Najveći izazov u ovom trenutku je nelojalna konkurencija

Datum objave: 01.09.2020. Broj 7/8 | Godina 2020

Agencija će se reorganizovati, jer se trenutni pristup u kojem su svi subjekti tretirani jednako, s istim intenzitetom i učestalošću, bez obzira na izloženost riziku, stepenu adekvatnosti kapitala i efikasnosti u funkcionisanju sistema unutrašnje kontrole, pokazao neprikladnim za uslove i ciljeve koje želimo da postignemo. Do sada je fokus supervizije bio na izveštajima o radu iz prošlosti. Nadzor će sada tražiti od subjekta da objasne svoj pogled na budućnost, a Agencija će nastojati da sprečava, a ne da kažnjava

“Agencija za superviziju osiguranja u narednom periodu radiće na izgradnji novog pristupa zasnovanog na riziku, koji će identifikovati i ohrabriti zdravo poslovanje, kako u pogledu održavanja solventnosti i finansijske stabilnosti osiguravajućih društava, tako i u pogledu njihovog tržišnog ponašanja i fer tretmanu osiguranika. Agencija će u okviru svojih nadležnosti osigurati potpunu transparentnost pozitivnih korporativnih praksi i javno priznanje kada je zadovoljstvo osiguranika korišćenjem usluga osiguranja nesporno, a isto je postignuto bez narušavanja finansijske situacije i solventnosti”, kaže za Svet osiguranja, predsednik Stručnog saveta Agencije za superviziju osiguranja, Krste Šajnoski.

Vi ste već sedam meseci predsednik Saveta Agencije za superviziju osiguranja. Da li menjate kurs od dosadašnjeg načina rada i kakvu će ulogu Agencija imati u kreiranju mogućnosti za rast i razvoj tržišta osiguranja?

Ulogu regulatora dimenzionisaćemo kao nepristrasnog, objektivnog i profesionalnog učesnika na tržištu osiguranja sa funkcijom sudije-distributera pravde, koji će promovisati jednaka pravila igre za sve učesnike na tržištu. U isto vreme, intenzitet i robusnost nadzora će se dozirati u zavisnosti od opšteg profila rizika subjekata, njihovog razumevanja rizika i njihovog upravljanja. Fokusiraćemo se na jasno identifikovanje tržišnog ponašanja učesnika, prvenstveno prema osiguranicima i korisnicima osiguranja, kako prilikom sklapanja ugovora o osiguranju, tako i prilikom primanja, obrade i rešavanja odštetnih i osiguranih iznosa. Na ovaj način Agencija će biti u funkciji razvoja dinamičnog, konkurentnog, stabilnog i transparentnog tržišta osiguranja koje će nuditi iste ili slične usluge osiguranja koje se nude na razvijenim tržištima, pod istim ili sličnim uslovima i po povoljnim cenama kako za trenutne tako i za veliki broj novih osiguranika.

Istakli ste da vam je fokus na pružanju dinamičnog, konkurentnog, stabilnog i transparentnog tržišta osiguranja. Kako planirate osigurati rast na tržištu osiguranja, u uslovima izloženosti visokim rizicima u društvu?

Rast tržišta osiguranja usko je povezan sa stalnim razvojem osiguranja i njegovim sve većim širenjem. Razvoj tržišta znači i zdravu konkurenciju koja građanima donosi brojne prednosti i koristi, a postaći će veći obim i raznolikost usluga koje će građanima biti dostupne po pristupačnim cenama. Trenutno, tržište osiguranja u RSM jedno je od najnerazvijenijih u Evropi, što je samo po sebi dodatni izazov novom menadžmentu da radi na njegovom rastu i razvoju. Smatram da pre svega treba da ukažemo na sve rizike kojima je izloženo naše društvo u celini, stanovništvo, preduzetnici, mala i srednja preduzeća, velike korporacije, država i javni sektor. Zatim moramo istaknuti raspodelu rizika tokom poslednjih godina i štete nanesene stanovništvu i imovini i koliki procent njih su bile osigurane i isplaćene od osiguravajućih društva. Ovi podaci će pokazati nivo razvijenosti osiguranja u Makedoniji. To nesumnjivo dovodi do potrebe izrade Nacionalne strategije za razvoj tržišta osiguranja, koja bi trebalo da se zasniva na zajedničkim interesima i privatnog sektora i države, kako bi nakon deset i više godina mogli reći da se osiguranje u zemlji razvilo na istom ili sličnom nivou kao osiguranje u državama članicama EU i šire, na međunarodnim finansijskim tržištima.

