;

Četiri decenije poverenja

Datum objave: 01.01.1970. Broj 5 | Godina 2017

Dunav Re proslavlja ove godine 40 godina poslovanja. U prošloj godini su nastavili sa profitabilnim poslovanjem i ostvarili dobit od 207 miliona dinara pre oporezivanja. Međutim, pred reosiguravačima je mnogo izazova te smo sa Zoranom Pejčić, predsednicom Izvršnog odbora Dunav Re-a, razgovarali o tome koliko se posao reosiguravača promenio od 1977. godine, kada je osnovan Dunav Re do danas te trenutnom poslovanju, problemima sa kojima se suočavaju reosiguravači i planovima za budućnost.

Kako biste opisali tih 40 godina, šta taj jubilej znači za kompaniju?
Ovaj jubilej je po mom mišljenju dokaz da kompanija koja ima zdrave osnove, čiji zaposleni imaju preduzetničkog duha i spremni su da budu deo modernog sveta, opstaje i razvija se bez obzira na vlasničku strukturu i uslove u kojima posluje.
U poslovanju Dunav Re-a, tokom svih ovih 40 godina, izdvojila bih dve konstante: prva je usavršavanje zaposlenih kroz aktivno učestvovanje na visoko-stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu i obukama u trening centrima najvećih evropskih reosiguravača, a druga je podrška i oslonac matične Kompanije Dunav osiguranje.

Možete li da nam napravite komparaciju početaka poslovanja sa današnjim poslovanjem? Šta biste u tom periodu izdvojili kao najveće uspehe Dunav Reosiguranja?
I sami znamo da je u periodu od 1977. do 2017. godine došlo do gotovo neverovatnih promena u svim sferama života, pa tako i u poslovanju reosiguravajućih kompanija.
Dunav Re je otpočeo sa radom u SFR Jugoslaviji kojom je faktički upravljao Savez komunista na čelu sa Josipom Brozom Titom, a danas posluje u samostalnoj državi Srbiji koja je na pragu ulaska u Evropsku uniju.
Na samom početku rada i poslovanja bila je očigledna rezervisanost i oprez osiguravajućih društava pošto je plaćanje premije reosiguranja za osiguravača i celu privredu, predstavljalo odliv dohotka, a prijavljivanje bitnih podataka prilikom zaključenja ugovora o reosiguranju smatralo se izvorom informacija za industrijsku, vojnu i drugu špijunažu.
Međutim, razvoj i raznovrsnost privrednih aktivnosti, postavljanje savremenih zakonskih okvira i kontrole nad obavljanjem delatnosti, uvećanje raspoloživog kapitala, jačanje konkurencije, uvođenje modernih vidova komunikacije, uključivanje aktuarske struke, globalne klimatske promene, organizovanje reosiguravajućih pulova i slično, faktori su koji su tokom nekoliko narednih decenija doveli do visokog stepena specijalizacije svih reosiguravača, povećanja brzine i broja zaključenih reosiguravajućih pokrića, kao i do uspostavljanja univerzalnih standarda u industriji reosiguranja.
Generalno posmatrano, najvećim uspehom Dunav Re-a u dosadašnjem poslovanju smatram sticanje ugleda jednog pouzdanog reosiguravača na domaćem i međunarodnom tržištu reosiguranja. Upravo zahvaljujući takvoj afirmaciji, Dunav Re je u poziciji da prilikom plasiranja rizika većih od sopstvenog samopridržaja, ostvaruje ugovorne odnose sa najkvalitetnijim reosiguravajućim društvima, koja imaju rejting iz grupe “A” (Swiss Re, Munchener Ruck, Loyd, Hanover Re, SCOR, Mapfre Re i dr.)

