicija u regionu, i o pravcima budućeg poslovanja u državi koja je kandidat za članstvo u Evropskoj uniji.
 
SO: Lovćen osiguranje je osiguravajuća kuća sa najdužom tradicijom u Crnoj Gori, ali i vodeća po premiji, kapitalu i tržišnom učešću. Kakvi su poslovni rezultati ove kompanije u 2011. godini, i kako ste kao direktor njima zadovoljni?
Društvo Lovćen osiguranje je decenijama sinonim za povjerenje i sigurnost kao i za finansijsku stabilnost u Crnoj Gori, što se odražava i kroz rezultate poslovanja za 2011.godinu koju je Lovćen osiguranje ponovo završilo kao apsolutni lider na tržištu sa dominantnim tržišnim učešćem blizu 50 odsto i pozitivnim poslovnim rezultatom. Dostizanje tih rezultata u uslovima teške privredne situacije i jake konkurencije odraz je povjerenja naših klijenata u naše kontinuirano nastojanje pružanja adekvatne osiguravajuće zaštite, preventivnog djelovanja i ostalih aktivnosti na polju upravljanja rizicima i maksimalnog profesionalizma i stručnosti mojih saradnika.
 
SO: Kada je Triglav postao većinski vlasnik ove kompanije, i kakva je sada vlasnička struktura kapitala? 
Triglav je još 2000. godine ušao u vlasničku strukturu Lovćena sa 27,43 odsto, zatim 2006. godine postao vlasnik 50,70 odsto, dok je 2009. godine kupio državni udio akcijskog kapitala, pa sada posle dokapitalizacije iz 2010. godine u vlasničkoj strukturi Lovćen osiguranja učestvuje sa 94,95 odsto akcijskog kapitala. Čini mi se bitnim da napomenem da je 24.11.2011. godine izvršen prenos kapitala Lovćen osiguranja sa Zavarovalnice Triglav na društvo Triglav INT na koje je prenijet i kapital svih osiguravajučih društava Grupe Triglav koja posluju van Slovenije, a da bi podržao i unaprijedio razvoj oblasti osiguranja na ovim prostorima. IFC je prepoznao svoj interes u tom projektu i planira investirati 25 miliona eura u Triglav INT što je od izuzetnog značaja za daljnji razvoj.
 
SO: Kako je ulazak Triglava u Lovćen uticao na poslovanje kompanije, i na njenu poziciju na tržištu?
Lovćen osiguranje je bio i prije ulaska u Grupu Triglav apsolutni tržišni lider a sam ulazak u jednu od najvećih grupacija iz oblasti osiguranja na području Jugoistočne Evrope omogućio nam je brže i kvalitetnije prilagođavanje standardima poslovanja u razvijenim tržišnim ekonomijama. Tržišna strategija postavljena u Grupi Triglav u periodu od 2009. godine primarno se bazira na efikasnom i profitabilnom poslovanju koje, između ostalog, podrazumijeva i tzv. „čišćenje portfelja“, identifikaciju i eliminisanje neprofitabilnih aktivnosti. Vođeni tim principima smo i u Lovćen osiguranju dodatno brižno pristupili pregledu portfelja i kontrolisano uticali na planirano smanjenje tržišnog učešća, a sve u cilju obezbeđivanja efikasnog i profitabilnog poslovanja i pružanja maksimalno dobre usluge našim klijentima.
 
SO: Da li je promena vlasničke strukture promenila odnos klijenata prema ovoj crnogorskoj osiguravajućoj kući? Da li osiguranici u Crnoj Gori imaju veće poverenje u nacionalne kompanije, ili više veruju stranima koje su pokazale svoju snagu na međunarodnom tržištu?
Klijenti vjeruju kompanijama koje su zaslužile njihovo povjerenje. Lovćen osiguranje povjerenje klijenata opravdava decenijama, što čini i danas. Ulazak u Grupu Triglav znači kvalitet više i potvrđivanje naše pozicije i u zemlji i na međunarodnom nivou, gdje smo i inače imali dobre pozicije zbog kvalitetnog reosiguranja kod najvećih svjetskih reosiguravača – sada to uglavnom radimo preko Triglav grupe, te smo i tom dijelu podigli nivo kvaliteta u poslovanju.
Sa Ministarstvom poljoprivrede i ruralnog razvoja potpisali smo sporazum o sufinansiranju premije za osiguranje poljoprivredne proizvodnje registrovanih poljoprivrednih proizvođaća od osnovnih rizika, pri čemu Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja učestvuje u visini 50 odsto premije
Mišljenja sam da je jako bitno biti dio velike i snažne finansijske grupe kao što je Grupa Triglav koja, između ostalog, razumije specifičnosti i potrebe klijenata s područja bivše Jugoslavije i koja je zbog svoje finansijske snage i politike investiranja več četvrtom godinom zaredom svrstana u bonitetni rang “A” prema rejtingu agencije “Standard & Poor’s Rating Service” sa stabilnom srednjeročnom projekcijom. Ostvarenje ovakvih rezultata za vrijeme trajanja jedne od največih svijetskih finansijskih i ekonomskih kriza u istoriji ocenjujem kao izniman uspijeh i vjerujem da naši klijenti u tome vide dodatan vid sigurnosti zbog kojeg su spremni da i dalje vjeruju Lovćen osiguranju.