Da li to znači da se Agencija priprema za novi pristup funkcionisanju?

Da, Agencija će u narednom periodu raditi na izgradnji novog supevizijskog pristupa zasnovanog na riziku, koji će identifikovati i podstaći zdravo poslovanje, kako u pogledu održavanja solventnosti i finansijske stabilnosti osiguravajućih društava, tako i u smislu njihovog tržišnog ponašanja, transparentnosti i fer tretmana osiguranicima. U okviru svojih nadležnosti, Agencija će osigurati potpunu transparentnost pozitivnih korporativnih praksi i javno priznanje kada je zadovoljstvo osiguranika korišćenjem usluga osiguranja nesporno, a to je postignuto bez narušavanja finansijske situacije i solventnosti. To će podstaći konkurenciju između tržišnih subjekata radi boljeg zadovoljavanja interesa osiguranika i dodati vrednost korporativnom imidžu javnim priznanjem njihove poslovne politike. Međutim, Agencija će učiniti isto ako utvrdi razvoj negativnih korporativnih pojava koje narušavaju finansijsku stabilnost sektora, pružaju netačne i nepotpune informacije o uslugama osiguranja i utiču na pogoršanje ugleda usluga osiguranja. Agencija će koristiti sva zakonska ovlašćenja i predložiće izmene postojećih zakona kako bi se suštinski promenio kurs supervizije osiguranja i postavila ga na nove staze u smislu predviđanja rizika za sektor osiguranja i blagovremenog postupanja sa njima. Agencija će sa svim učesnicima na tržištu uspostaviti novi dijalog, koji će se usmeriti na budućnost, a kojim će očekivanja Agencije na jasan i jednostavan način biti prenesena učesnicima, bilo da su kompanije za osiguranje, brokerska društva za osiguranje, osiguravajuća društva, banke koje obavljaju poslove osiguranja ili Nacionalni biro za osiguranje.

Agencija će biti u funkciji razvoja dinamičnog, konkurentnog, stabilnog i transparentnog tržišta osiguranja koje će nuditi iste ili slične usluge osiguranja koje se nude na razvijenim tržištima, pod istim ili sličnim uslovima, i po povoljnim cenama kako za trenutne tako i za veliki broj novih osiguranika

U trenutnim uslovima neizbežno se postavlja pitanje kako se tržište osiguranja suočava sa posledicama COVID-19 krizom i koje je mere Agencija poduzela za saniranje negativnih posledica?

Odmah nakon proglašenja pandemije i vanrednog stanja u zemlji, Agencija je uspostavila intenzivnu komunikaciju sa svim subjektima u sektoru osiguranja u cilju identifikacije potencijalnih pretnji kontinuitetu poslovanja. Agencija je obustavila sve pokrenute prekršajne postupke protiv subjekata pod nadzorom i obavestila nadzorne subjekte da će dozvoliti odlaganja u izvršavanju obaveza izveštavanja. Terenski nadzor je odložen na neodređeno vreme. Odmah nakon proglašenja vanrednog stanja, na predlog osiguravajućih društava, Agencija je usvojila set pravila kojima su izmenjena postojeća pravila koja regulišu određene aspekte poslovanja u vezi sa procenom premijskih potraživanja, dozvoljene kategorije imovine koje pokrivaju tehničke rezerve i obradom štete, kako bi osiguravajuće kompanije mogle da amortizuju početne šokove. Ove promene omogućavaju osiguravajućim društvima da budu fleksibilnija sa osiguranicima. Planirana obuka za agente osiguranja i posrednike osiguranja takođe je odložena na neodređeno vreme. U tom kontekstu niko ne može sa sigurnošću reći šta će se desiti u narednim godinama. Naravno, kao regulatorno telo odgovorno za tržište osiguranja, pomno ćemo pratiti situaciju i u okviru svojih nadležnosti preduzećemo sve potrebne mere kako bismo amortizovali udarce „nevidljivog neprijatelja”, a da se pri tome ne ugrozi stabilnost i kvalitet tržišta osiguranja.

U kontekstu prethodnog pitanja, da li imate podatke o prodaji polisa u protekla dva meseca?

