Osiguranje i reosiguranje – tradicionalni i alternativni pristupi

Datum objave: 07.03.2019.

Ova knjiga daje sistematiziran pregled agregatne izloženosti rizicima osiguravajućih društava, a detaljno pokriva sve kritične aspekte upravljanja osigurljivim rizicima. Za razliku od dosad objavljenih knjiga iz osiguranja i reosiguranja, prvi su put na našim prostorima detaljno obrađena sva kritična pitanja transfera osigurljivih rizika na tržište kapitala.

Monografija “Osiguranje i reosiguranje – tradicionalni i alternativni pristupi” daje sistematiziran pregled agregatne izloženosti rizicima osiguravajućih društava, a detaljno pokriva sve kritične aspekte upravljanja osigurljivim rizicima. Za razliku od dosad objavljenih knjiga iz osiguranja i reosiguranja, prvi su put na našim prostorima detaljno obrađena sva kritična pitanja transfera
osigurljivih rizika na tržište kapitala. U tekstu su predstavljeni rezultati širokog spektra najnovijih istraživanja iz oblasti upravljanja rizikom i osiguranja, pri čemu bih izdvojio materijal koji se odnosi na pravne aspekte primjene suosiguranja, reosiguranja i alternativnih oblika transfera rizika osiguranja, uključujući direktivu Solvency II i Europsku direktivu o reosiguranju. Imajući u vidu izložene činjenice, teorijsku fundiranost i praktičnu primjenjivost izložene problematike, knjigu srdačno preporučujem kako studentima tako i profesionalcima u oblasti upravljanja rizikom, osiguranja i reosiguranja.

prof. dr. sc. Marijan Ćurković

Monografija “Osiguranje i reosiguranje – tradicionalni i alternativni pristupi” autora dr. Vladimira Njegomira predstavlja značajno unaprijeđenje i osvježenje oblasti upravljanja rizikom, osiguranja i reosiguranja. Knjiga čitatelju pruža stjecanje jedinstvenog uvida u temelje prije svega ekonomskih ali i tehničkih i pravnih aspekata primjene tradi¬cionalnih i alternativnih pristupa transfera rizika osiguranja. Reflektirajući dugogodišnja istraživanja autora, knjiga na koncizan ali sveobuhvatan način pokriva kritična pitanja problematike upravljanja rizicima formi¬ranjem rezervi, njihovim prijenosom u re¬osiguranje i na tržište kapitala. S posebnim zadovoljstvom preporučujem knjigu studen¬tima osnovnih akademskih i strukovnih a posebno magistarskih i doktorskih studija, za stjecanje naprednih znanja iz oblasti up¬ravljanja rizikom, osiguranja, suosiguranja, reosiguranja i transfera osigurljivih rizika na tržište kapitala. Također, sistematičnost, preglednost i informativnost preporučuju ovu knjigu kao referentnu literaturu praktičarima, osiguravateljima, reosiguravateljima, posrednici¬ma i zastupnicima, menadžerima rizikom kao i pojedincima zain¬teresiranima za područje upravljanja rizikom i osiguranje.

prof. dr. Boris Marović

* * *
tvrdi uvez
broj stranica: 501
cijena: 295 kn (35 eura)

Narudžbenica

Natrag