SO: Tržište osiguranja u Crnoj Gori je ostvarilo rast na više polja u prošloj godini u odnosu na raniji period (rast bruto premije, rast premije životnog osiguranja, rast bilansne sume…). Čemu treba zahvaliti za to, s obzirom na to da ekonomska kriza još nije utihnula? Jednom rečju, imate li recept za uspeh uprkos krizi?
Na crnogorskom tržištu još uvijek dominiraju obavezna osiguranja, učešće premije u BDP iznosi oko 2 odsto dok u razvijenijim europskim ekonomijama iznosi između 6 i 10 odsto, godišnja premija po stanovniku u Crnoj Gori iznosi oko 100 eura, dok je recimo u Sloveniji malo iznad 1.000 eura, a u Austriji oko 2.000 eura. Ključni faktori koji utiću na rast premije osiguranja u Crnoj Gori su vezani za činjenicu većeg rasta crnogorske privrede prije i posle krize od rasta razvijenijih ekonomija, ali i to da se na crnogorskom tržištu uvode novi i kvalitetniji produkti koji zadovoljavaju potrebe osiguranika i van obaveznih osiguranja. Osim toga, podignuta je svjest građana da se moraju sami starati o sigurnosti svoje porodice i imovine, i shvatanje da država iz budžeta ne može pokrivati štete za rizike koje mogu prihvatiti privatna osiguravajuća društva, što pored klasičnih rizika važi i za osiguranja katastrofalnih rizika. Društvo Lovćen osiguranje je aktivno na svim navedenim poljima. Kao primjer mogu istaći našu poslednju veću aktivnost: na sajmu hrane u Budvi smo u martu ove godine sa Ministarstvom poljoprivrede i ruralnog razvoja potpisali sporazum o sufinansiranju premije osiguranja za osiguranje poljoprivredne proizvodnje registrovanih poljoprivrednih proizvođaća od osnovnih rizika pri čemu Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja učestvuje u visini 50 odsto premije. Ovim projektom se unosi nova dimenzija na crnogorskom tržištu osiguranja – sa socijalne kategorije pomoći ugroženim proizvođačima prelazi se na ekonomsku kategoriju osiguranja.
 
SO: Više od 85 odsto vlasništva u osiguravajućim društvima CG je strani kapital. Da li je i na koji način, po Vašem mišljenju, strano vlasništvo uticalo na razvoj tržišta osiguranja u Crnoj Gori?
Više faktora je uticalo na revitalizaciju tržišta osiguranja u Crnoj Gori, pa između ostalih i ulazak stranih kompanija na tržište i to u najvećem prenosom dobre prakse iz matičnih kompanija a time su preko bolje ponude osiguravajućih produkata i primjene naprednijih standarda rešavanja odštetnih zahtjeva najviše dobili sami osiguranici u Crnoj Gori. Strano vlasništvo pored sviježeg kapitala i većeg standarda usluge donosi i visoke zahtjeve u dijelu pridržavanja korporativnih standarda poslovanja strane korporacije, korporativnu kulturu i etiku i iskazuje se u velikom poštovanju osiguranika, regulatornog organa i lokalnog zakonodavstva pa samim tim pozitivno utiće na sređenost oblasti. 
 