Uzimajući u obzir našu preliminarnu analizu za prvi kvartal 2020, parametri su pozitivni. Bruto obračunata premija u ukupnom portfelju osiguranja porasla je za 4,50 odsto u odnosu na prvi kvartal 2019. godine. U oba segmenta postoji rast životnog osiguranja od 4,30 odsto i neživotnog osiguranja 4,54 odsto. Posmatrano po vrstama osiguranja, porast je primećen u osiguranju od požara i drugih opasnosti od 9,16 odsto, AO od 0,16 odsto, opšta odgovornost za 3,55 odsto, dok je pad premija primećen kod kasko osiguranja motornih vozila od 2,51 odsto. Kada je reč o isplati štete u analiziranom periodu, ukupan portfelj porastao je za 0,51odsto (+ 30,81odsto u segmentu životnih osiguranja, – 2,55 odsto u segmentu neživotnih osiguranja). Međutim, ovi podaci nisu presudni i dovoljni za zaključak kakvi bi bili rezultati do kraja poslovne godine, s obzirom na to da je vanredno stanje u zemlji proglašeno krajem prvog kvartala ove godine.

Prema informacijama koje dobijamo od učesnika na tržištu, nesporno je da će doći do pada prodaje do kraja godine. Najviše će biti pogođeno putno osiguranje i zelena karta. Očekuje se da će ukupni pad premija biti oko 20 odsto. Uprkos negativnim projekcijama trenda polisirane premije za 2020. godinu, ne očekujemo pogoršanje profitabilnosti sektora osiguranja, naprotiv, očekivanja su da će se čak i poboljšati, s obzirom na to da postoje velika smanjenja operativnih troškova, kako u pogledu prijavljenih osiguranih slučajeva i šteta, tako i u pogledu administrativnih i troškova poslovanja. Ovde želim da napomenem da su neke osiguravajuće kompanije prepoznale ovu situaciju kao priliku da ponude proširenje postojećeg osiguranja uključivanjem rizika od bolesti i / ili smrti usled bolesti COVID-19 na postojeće polise, kao i na novozaključene polise po istim cenama.

Najveći izazov u ovom trenutku je nelojalna konkurencija, koja se najčešće događa pri licitiranju cenama za usluge osiguranja u postupcima javnih nabavki državnih organa i institucija

Da li se onlajn prodaja povećala i da li će ista promeniti potrošačke navike i uvesti nove metode rada?

Onlajn prodaja na tržištu osiguranja još nije široko zastupljena. Mali je broj osiguravajućih proizvoda na mreži dostupan potrošačima. Međutim, s obzirom da informaciona tehnologija dinamički transformiše moderno društvo i u takvim uslovima se sektor osiguranja suočava sa izazovom praćenja i prilagođavanja novim trendovima i promenama, to će značiti da će osiguravajuća društva morati da promene i prilagode svoje poslovne modele, da usvajaju nove tehnologije, primenjuju digitalne alatke i neguju kulturu promena u njihovom poslovanju, ne samo u zaključivanju ugovora o osiguranju, već i u primanju i obradi šteta i zahteva za nadoknađene osigurane iznose. Fokus kupaca i njihove potrebe, novi načini prodaje, brza isporuka i kvalitet usluga neminovno će zahtevati dostizanje visoke kompetentnosti zaposlenih u kompanijama i primenu novih metoda rada i novih zadataka. Ovde bih želeo da naglasim da je za nas kao regulatora važno povećati obrazovanje i znanje o proizvodima osiguranja od strane potrošača. Sva istraživanja pokazuju da je naša finansijska pismenost izuzetno niska, što samo po sebi odgovara na pitanje zašto nismo razvili onlajn prodaju na nivou koji bi trebalo da imamo. Pored toga, osiguravajuće kompanije i dalje koriste klasične prodajne modele, što naravno negativno utiče na ukupnu prodaju polisa, ali i na onlajn prodaju. U svakom slučaju, osiguranici nisu krivi za nizak nivo finansijske pismenosti i internet prodaje. To je sistemski problem koji se mora rešiti na relaciji regulator, osiguravajuća društva, brokerska društva i to sa jednim ciljem: povećanjem pismenosti povećava se prodaja polisa, a time pridobijaju i osiguranici.

Kakvi su vaši početni utisci o izazovima sa kojima se suočavaju osiguravajuće kompanije? Koji su, u suštini, njihovi zahtevi?

