Arhiva časopisa – broj 11, novembar 2019. – SR ME MK

Datum objave: 17.11.2019.

VESTI

INTERVJU

Dejan Jevtić, predsednik IO AMS osiguranja

Premija na tržištu će rasti, usporavanje je privremeno

S obzirom na tendenciju da ukupna privreda očekuje značajan rast i potencijal koji postoji na tržištu osiguranja, očekivanja su da će ukupna premija osiguranja u narednom periodu i dalje pokazivati rast. Zato je veoma važno da se, pored ekonomskog razvoja, koji je od presudnog značaja, radi na promociji i podizanju svesti, odnosno edukaciji građana o važnosti osiguranja i načinu na koji ono funkcioniše

TEMA BROJA

Štednja u uslovima niskih kamatnih stopa

Iako su kamate na štednju godinama na nivou statističke greške, naročito kada je reč o deviznoj štednji, građani Srbije i dalje u velikom broju poveravaju svoj novac bankama na čuvanje. Stručnjaci ističu da je to rezultat poverenja u finansijski sistem i potrebe za sigurnošću, ali i dodaju da je mali postotak onih koji se opredeljuju za investicionu štednju rezultat finansijske needukovanosti i nespremnosti na rizik

AKTUELNO

Srpski dani osiguranja

RAZGOVARAMO

Ivan Divić, direktor Adacta Fintech

AKTUELNO

SEE Top 100 osiguravajućih kompanija za 2018. u regionu JIE

Šta se menja u Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju

Osiguranje električnih trotineta

RAZGOVARAMO

Prof. dr Jovan Slavnić

TRENDOVI

Uticaji i optimizacija efekata primene “cloud“ tehnologije u osiguravajućim društvima

Kriza u Persijkom zalivu povećava i rizik osiguravača

EKONOMIJA

Povodom dodele Nobelove nagrade za ekonomiju u 2019

SVET BANKARSTVA I FINANSIJA

REČ STRUČNJAKA – Vladimir Šarić, predsednik Odbora direktora Agencije za osiguranje depozita

UKRATKO

INTERVJU– Dušan Komar, partner McKinsey Srbija

U FOKUSU – Mobilno bankarstvo

KOLUMNA

Želje nas pokreću, a nepotrebna uverenja koče

DOGAĐANJA

XXI Međunarodni naučni skup “Prouzrokovanje šteta, naknada štete i osiguranje

REGION

Crna Gora- Razgovor sa Borisom Šabanom, izvršnim direktorom Nacionalnog biroa osiguravača Crne Gore

PRODAJA

Prodaja u službi klijenta

PRAKSA

Privredni razvoj povećava tražnju za reosiguranjem

POSLOVNA KOMUNIKACIJA

Stres na poslu – Ko je zapravo “gazda

PUTOPIS

Subotica

Natrag