SO: Crna Gora je kandidat za članstvo u Evropskoj Uniji – kako se Vaša kompanija priprema za poslovanje na jedinstvenom tržištu EU? Kakve promene očekujete po ulasku u EU?
Harmonizacija zakonodavstva Crne Gore sa europskim može da donese određene promjene. Uglavnom te promjene donose pozitivne efekte, ali s obzirom na trenutnu opštu ekonomsku situaciju, one u nekim segmentima mogu biti i negativne, pogotovo u dijelu pravnih zahtjeva osnivanja filijala stranih kompanija. U odsustvu adekvatne kontrole to može da predstavlja potencijalnu opasnost za srednjeročnu stabilnost tržišta osiguranja, kontinuitet razvoja osiguranja u Crnoj Gori, na manjak zdrave konkurencije na tržištu i što je veoma važno – do odliva kapitala iz ove oblasti.
Strano vlasništvo, pored svežeg kapitala i većeg standarda usluge, donosi i visoke zahteve u delu pridržavanja korporativnih standarda poslovanja strane korporacije, korporativnu kulturu i etiku i iskazuje se u velikom poštovanju osiguranika, regulatornog organa i lokalnog zakonodavstva, pa samim tim pozitivno utiče na sređenost oblasti
Osim osiguravajućih kompanija, na potencijalni ulazak nove konkurencije po ovom osnovu moraju se pripremiti i ostali činioci u djelatnosti osiguranja, a pozitivnu ulogu u cilju obezbjeđivanja jednakog tretmana svih poslovnih subjekata u ovoj oblasti u tom novom okruženju moraće odigrati regulatorni organ i ostale državne i javne agencije koje imaju uticaj na efikasno i zakonito poslovanje djelatnosti osiguranja.
 
SO: Da li Vi ulazak Crne Gore u Evropsku Uniju posmatrate kao mogućnost za Vašu kompaniju da se širi na veliko tržište, ili kao opasnost jer će crnogorsko tržište postati otvorenije za stranu konkurenciju?
Lovćen osiguranje će ostati fokusirano samo na tržište Crne Gore, pogotovo imajući u vidu da Grupa Triglav već ima svoja kćerinska društva u svim zemljama bivše Jugoslavije. Liberalizacija tržišta će neminovno značiti određen stepen jačanja konkurencije, ali kako smo izuzetan porast broja konkurentskih kompanija u prošlim godinama doživjeli i sproveli kao dodatni impuls za daljim unapređivanjem poslovanja, tako posmatramo i buduće dalje otvaranje tržišta.
 
SO: Da li ste počeli sa pripremama za uvođenje Solvency II?
Da, kroz koordinirane stručne i korporativne aktivnosti pod pokroviteljstvom matične kompanije.
 
SO: Krajem prošle godine je u Crnoj Gori završen twining projekat “Jačanje regulatornih i supervizorskih kapaciteta finansijskih regulatora”. Da li je on doneo neke promene u nadzoru osiguravajućih kompanija od strane supervizora, odnosno, da li je i na koji način uticao na poslovanje osiguravajućih društava?
Konkretne rezultate tog projekta koji bi obuhvatio cjelokupnu oblast odnosno sve poslovne subjekte u oblasti očekujemo u budućnosti.
 
SO: Crna Gora slovi za državu sa najvećim prilivom stranih direktnih investicija u regionu. Kako to utiče na poslovanje osiguravajućih kompanija? Da li se te investicije osiguravaju kod kompanija u Crnoj Gori, ili u svojim matičnim zemljama? 
U najvećem broju investicije se osiguravaju kod kompanija u Crnoj Gori, fronting aranžmani nisu pravilo i više su stvar poslovne politike multinacionalne kompanije koja ulaže u Crnu Goru, što znači da ipak postoji određen dio kompanija sa stranim kapitalom koje ne sklapaju direktne osiguravajuće dogovore sa crnogorskim osiguravajučim društvima. Može se reći da su strane investicije u najvećem dijelu oživjele proizvode osiguranja koji su dugo na ovim prostorima bili u zapećku naše industrije, a pogotovo osiguranje opšte odgovornosti i osiguranje finansijskih gubitaka.
 
SO: S obzirom na to da su nekretnine jedno od aktuelnijih područja za investiranje, koliko vlasnici nekretnina osiguravaju te investicije? Kakvo je iskustvo Vaše kompanije po tom pitanju? 
Na žalost, mora se priznati da je najveci dio nekretnina u Crnoj Gori osiguran zahvaljujući interesima banaka za obezbjeđenje hipotekarnih kredita. Pošto se procjenjuje da je u Crnoj Gori samo oko 20 odsto nekretnina osiguranih od klasičnih imovinskih rizika smatramo da postoji ogroman potencijal za rast ove vrste osiguranja.
 