Moj utisak je da osiguravajuće kompanije žele stabilno i predvidljivo okruženje. Oni žele stabilne makroekonomske pokazatelje, fiskalnu i monetarnu politiku, politiku deviznog kursa, poreze. Žele objektivnog i nepristrasnog regulatora koji će nepristrasno suditi i podržavati razvoj tržišta osiguranja i koji će kažnjavati loše korporativne prakse i stvoriti okruženje za nagrađivanje dobrih poslovnih praksi. Najveći izazov u ovom trenutku je nelojalna konkurencija, koja se najčešće događa pri licitiranju cenama za usluge osiguranja u postupcima javnih nabavki državnih organa i institucija. Nadam se da ćemo zajedno odgovoriti na ove izazove na fer i transparentan način, i ponoviću da što više radimo na obrazovanju, lakše ćemo prevazići izazove. Stoga bi trebalo da stalno naglašavamo, edukovati sve koji su uključeni u ponudu osiguranja da licitiranje cenama osiguranja u postupcima javne nabavke može biti vrlo opasno nakon postizanja osnovnih ciljeva osiguranja, a to je da se osigura pokriće u svim slučajevima za koje osiguranik nije u mogućnosti da se na drugi način zaštiti od rizika.

Agencija će u narednom periodu raditi na izgradnji novog superviziskog pristupa zasnovanog na riziku, koji će identifikovati i podstaći zdravo poslovanje, kako u pogledu održavanja solventnosti i finansijske stabilnosti osiguravajućih društava, tako i u smislu njihovog tržišnog ponašanja, transparentnosti i fer tretmana osiguranicima

Kakvi su vam planovi za sledeću godinu i da li ste već odredili prioritete za 2021?

Do 2021. godine imamo još pet meseci neizvesnosti. Da bismo imali tačna očekivanja za narednu godinu, moramo proći kroz burni period od nekoliko meseci ispunjen mnogim neizvesnostima, ne samo direktno sa aspekta razvoja tržišta osiguranja, već i razvoja i načina spravljanja sa virusom koji će očigledno biti još dobar period sa nama. Prioritet za Agenciju u 2021. godini biće nekoliko procesa na koje ćemo obratiti jednaku pažnju i energiju. Prvo, Agencija će aktivno sarađivati sa Ministarstvom finansija u izradi novog Zakona o osiguranju radi usklađivanja sa propisima EU – Solventnost 2, kao i saglasnost sa Direktivom o distribuciji osiguranja.

Drugo, Agencija će biti posvećena unutrašnjoj reorganizaciji u cilju promene trenutnog pristupa nadzoru, koji se zasniva na tzv. ex post kontrolom poštovanja propisa kako bi se uspostavio novi pristup supervizije zasnovan na riziku. Verujemo da će ovo doprineti jačanju nepristrasnosti postupaka, jer je trenutni pristup, u kojem su svi subjekti tretirani jednako, s istim intenzitetom i učestalošću, bez obzira na izloženost riziku, stepen adekvatnosti kapitala i efikasnosti u funkcionisanju sistema unutrašnje kontrole, odnosno pristup „one size fits all” (jedna veličina odgovara svima) se pokazao neprikladnim za uslove i ciljeve koje želimo da postignemo. Do sada je fokus supervizije bio na izveštajima o radu iz prošlosti. Nadzor će sada tražiti od subjekta da objasne svoj pogled na budućnost, a Agencija će nastojati da sprečava, a ne da kažnjava. Agencija će staviti u funkciju besplatne reklame o osiguranju u svim slučajevima javnog priznavanja zadovoljstva osiguranika od koristi koje su od osiguranja dobili.

Treće, Agencija će zahtevati od osiguravajućih društava da budu transparentnija u pogledu svoje finansijske situacije i solventnosti, sistema upravljanja i unutrašnje kontrole, ali i njihovih proizvoda i osiguranja. Agencija će intenzivirati komunikaciju sa osiguravajućim društvima kako bi naglasila jaz koji postoji između stvarnih potreba za osiguranjem u privredi i postojeće ponude, kako bi se razmišljalo u ovom pravcu.

Paralelno sa usalašavanjem standarda sa zemljama EU, od 2021. godine moraćemo da se fokusiramo na pripremu terena za spajanje tri regulatora- ASO, Komisije za papire od vrednosti i MAPAS (Agencija za superviziju kapitalno finansiranog penzijskog osiguranja) u jedno snažno i kvalitetno regulatorno telo. Uveren sam da ćemo na ovaj način obezbediti regulator koji će u isto vreme moći da kontroliše, reguliše, ali i da razvije tržište kapitala sa mnogo bržom dinamikom. Takav regulator će raditi efikasnije, što će otvoriti prostor za razvoj još nerazvijenih finansijskih institucija i uvođenje novih finansijskih instrumenata u visoko razvijenom bankarskom sistemu centralne banke.

Igor Segavič

Natrag