Generalno posmatrano, najvećim uspehom Dunav Re-a u dosadašnjem poslovanju smatram sticanje ugleda jednog pouzdanog reosiguravača na domaćem i međunarodnom tržištu reosiguranja

Kakvo je bilo poslovanje Dunav Re-a u prošloj godini. Da li ste zadovoljni i koje su prepreke za dalji rast?
Dunav Re je poslovnu godinu 2016. završilo sa pozitivnim rezultatom, tj. dobitkom koji pre oporezivanja iznosi 207 miliona dinara. Obzirom da je i prethodna poslovna godina takođe bila uspešna, zadovoljni smo ovakvim kontinuitetom poslovanja. Uspešnu poslovnu godinu smo ostvarili zahvaljujući predanom radu na realizaciji zadatih ciljeva koji su se prvenstveno odnosili na održavanje profitabilnosti i stabilnosti Društva uz fokus na potrebe cedenata. Dalji rast portfelja je svakako cilj kojem težimo u našoj poslovnoj politici a rast baziramo na proširenju poslovne saradnje na osnovu novoformiranih reosiguravajućih pokrića, proširenju aktivnosti i van srpskog tržišta, uz princip održavanja standardno visokih kriterijuma kvaliteta u svim segmentima poslovanja.

Kako ocenjujete trenutnu situaciju u industriji reosiguranja?
Na globalnom tržištu osiguranja i reosiguranja uočljivi su viškovi kapitala koji kao posledicu imaju akviziciju ili spajanje kompanija. U toku 2016. kao i u prvom kvartalu 2017.godine, zabeležene katastrofalne štete nisu imale značajnijeg uticaja na finansijsku stabilnost vodećih svetskih reosiguravača. Svakako ovo je i dobra strana obezbeđene reosiguravajuće zaštite koju su kompanije imale. Na našem tržištu, posebno nakon poplava u 2014. godini, uočljiva je značajna razlika između ekonomske štete i štete iz osiguranja, što diktira potrebu podizanja svesti o potrebi osiguranja od katastrofalnih rizika.
Takođe, aktuelna je i implementacija regulative Solventnosti II, tako da će domaće tržište svakako biti pod uticajem fazne implementacije Solventnosti II, a sve do nivoa kompletne usklađenosti delatnosti osiguranja sa pravilima koja važe u Evropskoj Uniji.
Što se tiče primene Solventnosti II u Evropi, koja je obavezujuća od 01 .januara 2016. godine, evidentne su određene teškoće u sprovođenju regulative sa kojima se suočavaju osiguravači / reosiguravači, u svetlu obaveze sve kompleksnijeg izveštavanja.

Koji su trenutno najveći izazovi sa kojima se suočavate u sektoru reosiguranja? I kako vidite budući period?
Sektor reosiguranja svuda u svetu, pa i kod nas suočava se sa brzim izmenama zakonskih regulativa u smislu primene odredaba Solventnosti II sa jedne strane, a sa druge trpi ozbiljne posledice turbulentnih kretanja na finansijskim tržištima. Što se tiče primene odredaba Solventnosti II smatram da će u narednom periodu više poteškoća u funkcionisanju sektora reosiguranja izazvati negativne ocene pojedinih zemalja sa aspekta političkog rizika nego sama primena ovih pravila u smislu dovoljnosti kapitala i načina analiziranja i izveštavanja. U prethodnih par godina zemljama kao što su Italija i Španija rejting je smanjen, prema proceni rejting agencije Standard & Poor’s na niži nivo, a to je dalje u velikoj meri poremetilo rad i izazvalo visoke troškove kod njihovih društava za reosiguranje. Izmene rejtinga tokom tzv. underwriting godine utiču na to da cedent kompanije, koje su takođe u obavezi da primenjuju pravila Solvency II, dođu u situaciju da, ili izvrše prekid svojih jednogodišnjih ili čak višegodišnjih pokrića kod reosiguravača kome je snižen rejting i da potraže reosiguravajuću zaštitu na nekom drugom tržištu, ili pak da povećaju nivo potrebnog kapitala. Jasno je da ni jedno od ovih rešenja nije dobro ni za cedente ni za reosiguravače. Obzirom da je rejting reosiguravača usko vezan za rejting zemlje u kojoj posluje ne čini se da će ove poteškoće uskoro biti prevaziđene.