SO: Da li dolazak stranih investitora povlači sa sobom i ulazak novih osiguravača iz tih zemalja?
Do sada nismo imali takvih situacija i mislim da i ubuduće ne postoji velika vjerovatnoća za nešto tako samo iz tog razloga.
 
SO: Kako se Vaša kompanija bori sa konkurencijom – s obzirom da je crnogorsko tržište privlačno stranim kompanijama?
Smatram da našu uspješnost najbolje odražavaju naši rezultati i tržišno učešće. Naš pristup tržištu odnosno klijentima bazira se na jednostavnoj i razumljivoj komunikaciji naših produkata, prilagođavanju naše sveobuhvatne ponude individualnim zahtjevima i specifikama klijenata, širokim dijapazonom prodajnih kanala odnosno fizičkim približavanjem klijentima i na korektnom, brzom i efikasnom rješavanju odštetnih zahtjeva. 

SO: Da li je 12 osiguravajućih kompanija na crnogorskom tržištu, po Vašem mišljenju, dovoljno ili previše u odnosu na broj stanovnika i njihovu platežnu moć, ili ima prostora za još učesnika na ovom tržištu?
Prosječna godišnja premija po stanovniku u EU-27 je u 2009.godini iznosila 1.994 eura i ako uzmemo u obzir broj stanovnika i broj društava za osiguranje možemo jednostavnim izračunom ustanoviti da na svakih 110.000 stanovnika dolazi jedno društvo za osiguranje.
Pošto se procenjuje da je u Crnoj Gori samo oko 20 odsto nekretnina osiguranih od klasičnih imovinskih rizika smatramo da postoji ogroman potencijal za rast ove vrste osiguranja
Ako uzmete u obzir da Crna Gora ima oko 620.000 stanovnika, dobijate nevjerovatan podatak da na svakih nešto više od 50.000 stanovnika imate jednu renomiranu osiguravajuću kuću i to na premiju od samo 100 eura po stanovniku godišnje. Kada to povežete sa trenutnom privrednom situacijom i ostalim nepovoljnim socioekonomskim trendovima u državi, zaključak se sam nameće. Potencijalna konkurencija koja radi na tržištima razvijenijih zemalja može u tom relativno velikom raskoraku vidjeti priliku da si odreže svoj dio kolača, pa zato ne možemo potpuno isključiti dolazak novih igrača na tržište osiguranja Crne Gore u narednom periodu.
 
SO: Da li smatrate da je svakoj državi potrebna bar jedna osiguravajuća kuća sa državnim vlasništvom?
To je pitanje politike države. U svakom slučaju smatram da adekvatan institucionalni okvir i kvalitetan regulator tržišta osiguranja mogu nacionalne interese i interese osiguravajućih društava u dobroj mjeri približiti – na taj način država bez ulaganja kapitala obezbjeđuje sprovođenje svoje politike u dijelu osiguranja.Inače,  ti interesi u dijelu kontrole i upravljanja rizicima, kao i u dijelu zadržavanja „najkvalitetnijeg“ dijela premije, najbolje se ostvaruju preko sopstvene reosiguravajuće kuće – kako su to uradile zemlje u okruženju. 
 
SO: Početkom godine kada je Crnu Goru zadesilo nevreme, Lovćen je bio u grupi osiguravača koji su pomogli saniranju posledica novčanim sredstvima. Kakav je Vaš stav po pitanju zajedničkog reosiguravajućeg društva na nivou regiona, kakvo predlaže Svetska banka, s obzirom na sve veće opasnosti od elementarnih nepogoda?
Što smo veći i po broju rizika i po reosiguravajućoj premiji – to postižemo bolje uslove na reosiguravajućem tržištu. Značaj i uspjeh tog projekta zavisi od više elemenata. Prvo, pitanje je da li će i na koji način država regulativom i konkretnim akcijama podržati projekat. Na koji način će biti kreirani proizvodi koji će se reosiguravati kod tog reosiguravača i koliko, odnosno u kom segmentu će biti konkurentni postojećim proizvodima osiguranja. Ukoliko se ispune preduslovi, smatram da će taj projekat imati veliki efekat na blagostanje stanovništva i rasterećivanje budžeta država regiona.  
Natrag