Europski osiguratelji pozivaju na veću jasnoću i poboljšanja nacrta IAIS kriterija o usporedivosti metode agregacije i ICS-a

Datum objave: 17.08.2022.

Insurance Europe odgovorila je na konzultacije koje je provelo Međunarodno udruženje supervizora osiguranja (IAIS) o nacrtu kriterija za procjenu daje li Metoda agregacije (AM) rezultate usporedive sa Standardom osiguravajućeg kapitala (ICS).

Insurance Europe podržava cilj ICS-a da stvori visokokvalitetan i robustan globalni standard osiguranja koji promiče zdrave i jednake globalne regulatorne uvjete. Iako Insurance Europe podupire kvantitativni pristup ocjeni usporedivosti, naglašava da se niz ključnih elemenata mora promijeniti/razjasniti prije finaliziranja kriterija i početka procjene usporedivosti.

To uključuje:

  • Činjenica da se može smatrati da AM proizvodi usporedive rezultate samo ako bi propisani kapitalni zahtjev (PCR) bilo koje grupe prema AM bio prekršen u sličnim vremenskim točkama kao i njezin PCR prema ICS-u, što bi dovelo do uglavnom istih nadzornih ishoda. Svi se kriteriji moraju smatrati bitnima i svi moraju biti u dovoljnoj mjeri ispunjeni kako bi se postigla usporedivost.
  • Činjenica da se kratkoročne fluktuacije tržišta ne mogu isključiti iz procjene. Od vitalne je važnosti usporediti ishode u odgovarajućem nizu scenarija. U studiju treba uključiti odgovarajući uzorak stvarnih podataka o tvrtki. Osim toga, možda će biti potrebno primijeniti scenarije i na uzorne tvrtke. Bitno je unaprijed razjasniti koji čimbenici će voditi IAIS pri donošenju konačnog zaključka, posebno u pogledu definicije i tumačenja određenih pojmova.
  • Činjenica da ICS 2.0 još nije konačan i da se mora razvijati nakon što razdoblje praćenja završi 2024. Stoga će se procjena usporedivosti morati ažurirati pomoću poboljšanog ICS-a. Ako se nakon ove procjene utvrdi da je AM usporediv, Insurance Europe smatra da bi se procjena trebala redovito ažurirati kako bi se osiguralo jamstvo tijekom vremena (odstupanje modela) i zabilježila evolucija u okvirima ICS-a i AM-a.

Također je vrijedno napomenuti da su drugi aspekti ICS projekta i dalje u fazi razvoja i razmatranja od strane IAIS-a. Stoga ključna stajališta Insurance Europe na visokoj razini o ovim aspektima također ostaju relevantna.

Natrag