     
 
         
Tatjana Komnenić, član Izvršnog odbora Dunav Re:   Bojan Maričić, direktor Sektora za pravne i opšte poslove i HR:   Vesna Katić, član Izvršnog odbora Dunav Re:
Društvo će i u budućnosti voditi poslovnu politiku stabilnog i profitabilnog poslovanja koje svakako podrazumeva rast kako aktivne premije reosiguranja tako i premije u samopridržaju. Dva su osnovna pravca za razvoj našeg portfelja, a to su povećanje obima saradnje sa cedentima u Republici Srbiji i reosiguravanje portfelja cedenata u inostranstvu. Od inostranih tržišta region bivše Jugoslavije je prvo mesto gde će Društvo dalje širiti svoj portfelj ali paralelno će nastaviti da uspostavlja saradnju sa osiguravajućim i reosiguravajućem društvima iz Evrope i drugih novih tržišta.   Permanentno usavršavanje zaposlenih uz praćenje savremenih trendova u industriji osiguranja i reosiguranja, za Dunav Re jednostavno predstavljaju način življenja (modus vivendi). Upravo zato najvredniji kapital Dunav Rea čine iskusni i profesionalno osposobljeni kadrovi za obavljanje i najsloženijih poslova reosiguranja, kako u zemlji, tako i u inostranstvu.    Društvo odgovornom poslovnom politkom uspešno posluje i ostvaruje profit. Na zadovoljstvo svojih akcionara isplaćuje dividende.
 
     

Koji su potencijalni izvori premije u budućnosti, kakve su realne šanse naših reosiguravačam odnosno Dunav Re-a?
Značajan izvor premije su nove investicije. Realizacija velikih projekata, skoro po pravilu, za reosiguravače predstavlja veoma bitan izvor premije. Dalje, u želji da zadovolje potrebe klijenata a i da povećaju svoje prihode učesnici na tržištu osiguranja i reosiguranja se sve više okreću novim proizvodima ili modernizaciji standardnih pokrića. To za cedente znači bolji kvalitet usluge uz nepromenjenu cenu, dok reosiguravači na taj način obezbeđuju stabilnost ili neki skromniji rast premijskog prihoda.
Dunav Re se trudi da održi korak sa svetom i vrlo često je u situaciji da može da ponudi i neka netradicionalna rešenja u smislu reosiguravajuće zaštite. U tom smislu Dunav Re je izvršio implementaciju integrisanog informacionog sistema koji može da informatički podrži svetske trendove i primenu odredaba Solvency II. Pripremamo se i za ulazak u proceduru za dobijanje ocene od strane rejting agencije kako bi bili u mogućnosti da nastupamo i na tržištima gde je rejting obavezan uslov za ulazak na određena tržišta reosiguranja.

Razgovarali smo pre godinu i po dana i tada ste nam rekli da bi osiguravači mogli da pronađu nove izvore premije posebno u osiguranju odgovornosti prema trećim licima. Da li je napravljen neki pomak u tom periodu prema Vašem mišljenju?
Odgovornost prema trećim licima je i dalje, svuda u svetu, značajan izvor premijskog prihoda. Činjenica je da su ljudi daleko svesniji danas, poređeno sa periodom od pre deset ili dvadeset godina, da svako njihovo činjenje ili nečinjenje može prouzrokovati štetu trećem licu. Sudska praksa u svetu je sada dovoljno široka da može da pruži dobar uvid u procenu portfelja ove vrste osiguranja. Što se tiče našeg tržišta stiče se utisak da je napravljen određen pomak u smislu razvoja profesionalnih odgovornosti što daje nadu da će i kod nas ova vrsta osiguranja postati jedan od najznačajnijih izvora premijskog prihoda.

Kakvi su dalji planovi kompanije Dunav Re?
Poslovna strategija Društva za reosiguranje Dunav Re zasnovana je na objektivnim, sveobuhvatnim i pouzdanim analizama postojećeg stanja kao i kreativnim sagledavanjima ne samo poželjnih nego i budućih stanja. Buduća stanja donose značajne neizvesnosti i rizike što karakteriše svako preduzetničko ponašanje. Dunav Re se u svojoj strateškoj orijentaciji za period 2017.-2020. godina, opredelio za strategiju minimiziranja slabosti radi iskorišćavanja prilika tzv. mini – maxi strategiju. Prednosti Dunav Re-a koje ćemo se truditi da u narednom periodu maksimalno iskoristimo su svakako tradicija i iskustvo u oblasti reosiguranja, prepoznatljiv brend kao i mogućnost nastupa na međunarodnom tržištu bez posebnih ograničenja osim ograničenja koja postavljaju Ujedinjene Nacije. Kao najveću slabost prepoznajemo nedostatak ocene rejting agencije. Za naredni period planirane su akcije koje bi trebalo da dovedu do minimiziranja ovog nedostatka.

Razgovarala: Vesna Lapčić

Natrag