ESA objavljuju Zajedničko mišljenje o opsegu nadležnosti prema Uredbi o sekuritizaciji

Datum objave: 01.04.2021.

Europska nadzorna tijela (EBA, EIOPA i ESMA - ESA) objavila su Zajedničko mišljenje o jurisdikcijskom opsegu obveza stranaka prema sekuritizaciji sukladno Uredbi o sekuritizaciji (SECR), a koje nisu članice EU.

Svrha Zajedničkog mišljenja je olakšati razumijevanje određenih odredbi SECR-a u slučajevima kada subjekti trećih država sudjeluju u transakciji ka ugovorne stranke i/ili predmetom sekuritizacije. Zajedničko mišljenje ima za cilj razjasniti potencijalne obveze stranaka iz trećih zemalja, kao i povezane aspekte usklađenosti transakcija prema SECR-u, a namijenjeno je pomoći poboljšanju funkcioniranja tržišta sekuritizacije u EU.

ESA su u svom Zajedničkom mišljenju iznijeli zajedničko stajalište o praktičnim poteškoćama s kojima se suočavaju sudionici tržišta u vezi s jurisdikcijskim opsegom primjene različitih odredbi SECR-a u sljedeća četiri scenarija:

a) sekuritizacije gdje su neke, ali ne sve, stranke na strani prodaje, tj. pokretač, izvorni zajmodavac, sponzor i izdavatelj entiteta posebne namjene itd., smještene u trećoj državi;

b) sekuritizacije gdje su sve stranke na strani prodaje smještene u trećoj državi, a u njih ulažu ulagači iz EU-a;

c) ulaganja u sekuritizacije od strane podružnica grupa reguliranih u EU, kada su te podružnice smještene u trećoj državi; i

d) sekuritizacije gdje je jedna od stranaka upravitelj investicijskog fonda iz treće države.

Zajedničko mišljenje preporučuje da se ove poteškoće rješavaju, gdje je to moguće, temeljem tumačenja Europske komisije.

ESA-ovi također pozivaju Europsku komisiju da izvrši sveobuhvatnu reviziju područja primjene SECR-a kao dio predstojeće sveukupne reforme ove Uredbe, kao način temeljnog rješavanja zabrinutosti sudionika na tržištu u vezi s pravilnim funkcioniranjem tržišta.

Natrag