Hanfa donijela odluku o usklađenju s ESMA-inim Smjernicama o testiranju otpornosti likvidnosti na stres za UCITS i AIF fondove

Datum objave: 17.09.2020.

Hanfa je usvojila odluku o usklađenju s ESMA Smjernicama o testiranju otpornosti likvidnosti na stres za otvorene investicijske fondove s javnom ponudom (UCITS) i alternativne investicijske fondove (AIF), a koje počinju s primjenom 30. rujna 2020.

Navedene investicijske fondove s javnom ponudom (UCITS) i alternativne investicijske fondove (AIF), a koje počinju s primjenom 30. rujna 2020.

Navedene Smjernice primjenjuju se na društva za upravljanje investicijskim fondovima te na depozitare predmetnih fondova te promiču ujednačeno provođenje testiranja otpornosti likvidnosti na stres na razini cijele Europske unije, uvažavajući primjenu načela proporcionalnosti. Hanfa će ih uključiti u svoje nadzorne prakse, mjere i postupke te pratiti pridržavaju li ih se društva za upravljanje i depozitari i na koji način.

Društva za upravljanje će biti dužna primijeniti sveobuhvatan set smjernica prilikom kreiranja i uspostavljanja modela i scenarija za provođenje testiranja otpornosti likvidnosti na stres za investicijske fondove kojima upravljaju te iste dokumentirati unutar svojih politika upravljanja rizikom likvidnosti. U politikama će društva također propisati učestalost provođenja testiranja, a što će između ostaloga ovisiti o učestalosti otkupa udjela od strane ulagatelja, udjelu manje likvidne ili nelikvidne imovine u imovini fonda, koncentraciji ulagatelja i sl.

Od društva za upravljanje zahtjeva se provođenje testiranja otpornosti na stres i za imovinu i za obveze fondova kojima upravljaju, a preporuča se i provođenje kombiniranog testiranja kako bi društva utvrdila ukupni efekt na likvidnost fondova. Testiranja obveza fonda se prvenstveno odnose na zahtjeve za otkupom udjela od strane ulagatelja u trenutku tržišnog stresa, što je najčešći i najvažniji izvor rizika likvidnosti, a može ujedno utjecati i na financijsku stabilnost sustava. Dakle, društva za upravljanje moraju biti svjesna rizika likvidnosti investicijskih fondova kojima upravljaju te koristiti testiranje kao alat za ublažavanje tog rizika.

Uz navedene smjernice koje se odnose na društva za upravljanje, jedna se smjernica odnosi i na depozitare investicijskih fondova da kroz svoje kontrolne poslove provjere i potvrde da su društva za upravljanje usvojila i dokumentirala procedure za provođenje testiranje otpornosti likvidnosti na stres, što će u praksi značiti da su usvojila i da primjenjuju politiku upravljanja rizikom likvidnosti, na način definiran Smjernicama. U skladu sa svojim ovlastima, depozitari će biti dužni o svim utvrđenim neusklađenostima obavijestiti Hanfu.

Hanfa će u sklopu svojih nadzornih ovlasti nadzirati primjenu Smjernica, analizirati dobivene rezultate stres testova koja će provoditi društva za upravljanje, a društva su dužna i posebno obavještavati Hanfu o mogućim značajnijim rizicima identificiranima kroz provedene testove i mjerama koje su poduzeli ili planiraju poduzeti za njihovo rješavanje.

Svi zahtjevi u Smjernicama dopuna su već postojećim zahtjevima koji su u Republici Hrvatskoj implementirani u Zakonu o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom i Zakonu o alternativnim investicijskim fondovima i podzakonskim aktima te se društvima za upravljanje sada ne nameće nova obveza ali se detaljnije pojašnjavaju upute za lakšu i konkretniju primjenu, ovisno o prirodi, veličini i složenosti svakog pojedinog investicijskog fonda. Više o smjernicama možete pročitati ovdje.

Natrag