Upravljanje rizicima u osiguranju i reosiguranju

Datum objave: 20.03.2019.

Autor knjige, prof. dr Vladimir Njegomir, je uz velik napor i trud uspeo da u celovitosti ukaže na problematiku upravljanja rizicima u osiguranju i reosiguranju.

Knjiga je nastala kao rezultat nastojanja autora da se integralno obuhvate sve novine u pogledu ispoljavanja rizika, upravljanja rizicima, osiguranja i reosiguranja ali i da se omogući odgovor na buduće izazove. Monografija se bazira na dosadašnjim istraživanjima, projektima, objavljenim člancima i knjigama profesora dr Vladimira Njegomira.

Prof. Njegomir je jedan od najplodnijih mlađih naučnika iz oblasti osiguranja, upravljanja rizikom i reosiguranja. Ima dva doktorata, jedan iz strukturnih finansija u oblasti osiguranja i reosiguranja a drugi u oblasti analize međuzavisnosti osiguranja i preduzetništva. Bio je nagađen za najboljeg studenta u generaciji 2001. godine. Bio je angažovan u dve kompanije za proizvodnju finansijskog softvera sa sedištem u Londonu, kao savetnik u sektoru za strateško planiranje, korporativno upravljanje i analizu poslovanja Dunav osiguranja.

Zaposlen je kao vanredni profesor na Fakultetu za pravne i poslovne studije, gde obavlja funkciju prodekana za naučnoistraživački rad. Objavio je 14 autorskih i koautorskih knjiga i preko 150 radova, od čega preko 20 u vrhunskim časopisima M20 kategorije. Za naučnoistraživački rad nagrađen je od Narodne banke Srbije 2011. godine. Glavni i odgovorni urednik je naučnog časopisa „Civitas“, član je uredništva Sveta osiguranja, član je Naučnog društva agrarnih ekonomista Balkana i član je Međunarodnog društva osiguranja.

Autor je sadržinu monografije obradio korišćenjem ogromnog opusa literature od preko 306 izvora, 33 grafika, 56 slika i 12 tabelarnih prikaza. Knjiga predstavlja skladno komponovano delo čiju strukturu, pored predgovora na srpskom i engleskom jeziku, napomena, literature, rečnika stručnih pojmova, registra pojmova i podataka o autoru, čini 17 logički zaokruženih celina, pisanih sa uobičajenim proredom i fontom na 551 stranica.

Svojim obuhvatom i specifičnom tematikom, knjiga je prvenstveno namenjena usko stručnoj čitalačkoj publici. Ona je korisna pre svega profesionalcima, korporativnim klijentima osiguravača, preduzetnicima, menadžmentu osiguravajućih društava, posebno na strateškom nivou, posrednicima i zastupnicima u osiguranju. Takođe, može biti korisna referentna literatura za studente ekonomskih i pravnih usmerenja kao i svima onima koji žele da spoznaju složenu problematiku upravljanja rizicima, osiguranja i reosiguranja.

Iz recenzije:

Monografija Upravljanje rizicima u osiguranju i reosiguranju omogućava celovit uvid u teorijske osnove za praktičnu realizaciju i primenu menadžmenta rizikom u osiguravajućim društvima. Knjigu posebno preporučuje prikazivanje svih relevatnih koncepata kao i brojni praktični primeri. Knjigu srdačno preporučujem profesionalcima u osiguranju, klijentima osiguravajućih društava, studentima, kao i svima koji su zainteresovani za ovu kompleksnu problematiku.
Prof. emeritus dr  Boris Marović

Knjiga Upravljanje rizicima u osiguranju i reosiguranju je izložena logički, jednostavnim ali stručnim jezikom, na sistematizovan, pregledan i informativan način. Njena sveobuhvatnost, omogućavanje spoznaje generalnim i specifičnim orijentirima za uspešno upravljanje rizicima preporučuje je kao obaveznu literaturu svim profesionalcima a zbog jasnoće izložene složene problematike i svima drugima.
Prof. dr Zdravko Petrović

Upravljanje rizicima u osiguranju i reosiguranju sve je značajnije u novije vreme zahvaljujući ubrzanom povećanju broja i štetnih efekata katastrofalnih ali i nekatastrofalnih rizika. Upravljanje rizicima sve više postaje nužno ne samo za profesionalce koji se ovom problematikom bave već i široj populaciji koja je i ugrožena velikom broju različitih rizika. U tom kontekstu knjigu iskreno preporučujem.
Akademik Univ. Prof. Dr.phil. Dr.habil.Wolfgang Rohrbach

cijena: 375 kn (50 eura) + poštarina

Narudžbenica

Natrag